ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สาโรช อังสุมาลิน
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สาโรช อังศุมาลิน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การสำรวจผลกระทบจากการนำผลงานวิจัยจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรด้านการตลาด เศรษฐกิจ และสังคม (Impact Survey) ปีงบประมาณ 2554
ปี พ.ศ. 2554
2 โครงการการศึกษาจัดทำแผนแม่บทพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)
ปี พ.ศ. 2553
3 การประเมินผลการดำเนินงานของแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
4 เพื่อทบทวนการศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบกรุงเทพมหานคร ตามประเด็นหัวข้อที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด
5 ความพึงพอใจต่อบริการการขาย และปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการผลิตปาล์มน้ำมันของสมาชิกสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด
6 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการน้ำชลประทาน: กรณีศึกษาโครงการชลประทาน กิโลเมตรที่ 6 อำเภอชัยธานี นครหลวงเวียงจันทน์
ปี พ.ศ. 2552
7 การประเมินมูลค่าประโยชน์ด้านนันทนาการของพื้นที่สีเขียวตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2548
8 ความต้องการสินเชื่อของครัวเรือนชนบท
ปี พ.ศ. 2546
9 Tree Plantations for Livelihood Improvement Project in Laos.
10 ความต้องการสินเชื่อของครัวเรือนชนบท