ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สาวิตรี อัษณางค์กรชัย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และรู้จักในชื่อของ
- สาวิตรี อัษณางศ์กรชัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นพพร ตันติรังสี 5
2 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 5
3 อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์ 4
4 ช่อลดา พันธุเสนา 4
5 สุจิตรา จรจิตร 4
6 สุรินทร์ จิรนิรามัย 3
7 ธนิษฐา ศิริรักษ์ 3
8 สุวิทย์ เจริญศักดิ์ 3
9 อโนชา หมึกทอง 3
10 พูนศรี รังษีขจี 3
11 อัญชุลี เตมียะประดิษฐ์ 3
12 ณหทัย วงศ์ปการันย์ 3
13 สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล 3
14 ถนอมศรี อินทนนท์ 3
15 สุรางค์ เลิศคชาธาร 3
16 พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์ 3
17 ทินกร วงศ์ปการันย์ 3
18 บุญวดี เพชรรัตน์ 2
19 เพ็ญพักตร์ ทองแท้ 2
20 ศรัณยา บุนนาค 2
21 พิไลรัตน์ ทองอุไร 2
22 นิศานต์ สำอางค์ศรี 2
23 สมสมร ชิตตระการ 2
24 อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว 2
25 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
26 Sawitree Ausanangkornchai 1
27 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
28 งบประมาณแผ่นดิน 1
29 สุวิณา รัตนชัยวงศ์ 1
30 อภินันท์ อร่ามรัตน์ 1
31 ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล 1
32 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 1
33 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
34 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม 1
36 มานพ คณะโต 1
37 อุษณีย์ พึ่งปาน 1
38 อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 1
39 นพดล กรรณิกา 1
40 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
41 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1
42 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
43 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยวิทยาศษสตร์สาธารณสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 3
3 2557 1
4 2553 1
5 2551 4
6 2550 2
7 2549 1
8 2548 1
9 2547 1
10 2546 1
11 2545 3
12 2544 2
13 2543 1
14 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โครงการสำรวจครัวเรือนเพื่อประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ในภาคใต้ 2559
ปี พ.ศ. 2559
2 การดำเนินโรคของโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวลและความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้สูงอายุไทย: การติดตามไปข้างหน้า
3 ความชุกของโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล ความเสี่ยงของการฆ่าตัวตายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้สูงอายุไทย: การศึกษาในโรงพยาบาล
4 โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล และความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายของผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2557
5 Brain-Mind-Behaviour related health problems in the southern part of Thailand
ปี พ.ศ. 2553
6 สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขของการใช้สารเสพติดในประชากรภาคใต้
ปี พ.ศ. 2551
7 โครงการศึษารูปแบบและผลกระทบจากการใช้พืชกระท่อม และ/หรือสารเสพติดที่มีส่วนผสมของกระท่อมในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
8 โครงการศึกษาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนเพื่อประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดและผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2550
9 สถานภาพการบริโภคสุรา พ.ศ.2550
10 การเฝ้าระวังพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
11 การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการใช้สารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้ พ.ศ. 2547
12 การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง สภาพปัญหาและมาตรการในการจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2549
13 การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการใช้สารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้ พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2548
14 การสำรวจและติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2547
15 สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขของการใช้สารเสพติดในประชากรภาคใต้
ปี พ.ศ. 2546
16 การศึกษาลักษณะทางคลินิคของการใช้พืชกระท่อมและผลกระทบต่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2545
17 การศึกษาระบบอุปทาน อุปสงค์ และผลกระทบจากการใช้สารเสพติด ในเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา
18 การจัดทำทะเบียนและการศึกษาติดตามระยะยาวในผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ
19 การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง สภาพปัญหาและมาตรการในการจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2544
20 การสำรวจผลกระทบต่อสุขภาพในระยะเฉียบพลันหลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่อำเภอและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2543
21 สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขของการใช้สารเสพติดในประชากรภาคใต้
ปี พ.ศ. 2543
22 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากแอลกอฮอล์ : รายงานการทบทวนองค์ความรู้