ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สาริมา สุนทรารชุน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วุฒินันท์ คงทัด 9
2 วารุณี ธนะแพสย์ 8
3 ชัยพร สามพุ่มพวง 5
4 สุชาดา อุชชิน 5
5 วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ 3
6 เพ็ญขวัญ ชมปรีดา 3
7 พงษ์ศิริ วินิจฉัย 2
8 พูลประเสริฐ ปิยะอนันต์ 2
9 วรพจน์ รักสังข์ 2
10 นงนุช อังยุรีกุล 2
11 นงณพชร คุณากร 2
12 นางสาว ยวงเพชร อิฐรัตน์ 2
13 พิสสวรรณ เจียมสมบัติ 2
14 รัชนี ฮงประยูร 2
15 เทพา ผุดผ่อง 1
16 ยุทธนา บรรจง 1
17 นางสาวสายทิพย์ โสรัตน์ 1
18 สุธีรา วิทยากาญจน์ 1
19 สายทิพย์ โสรัตน์ 1
20 ยวงเพชร อิฐรัตน์ 1
21 วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต 1
22 วารุณี ตันติวงศ์วาณิช 1
23 ฤดี ธีระวนิช 1
24 เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 1
25 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 1
26 ปฐมา จาตกานนท์ 1
27 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 4
3 2553 1
4 2551 2
5 2548 1
6 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การเพิ่มมูลค่าชีวมวลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันกรดปาล์มเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2555
2 การผลิตแป้งข้าวหอมมะลิเพื่อผลิตขนมปังและขนมอบเชิงพาณิชย์
3 การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งข้าวหอมมะลิของโรงงานโม่แป้ง จังหวัดร้อยเอ็ดและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แป้งข้าวหอมมะลิในการผลิตขนมปังและขนมอบในเชิงพาณิชย์
4 การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก
5 การผลิตแป้งข้าวหอมมะลิเพื่อผลิตขนมปังและขนมอบเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก
ปี พ.ศ. 2551
7 การผลิตกระดาษด้วยมือแบบไทยจากเปลือกสบู่ดำเพื่องานหัตถกรรม
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธูปหอมชนิดกรวยจากเนื้อไม้กฤษณา
ปี พ.ศ. 2548
9 การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการการตลาดผ้าทอมือ