ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
2 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
3 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 2
4 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
5 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
6 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 2
7 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
8 สมหญิง สายธนู 2
9 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
10 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
11 นรา พงษ์พานิช 2
12 นิศาชล ลีรัตนากร 2
13 กรมอนามัย 2
14 ศิริวรรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
15 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
16 ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ 2
17 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 2
18 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2
19 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
20 ศักดา พรึงลำภู 2
21 วิชัย เอกพลากร 2
22 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
23 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
24 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
25 ชาฮีดา วิริยาทร 1
26 สำนักงานประกันสังคม 1
27 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
28 วัลลา ตันตโยทัย 1
29 อุไร จเรประพาฬ 1
30 พัชนี ธรรมวันนา 1
31 จรวย สุวรรณบำรุง 1
32 ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี 1
33 ลักขณา พันธุ์แสนศรี 1
34 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
35 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
36 ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ 1
37 บริษัท ดีไชร์ จำกัด 1
38 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
39 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 1
40 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1
41 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 1
42 ThaiHealth Global Link Initiative Program 1
43 จิตปราณี วาศวิท 1
44 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
45 ทวีศรี กรีทอง 1
46 ไม่มีข้อมูล 1
47 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 1
3 2553 4
4 2551 4
5 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยบนทางเท้าของคนเดินเท้าในเขตเมือง กรณีศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
2 การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ผักพื้นบ้านเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมในตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
3 การพัฒนาผลการดำเนินงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการโรงพักสร้างสุข
ปี พ.ศ. 2556
4 การศึกษาตัวชี้วัดของรูปแบบและมาตรฐานทางเท้าที่เหมาะสมในพื้นที่เมือง
ปี พ.ศ. 2553
5 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
6 การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า จากแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชน บ้านมลาบรี (ตองเหลือง)
7 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อสุขภาพของชุมชน
8 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะด้านกิจกรรมทางกาย (Physical Activities) ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
9 การศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรของปลาช่อนทะเล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการจัดการการประมง
10 การพัฒนากระบวนการผลิตมังคุดบดละเอียดพาสเจอไรซ์
11 การผลิตผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวจากเนื้อสุกรเพื่อสุขภาพ สูตร Natural antioxidant
12 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย พ ศ 2543-2546: ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน