ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สาวิตรี อัษณางค์กรชัย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และรู้จักในชื่อของ
- สาวิตรี อัษณางศ์กรชัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 6
2 นพพร ตันติรังสี 5
3 สุจิตรา จรจิตร 4
4 ช่อลดา พันธุเสนา 4
5 อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์ 4
6 ธนิษฐา ศิริรักษ์ 3
7 พูนศรี รังษีขจี 3
8 สุรินทร์ จิรนิรามัย 3
9 สุรางค์ เลิศคชาธาร 3
10 อัญชุลี เตมียะประดิษฐ์ 3
11 สุวิทย์ เจริญศักดิ์ 3
12 ทินกร วงศ์ปการันย์ 3
13 ถนอมศรี อินทนนท์ 3
14 อโนชา หมึกทอง 3
15 ณหทัย วงศ์ปการันย์ 3
16 สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล 3
17 พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์ 3
18 เพ็ญพักตร์ ทองแท้ 2
19 อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว 2
20 สมสมร ชิตตระการ 2
21 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 2
22 ศรัณยา บุนนาค 2
23 บุญวดี เพชรรัตน์ 2
24 นิศานต์ สำอางค์ศรี 2
25 พิไลรัตน์ ทองอุไร 2
26 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
27 Sawitree Ausanangkornchai 1
28 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
29 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
30 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
31 ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล 1
32 สุวิณา รัตนชัยวงศ์ 1
33 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
34 งบประมาณแผ่นดิน 1
35 รัศมี สังข์ทอง 1
36 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1
37 มานพ คณะโต 1
38 อุษณีย์ พึ่งปาน 1
39 อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 1
40 อภินันท์ อร่ามรัตน์ 1
41 นพดล กรรณิกา 1
42 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม 1
44 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
45 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยวิทยาศษสตร์สาธารณสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 1
3 2551 4
4 2548 1
5 2546 2
6 2545 2
7 2544 2
8 2543 1
9 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โครงการสำรวจครัวเรือนเพื่อประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ในภาคใต้ 2559
ปี พ.ศ. 2557
2 Brain-Mind-Behaviour related health problems in the southern part of Thailand
ปี พ.ศ. 2551
3 โครงการศึษารูปแบบและผลกระทบจากการใช้พืชกระท่อม และ/หรือสารเสพติดที่มีส่วนผสมของกระท่อมในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
4 โครงการศึกษาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนเพื่อประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดและผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2550
5 สถานภาพการบริโภคสุรา พ.ศ.2550
6 การเฝ้าระวังพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
7 การสำรวจและติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2546
8 การศึกษาลักษณะทางคลินิคของการใช้พืชกระท่อมและผลกระทบต่อสุขภาพ
9 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยระบาดวิทยาระยะที่สอง พ.ศ.2543-2545
ปี พ.ศ. 2545
10 การศึกษาระบบอุปทาน อุปสงค์ และผลกระทบจากการใช้สารเสพติด ในเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา
11 การจัดทำทะเบียนและการศึกษาติดตามระยะยาวในผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ
ปี พ.ศ. 2544
12 การสำรวจผลกระทบต่อสุขภาพในระยะเฉียบพลันหลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่อำเภอและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2543
13 สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขของการใช้สารเสพติดในประชากรภาคใต้
ปี พ.ศ. 2543
14 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากแอลกอฮอล์ : รายงานการทบทวนองค์ความรู้