ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สาวิตรี อัษณางศ์กรชัย
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สาวิตรี อัษณางค์กรชัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นพพร ตันติรังสี 6
2 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 6
3 อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์ 4
4 ช่อลดา พันธุเสนา 4
5 สุจิตรา จรจิตร 4
6 สุวิทย์ เจริญศักดิ์ 3
7 สุรินทร์ จิรนิรามัย 3
8 อัญชุลี เตมียะประดิษฐ์ 3
9 อโนชา หมึกทอง 3
10 ธนิษฐา ศิริรักษ์ 3
11 อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว 3
12 สมสมร ชิตตระการ 3
13 สุรางค์ เลิศคชาธาร 3
14 สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล 3
15 ถนอมศรี อินทนนท์ 3
16 พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์ 3
17 ทินกร วงศ์ปการันย์ 3
18 พูนศรี รังษีขจี 3
19 ณหทัย วงศ์ปการันย์ 3
20 พิไลรัตน์ ทองอุไร 2
21 เพ็ญพักตร์ ทองแท้ 2
22 ศรัณยา บุนนาค 2
23 บุญวดี เพชรรัตน์ 2
24 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 2
25 นิศานต์ สำอางค์ศรี 2
26 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
27 งบประมาณแผ่นดิน 1
28 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
29 สุวิณา รัตนชัยวงศ์ 1
30 รัศมี สังข์ทอง 1
31 อภินันท์ อร่ามรัตน์ 1
32 มานพ คณะโต 1
33 อุษณีย์ พึ่งปาน 1
34 อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 1
35 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
36 ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล 1
37 Sawitree Ausanangkornchai 1
38 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
39 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
40 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
41 นพดล กรรณิกา 1
42 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม 1
44 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
45 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยวิทยาศษสตร์สาธารณสุข 1
47 Sawitri Assanangkornchai 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2551 2
3 2548 1
4 2546 2
5 2545 2
6 2544 2
7 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โครงการสำรวจครัวเรือนเพื่อประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ในภาคใต้ 2559
ปี พ.ศ. 2551
2 โครงการศึษารูปแบบและผลกระทบจากการใช้พืชกระท่อม และ/หรือสารเสพติดที่มีส่วนผสมของกระท่อมในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
3 โครงการศึกษาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนเพื่อประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดและผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2550
ปี พ.ศ. 2548
4 การสำรวจและติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2546
5 การศึกษาลักษณะทางคลินิคของการใช้พืชกระท่อมและผลกระทบต่อสุขภาพ
6 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยระบาดวิทยาระยะที่สอง พ.ศ.2543-2545
ปี พ.ศ. 2545
7 การศึกษาระบบอุปทาน อุปสงค์ และผลกระทบจากการใช้สารเสพติด ในเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา
8 การจัดทำทะเบียนและการศึกษาติดตามระยะยาวในผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ
ปี พ.ศ. 2544
9 การสำรวจผลกระทบต่อสุขภาพในระยะเฉียบพลันหลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่อำเภอและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2543
10 สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขของการใช้สารเสพติดในประชากรภาคใต้