ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุจินต์ สิมารักษ์ 3
2 อุสาห์ ศุภรพันธ์ 2
3 ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 1
4 กฤษดา ประชุมราศี 1
5 อรุณรัตน์ คำแหงพล 1
6 ครรชิต พิระภาค 1
7 อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย 1
8 อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์ 1
9 เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ 1
10 พันธกานต์ แก้วอาษา 1
11 ธนเทพ สุดแสง 1
12 ฐิติพร รองทอง 1
13 มานิตย์ โฆษิตตระกูล 1
14 ณัฐเศรษฐ มนิมนากร 1
15 ทรงขวัญ ศิลารักษ์ 1
16 สมเกียรติ ศรีจารนัย 1
17 ประภาส โฉลกพันธ์รัตน์ 1
18 ชิดชนก อนุตระกูลชัย 1
19 ณัฐวุฒิ สิงห์คำ 1
20 มานิดา สว่างเนตร 1
21 จิรวัฒน์ พิระสันต์ 1
22 กัญชลี เจติยานนท์ 1
23 นภัสถ์ ไตรโรจน์ 1
24 สมชาย ชวนอุดม 1
25 ศุภชัย ปทุมนากุล 1
26 อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร 1
27 ตรีสินธุ์ โพธารส 1
28 จิราภรณ์ โตจรัส 1
29 ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์ 1
30 ผศ.ดร.จิราภรณ์ โตจรัส 1
31 สุจินต์ บุรีรัตน์ 1
32 รัชพล สันติวรากร 1
33 ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล 1
34 สิริลักษณ์ ชัยจำรัส 1
35 อนงค์พร ไศลวรากุล 1
36 เมธา รัตนากรพิทักษ์ 1
37 ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ 1
38 อัมเรศ เทพมา 1
39 อิราวัฒน์ ชมระกา 1
40 กิ่งดาว จินดาเทวิน 1
41 รักชาติ ไตรผล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 5
2 2557 11
3 2556 2
4 2555 2
5 2554 3
6 2553 12
7 2552 3
8 2551 2
9 2549 5
10 2548 2
11 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลการใช้สมุนไพร Zingiber cassumunar ROXB ในการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกาย
2 การดัดแปรฟิล์มแอมโมนิโอเมธาคริเลตโคพอลิเมอร์โดยใช้แมกนีเซียมอะลูมินัมชิลิเคตและโซเดียวอัลจิเนต: การศึกษาคุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์และการใช้ประโยชน์สำหรับการเคลือบฟิล์มยาเม็ด
3 สมบัติของ cataclysmic variables ในระนาบกาแล็กติก
4 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนตามเส้นทางถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก)
5 ความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกิดจากการประกอบอาชีพและการพิการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเพื่อเป็นพื้นฐานการออกแบบเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสำหรับทั้งสองกลุ่มประชากร
ปี พ.ศ. 2557
6 การประเมินพันธุ์อ้อยดีเด่นโดยใช้ลักษณะทางสรีระวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยร่วมกับการคัดเลือกโดยเกษตรกร
7 การพัฒนาชุมชนเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
8 การศึกษาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพตามชายแดนในเส้นทางมะริด สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์-ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9 การปรับปรุงคุณภาพด้านกลิ่น การละลายและการยอมรับของครีมเทียมผงจากน้ำมันรำข้าวในระดับ Pilot Scale
10 การกำจัดโลหะหนักจากสารละลายโดยใช้พอลิอะไครลามิโด ซัลโฟนิก แอซิด-กร๊าฟ-ยางธรรมชาติ (ระยะที่ 2)
11 การควบคุมพฤติกรรมการเปลี่ยนสีและสมบัติการเรืองแสงของพอลิไดอะเซทติลีนแอสเซมบลี: อิทธิพลของการจัดเรียงตัวสายโซ่ สารเติมแต่งพอลิเมอร์ อนุภาคนาโนคอนจูเกตพอลิเมอร์ และไอออนยูโรเปียม
12 การพัฒนาสูตรตำรับ ทดสอบประสิทธิภาพ ทดสอบความเป็นพิษ และสำรวจการยอมรับของเกษตรกรที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไรโซแบคทีเรียเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
13 การศึกษาข้อมูลเชิงคุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวแบบภาพสามมิติเสมือนจริง
14 การใช้สารสกัดพืชสมุนไพรสำหรับฆ่าเชื้อในอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์กล้วยเพื่อลดต้นทุนในการผลิต
15 ระบบให้บริการข้อมูลการเดินทางเฉพาะบุคคลสำหรับการท่องเที่ยวไทย
16 การวิเคราะห์สารสำคัญธรรมชาติในผักเศรษฐกิจจากมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ผักจังหวัดชัยนาทและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2556
17 การควบคุมกิจกรรมของเอนไซม์ soluble acid invertase ระหว่างการเจริญเติบโตของอ้อยในหลอดทดลอง
18 ทุนการวิจัยระดับปริญญาโทและเอกด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเสริมงานวิจัยในประเทศเพื่อนข้านของไทย : ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2555
19 การศึกษาผลของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อสมรรถนะของหัวบันทึกทางแม่เหล็ก
20 การปรับรูปแบบโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี พ.ศ. 2554
21 การสืบค้นและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเมืองพะเยาเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์
22 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรปลอดภัย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรปลอดภัย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
23 ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากปลาซัคเกอร์เป็นแหล่งโปรตีนใหม่ในสัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2553
24 โครงการการเตรียมเยื่อเลือกผ่านเชิงประกอบจากยางพารากับไอออนของโลหะเพื่อใช้ในการแยกของผสมที่มีเบนซีนและไซโคลเฮกเดซน
25 การผลิตและศึกษาสมบัติของแผ่นเส้นใยอิเลคโตรสปันจากไฟโบรอินที่สกัดจากมดแดงและไฟโบรอินสายผสม
26 ผลกระทบการประชาสัมพันธ์ต่อการส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชน โดยผ่านทางสถานีวิทยุชุมชน : กรณีศึกษาในเขตตำบลฝ่ายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
27 การศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพและการพัฒนาระบบผลิตน้ำร้อนสำหรับกกลูกสุกรในฟาร์มสุกร
28 การเพิ่มสมรรถนะของขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการแบบหลาเป้าหมายสำหรับปัญหาการออกแบบที่ใช้เวลามากในการหาค่าฟังก์ชัน
29 การศึกษาผลของปัจจัยการออกแบบชุดนวดของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวแบบไหลตามแกนที่มีต่อความสูญเสียจากชุดนวด
30 การออกแบบและผลิตไบโอเซ็นเซอร์ชิปโดยใช้อิเลคโทรดที่ทำจากวัสดุฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชร II
31 การศึกษาผลของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อสมรรถนะของหัวบันทึกทางแม่เหล็ก
32 การศึกษาสำรวจสภาวะต้นทุนศักยภาพและทิศทางการพัฒนาจังหวัดพะเยา
33 การศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการการท่องเที่ยวเมืองชายแดนภูซางอย่างยั่งยืน
34 ปลาเลี้ยงปราศจากเชื้อปรสิตในบ่อปลา
35 ศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2552
36 การศึกษาลำดับดีเอ็นเอและการแสดงออกของยีนในวิถีการผลิตวิตามินบีหกจากเชื้อแบคทีเรียชอบร้อนในประเทศไทย
37 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
38 โครงการการแก้ไขปัญหาความผันผวนของตลาดสุกรไทยโดยใช้วิธีบริหารจัดการแบบห่วงโซ่อุปทาน
ปี พ.ศ. 2551
39 แหล่งการเรียนรู้ชุมชนรอบกว๊านพะเยา
40 ศึกษาผลของสารเมลาโทนินต่อการสร้าง cytotoxic factors ของเซลล์เพาะเลี้ยง microglia ที่ได้รับการกระตุ้นจากสารแอมเฟตามีน
ปี พ.ศ. 2549
41 การศึกษาผลของยาละลายเลือดชนิดหยดเข้าทางหลอดเลือดดำต่อการเกิดลิ่มเลือดขึ้นใหม่ในห้องหัวใจเอเตรียมซ้ายหลังหยุดยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับป่ระทานทางปาก ระยะ 48 ชั่วโมงแรกในผู้ป่วยลิ้นหัวใจไมตรัลตีบก่อนจะทำการขยายลิ้นหัวใจด้วยบอลลูน
42 การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานสตรีนอกระบบ : งานทอผ้าพื้นบ้านในจังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2)
43 การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานสตรีนอกระบบ
44 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา
45 ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรในชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อดีตและปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2548
46 โครงการวิจัยพัฒนากลไกการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล-อำเภอ
47 โครงการศึกษาคำจำกัดความของการทารุณกรรมละเลยทอดทิ้งเด็กในบริบทของสังคมไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
48 การบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการที่ดินโดยชุมชนและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
49 การเสริมสร้างความมั่นคงกองทุนสวัสดิการชุมชน ระยะที่3 : การขยายผลความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนแบบมีส่วนร่วมของกองทุน ฯต้นแบบ ให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดพะเยา