ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)และม.พะเยา
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ชีวธรณีเคมีของการผลิตและปลดปล่อยมีเทนในกว๊านพะเยา
2 การแพร่แบบควบคู่ของคลอไรด์และไอออนอื่นๆ ในคอนกรีตผสมเถ้าลอย
3 การประมาณสถานภาพของระบบไฟฟ้ากำลังที่มีอุปกรณ์แฟกด์ที่มีการพิจารณาค่าพารามิเตอร์ไม่แน่นอน
4 ผลของเคอร์คูมินต่อความเป็นพิษของรูปแบบแฮปโตโกลบินในธาลัสซีเมียที่เกี่ยวข้องกับภาวะเบาหวาน
5 ความเกี่ยวข้องของฮีตช็อคโปรตีนยีนและความทนต่อสภาวะเครียดในด้วงงวงข้าวโพด
6 ระเบียบวิธีอันดับสูงสำหรับผลเฉลยของปัญหาการถ่ายเทความร้อนในกรณีเงื่อนไขขอบแบนนอยมันน์
7 พื้นฐานระดับโมเลกุลสำหรับอันตรกิริยาของแซนโทนที่แยกจากชะมวงในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดและมะเร็งปอดชนิดที่ไวและดื้อต่อยา: การยับยั้ง NFkB และการเหนี่ยวนำการตายแบบอะพอพโตซิส
ปี พ.ศ. 2554
8 การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นพุดจีบ ตีนเป็ดขาว และทุ้งฟ้า
9 การศึกษาและวิจัยปฏิกิริยาการผลิตเอธิลีนออกไซด์ โดยใช้โลหะทรานสิชันบนท่อนาโน
10 สมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุผสมท่อนาโนคาร์บอนกับพอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่น
11 การสร้างและพัฒนาหัวตรวจจับก๊าซเอทานอลที่เตรียมจากโครงสร้างนาโน 1 มิติของสารซิงก์ออกไซด์
ปี พ.ศ. 2553
12 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบบูรณาการเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการหมุนเวียนพลังงานและธาตุอาหารพืชในพื้นที่การเกษตรในภาคเหนือตอนบน
13 การประมาณสถานะของระบบไฟฟ้ากำลังที่มีค่าพารามิเตอร์ไม่แน่นอน
14 การเสริมกำลังคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยเฟอร์โรซีเมนต์ตามระดับของความเสียหาย
15 การเตรียมและศึกษาสมบัติของฟิล์มวัสดุประกอบแป้งกับไคโตซานเพื่อใช้งานทางด้านบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหาร
16 การหาคำตอบของปัญหาเชิงดุลยภาพและปัญหาอสมการการแปรผัน
17 ขั้นตอนวิธีทำซ้ำสำหรับการหาผลเฉลยร่วมของปัญหาสมดุล ปัญหาอสมการแปรผันและปัญหาจุดตรึง
18 การตรวจสอบผลของสารสกัดจากพืชต่อเมตาบอลิซึ่มของน้ำตาลในมอดแป้งแมลงศัตรูในโรงเก็บ
19 เซตวิภัชนัยและความสัมพันธ์ของกรีนของกรุปพอยด์แกมมาอันดับในพจน์ของเซตย่อยวิภัชนัย
20 การควบคุมการเหี่ยวของดอกปทุมมาโดยการใช้เทคนิคแอนติเซนและการประยุกต์ใช้ไอออนบีม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 การทดสอบและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
22 การสร้างรีคอมบิแนนท์โปรตีนซูไลซินของเชื้อ Streptococus suis ซีโรไทป์ 2 โดยใช้ระบบการแสดงออกของพืช
23 การพัฒนาการผลิตสารออกฤทธิ์ stilbenoid ในแคลลัสหนอนตายหยาก(Stemona collinsae)