ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พัชรียา ไชยลังกา 6
2 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 5
3 อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ 4
4 อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์ 4
5 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ 4
6 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 3
7 สุกานดา บุญคง 3
8 ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา 3
9 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 3
10 สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ 3
11 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 2
12 ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ 2
13 อุดม พานทอง 2
14 ถนอมศรี อินทนนท์ 2
15 สุรีย์พร กฤษเจริญ 2
16 ประนอม หนูเพชร 2
17 เยาวณี จรูญศักดิ์ 2
18 สุภาณี อ่อนชื่นจิตร 2
19 ทิพมาส ชิณวงศ์ 2
20 ขวัญตา บาลทิพย์ 2
21 นวลจันทร์ รมณารักษ์ 1
22 วิภาวี คงอินทร์ 1
23 Plearnpit Thaniwatananont 1
24 สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ 1
25 อรสา กนกวงศ์ 1
26 งบประมาณแผ่นดิน 1
27 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
28 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
29 Sawittree Limchaiarunruang 1
30 มาลี สบายยิ่ง 1
31 ไม่มีข้อมูล 1
32 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 1
33 โรงพยาบาลเทพา 1
34 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2550 1
4 2546 3
5 2545 2
6 2544 3
7 2543 2
8 2536 1
9 2535 1
10 2533 1
11 2528 1
12 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 โครงการวิจัย: การตอบสนองผู้ใช้บริการสุขภาพในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขต 12 สงขลา
ปี พ.ศ. 2553
2 การสังเคราะห์ระบบสุขภาพในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้
3 การวิจัยด้านศักยภาพเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ด้านกำลังคนผดุงครรภ์ในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2550
4 การพัฒนารูปแบบการใช้วัดเป็นฐานเครือข่ายการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
ปี พ.ศ. 2546
5 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าวิชาชีพพยาบาลผดุงครรภ์กับคุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลในภาคใต้
6 ความต้องการบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และครอบครัวใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
7 การพัฒนากิจกรรมการป้องกันโรคเอดส์ ของกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2545
8 การยอมรับผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อเอดส์ของครอบครัวชาวประมงในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
9 การพัฒนารูปแบบการใช้วัดเป็นฐานเครือข่ายการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
ปี พ.ศ. 2544
10 ความต้องการบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และครอบครัวใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
11 ความต้องการบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และครอบครัวใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
12 เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์, วิภาวี คงอินทร์,พัชรียา ไชยลังกา, นวลจันทร์ รมณารักษ์, สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง และคนอื่น
ปี พ.ศ. 2543
13 ระบบสุขภาพแบบพื้นบ้านและระบบสุขภาพแบบประชาชนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยกลางคนในสังคมและวัฒนธรรมภาคใต้
14 การพัฒนากิจกรรมการป้องกันโรคเอดส์ ของกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2536
15 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้กระบวนการสูงอายุและคุณภาพชีวิต
ปี พ.ศ. 2535
16 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้กระบวนการสูงอายุและคุณภาพชีวิต
ปี พ.ศ. 2533
17 การมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการพัฒนาชนบท การศึกษา เฉพาะกรณีโครงการพัฒนาชนบท ต. คูเต่า อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
ปี พ.ศ. 2528
18 การมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการพัฒนาชนบท การศึกษา เฉพาะกรณีโครงการพัฒนาชนบท ต. คูเต่า อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา