ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สาโรช โศภีรักข์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุรินทร์ คอทอง 1
2 จินตนา เทอดวงศ์วรกุล 1
3 ปิยะมาศ แก้วเจริญ 1
4 ณัฐพล รำไพ 1
5 เทียมยศ ปะสาวะโน 1
6 จีรพรรธน์ อ้วนสกุลเสรี 1
7 อรทัย หนูกลาง 1
8 ณัฏฐพล สอนสุภาพ 1
9 วารุณี วารัญญานนท์ 1
10 อลงกรณ์ อินทรักษา 1
11 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
12 สุวิมล สัจจวาณิชย์ 1
13 ณัฐกฤดา ศิริโสภณ 1
14 นิติ ชูเชิด 1
15 ทับทิมทอง กอบัวแก้ว 1
16 อรนัดดา ชิณศรี 1
17 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
18 พัชราพร ฤกษ์หร่าย 1
19 ธงชัย มาลา 1
20 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
21 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 1
22 วราภา มหากาญจนกุล 1
23 เรณุมาศ มาอุ่น 1
24 ปาริชาติ พรมโชติ 1
25 จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 1
26 ไพรินทร์ กะทิพรมราช 1
27 น้ำฝน ลำดับวงศ์ 1
28 สิริกร กาญจนสุนทร 1
29 รศ. ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ 1
30 อนงค์ภัทร สุทธางคกูล 1
31 สิริกุล วะสี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 2
4 2553 3
5 2551 2
6 2550 2
7 2544 1
8 1086 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บตามแนวความคิดการสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนามาตรฐานหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอรเน็ตขั้นพื้นฐานของประเทศไทยThe Standard Curriculum Development of Computer and Internet Foundation in Thailand
3 การพัฒนาสื่อมัลติมิเดียที่ส่งเสริมทักษะทางสังคม ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
4 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง พลังงานทดแทน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2554
5 การสร้าง เลิร์นนิ่ง อ็อบเจ็ค เรื่องระบบหายใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
6 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ผ่านเว็บที่เสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครู
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนาศูนย์ศึกษาบันเทิงเพื่อเสริมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
8 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนจากบทเรียนบนเว็บ เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยวิธีการนำเสนอ 2 รูปแบบ
9 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายกองทัพอากาศ ตามแนวคอนสตรัคชันนิซึม สำหรับเจ้าหน้าที่ช่างอากาศ
ปี พ.ศ. 2551
10 การศึกษาสถานภาพและปัญหาของการบริหารโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษในคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย
11 สภาพของหลักสูตรปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีการศึกษา
ปี พ.ศ. 2550
12 แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระหว่างปีพุทธศักราช 2550-2555
13 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเกมส์คอมพิวเตอร์ระหว่างผู้เรียนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2544
14 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับครู
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 แก้ไขชื่อโครงการ