ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
2 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
3 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
4 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
5 นรา พงษ์พานิช 2
6 สมหญิง สายธนู 2
7 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2
8 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 2
9 กรมอนามัย 2
10 นิศาชล ลีรัตนากร 2
11 ศิริวรรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
12 ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ 2
13 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
14 วิชัย เอกพลากร 2
15 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 2
16 ศักดา พรึงลำภู 2
17 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
18 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
19 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 2
20 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
21 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
22 ลักขณา พันธุ์แสนศรี 1
23 ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี 1
24 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
25 จรวย สุวรรณบำรุง 1
26 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
27 ชาฮีดา วิริยาทร 1
28 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
29 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
30 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
31 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 1
32 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1
33 อุไร จเรประพาฬ 1
34 วัลลา ตันตโยทัย 1
35 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 1
36 ไม่มีข้อมูล 1
37 ทวีศรี กรีทอง 1
38 ThaiHealth Global Link Initiative Program 1
39 บริษัท ดีไชร์ จำกัด 1
40 ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ 1
41 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
42 จิตปราณี วาศวิท 1
43 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
44 สำนักงานประกันสังคม 1
45 พัชนี ธรรมวันนา 1
46 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
47 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 1
3 2553 4
4 2551 4
5 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยบนทางเท้าของคนเดินเท้าในเขตเมือง กรณีศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
2 การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ผักพื้นบ้านเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมในตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
3 การพัฒนาผลการดำเนินงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการโรงพักสร้างสุข
ปี พ.ศ. 2556
4 การศึกษาตัวชี้วัดของรูปแบบและมาตรฐานทางเท้าที่เหมาะสมในพื้นที่เมือง
ปี พ.ศ. 2553
5 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
6 การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า จากแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชน บ้านมลาบรี (ตองเหลือง)
7 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อสุขภาพของชุมชน
8 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะด้านกิจกรรมทางกาย (Physical Activities) ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
9 การศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรของปลาช่อนทะเล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการจัดการการประมง
10 การพัฒนากระบวนการผลิตมังคุดบดละเอียดพาสเจอไรซ์
11 การผลิตผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวจากเนื้อสุกรเพื่อสุขภาพ สูตร Natural antioxidant
12 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย พ ศ 2543-2546: ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน