ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
2 นรา พงษ์พานิช 2
3 นิศาชล ลีรัตนากร 2
4 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
5 จิตปราณี วาศวิท 1
6 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
7 สำนักงานประกันสังคม 1
8 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
9 พัชนี ธรรมวันนา 1
10 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
11 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
12 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
13 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 1
14 ทวีศรี กรีทอง 1
15 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
16 ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี 1
17 จรวย สุวรรณบำรุง 1
18 วัลลา ตันตโยทัย 1
19 อุไร จเรประพาฬ 1
20 ลักขณา พันธุ์แสนศรี 1
21 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
22 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
23 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
24 ชาฮีดา วิริยาทร 1
25 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
26 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 1
27 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
28 กรมอนามัย 1
29 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
30 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1
31 ศิริวรรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
32 ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ 1
33 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 1
34 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
35 สมหญิง สายธนู 1
36 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 1
37 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
38 ไม่มีข้อมูล 1
39 ศักดา พรึงลำภู 1
40 วิชัย เอกพลากร 1
41 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 1
42 ThaiHealth Global Link Initiative Program 1
43 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 1
44 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
45 ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ 1
46 บริษัท ดีไชร์ จำกัด 1
47 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 1
3 2553 5
4 2552 2
5 2551 4
6 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยบนทางเท้าของคนเดินเท้าในเขตเมือง กรณีศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
2 การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ผักพื้นบ้านเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมในตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
3 การพัฒนาผลการดำเนินงานและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการโรงพักสร้างสุข
ปี พ.ศ. 2556
4 การศึกษาตัวชี้วัดของรูปแบบและมาตรฐานทางเท้าที่เหมาะสมในพื้นที่เมือง
ปี พ.ศ. 2553
5 การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค : บัญชีรายจ่ายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ประเทศไทย พ.ศ. 2549-2552
6 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
7 การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า จากแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชน บ้านมลาบรี (ตองเหลือง)
8 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อสุขภาพของชุมชน
9 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะด้านกิจกรรมทางกาย (Physical Activities) ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
10 แนวทางการดำเนินการสำหรับคณะกรรมการด้านจริยธรรมผู้มีหน้าที่ทบทวนพิจารณาการศึกษาวิจัยทางชีวเวชศาสตร์
11 คู่มือการจัดการและปฏิบัติงานในระบบรับแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
ปี พ.ศ. 2551
12 การศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรของปลาช่อนทะเล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการจัดการการประมง
13 การพัฒนากระบวนการผลิตมังคุดบดละเอียดพาสเจอไรซ์
14 การผลิตผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวจากเนื้อสุกรเพื่อสุขภาพ สูตร Natural antioxidant
15 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย พ ศ 2543-2546: ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2540
16 แผนพัฒนาการวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2540-2544