ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sawitree Wongtangtintharn 1
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2542 2
5 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การเสริมฟักข้าวในอาหารไก่เนื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพซาก และการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน
ปี พ.ศ. 2555
2 การเพาะเลี้ยงยีสต์ที่คัดแยกจากธรรมชาติในวัสดุเหลือทิ้งทางชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งแคโรทีนอยด์ในอาหารส้ตว์
ปี พ.ศ. 2554
3 การเพาะเลี้ยงยีสต์ที่คัดแยกจากธรรมชาติในวัสดุเหลือทิ้งทางชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งแคโรทีนอยด์ในอาหารส้ตว์
ปี พ.ศ. 2542
4 ผลการเสริมโครเมียม พิโคลิเนทร่วมกับการใช้น้ำมันรำข้าวหรือไขวัว ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากของไก่เนื้อ
5 ผลการเสริมโครเมียม พิโคลิเนทร่วมกับการใช้น้ำมันรำข้าวหรือไขวัวในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากของไก่เนื้อ