ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สายใจ อินทร์มพรรย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 18
2 วลัย อารุณี 2
3 พิมลรัตน์ ศรีกุลจร 1
4 แน่งน้อย ดวงดารา 1
5 จารึก พู่พวง 1
6 กมล รอดคล้าย 1
7 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
8 บุญส่ง ครูศรี 1
9 ฐานิตย์ ดิสระพงษ์ 1
10 ปิยนุช โชติสกุล สุนทรวิภาต 1
11 ฐิติมา เจริญกูล 1
12 เชาว์ สุรินทร์ 1
13 สมจิตร กัลยาศิริ 1
14 ศพล สังข์ทิตนุ 1
15 โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล 1
16 พรรณทิพย์ ต้นเถา 1
17 จันทนา อานมณี 1
18 ประภาภรณ์ สุขดี 1
19 อัญชลี อภัยปรปักษ์ 1
20 สิริชัย เอี่ยมสอาด 1
21 ศิริวรรณ ฉากแก้ว 1
22 สุมาลี เถียรทอง 1
23 วิชชุดา วัตรนันท์ 1
24 อภิณัฐพร สุณัฐพงศ์ 1
25 รักษ์ศิริ สิทธิโชค 1
26 สมศรี หมั่นประโคน 1
27 สมศิริ ชัยศุภมงคลลาภ 1
28 สมภูมิ บ่ายเที่ยง 1
29 พาชิต ทวีกุล 1
30 ปาริชาต พุดน้อย 1
31 จิรภา ลิมป์เลิศเสถียร 1
32 อุ่นตา นพคุณ 1
33 เศาร์นลิน วรรณศิริ 1
34 อวยพร สกุลตัน 1
35 สิริวัฒน์ ลายกนก 1
36 นิตยา ปิ่นชาญชัยยุทธ 1
37 ลำยอง แดงกุลวานิช 1
38 สุกรี รอดโพธิ์ทอง 1
39 วัฒนา ปั้นงา 1
40 ลมโชย เจริญวงศ์ 1
41 งามจิตต์ อำไพ 1
42 อำไพ กิมแหลม 1
43 วนิดา ย่องหาญ 1
44 มยุรี อนันตมงคล 1
45 สมชาย เทพแสง 1
46 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
47 เสาวดี เชี่ยวชาญ 1
48 ยุพยง เทพาอภิรักษ์ 1
49 สายใจ อินทรพรรย์ 1
50 สุปราณี แสนจิตร์ 1
51 วัชนี ศิลปประเสริฐ 1
52 ทองคูณ อินทมาศน์ 1
53 นิรมาน วงศ์ธนะชัย 1
54 สุเพ็ญ พรหมลา 1
55 ธีระนุช ทีปะปาล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2541 2
2 2540 3
3 2539 4
4 2538 2
5 2537 4
6 2536 2
7 2535 1
8 2534 1
9 2533 3
10 2532 3
11 2531 4
12 2529 3
13 2528 4
14 2527 3
15 2526 4
16 2525 3
17 2524 1
18 2523 1
19 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2541
1 การศึกษาพฤติกรรมการใช้ภาษาและท่าทางประกอบการพูดภาษาไทยของนักศึกษาสายวิชาคหกรรมศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2 ความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจในการอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน ความสามารถในการเขียนความเรียง และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
3 การเปรียบเทียบความรู้และความสามารถในการเขียนภาษาไทยแบบโน้มน้าว แบบเปรียบเทียบและแบบเล่าเรื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานคร
4 ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสริมหลักภาษาไทยของนักเรียนชั้นปีที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
5 ผลของการใช้กลวิธีการเรียนแบบไตร่ตรอง ที่มีต่อความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2539
6 การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย และทักษะด้านเมตต้าคอกนิชั่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยเทคนิคกำกับตนเองและเทคนิคนำการอ่าน
7 การเปรียบเทียบกลวิธีการอ่านตีความบทร้อยกรองภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามารถในการอ่านแตกต่างกัน
8 ความสามารถในการใช้สำนวนไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพมหานคร
9 สภาพและปัญหาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เขตการศึกษา 9
ปี พ.ศ. 2538
10 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทย และการคิดวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการสอนโดยใช้กลุ่มอภิปรายและการฝึกอ่าน
11 การศึกษาพฤติกรรมการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการของครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
12 ผลของการใช้การอภิปรายกลุ่มย่อยที่มีต่อความสามารถทางการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
13 การศึกษาการใช้หลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น
14 การศึกษาระดับความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 11
15 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานิทานพื้นบ้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้บทบาทสมมุติและการใช้เพลงพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2536
16 กลวิธีการอ่านภาษาไทยตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
17 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับความ สามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตการศึกษา 1
ปี พ.ศ. 2535
18 การประเมินความต้องการจำเป็นในการนิเทศการสอนของอาจารย์ในสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2534
19 การศึกษาประเภทของคำถามและกลวิธีการใช้คำถามในการสอนวิชาภาษาไทยของครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
20 ความคิดเห็นของครูภาษาไทยและนักเรียนตาบอด เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสอนคนตาบอด และโรงเรียนในโครงการเรียนร่วมสอนนักเรียนตาบอด
21 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตที่เกี่ยวกับการสอนภาษาไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518-2530
22 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางบ้าน และสภาพแวดล้อมทางโรงเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตการศึกษา 10
ปี พ.ศ. 2532
23 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านวัฒนธรรมไทยในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดทักษสัมพันธ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24 การเรียนการสอนภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 ตามการรับรู้ของครูภาษาไทยและนักเรียนในวิทยาลัยเทคนิค
25 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาภาษาไทยกับผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2531
26 การเรียนการสอนวิชาเลือกภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามการรับรู้ของครูภาษาไทย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
27 การนำเสนอโครงการพัฒนาสมรรถภาพของครูภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา
28 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนเป็นกลุ่มใหญ่ทั้งชั้น เป็นกลุ่มตามความสามารถและเรียนด้วยตนเองเป็นกลุ่มย่อย
29 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูภาษาไทยเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชา ภาษาไทยในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2529
30 การวิเคราะห์คุณธรรมของตัวเอกในวรรณคดี ที่ปรากฏในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31 แนวโน้มการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะ การแก้ปัญหาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32 การนำเสนอโปรแกรมสำหรับครูภาษาไทยในการปลูกผังความเป็นนักประชาธิปไตยแก่นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2528
33 การนำเสนอโปรแกรมการจัดกิจกรรมการสอนทักษะการพูด ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
34 การนำหลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับพุทธศักราช 2524 ไปใช้ในโรงเรียนรัฐบาล ในกรุงเทพมหานคร
35 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนไทยมุสลิม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในเขตการศึกษา 2
36 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยครูและนักเรียนร่วมกันวางแผน กับครูวางแผนการสอน
ปี พ.ศ. 2527
37 การเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการฝึกทักษะการวิพากษ์วิจารณ์ ในการสอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
38 กิริยาร่วมทางวจาระหว่างครูกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ ในการเรียนการสนอนภาษาไทย
39 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง ที่มีสภาพแวดล้อมทางภาษาต่างกันในเขตการศึกษา 11
ปี พ.ศ. 2526
40 ความคิดเห็นของนิสิตฝึกสอน อาจารย์นิเทศก์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเกี่ยวกับการฝึกสอนวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41 พัฒนาการของการสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา
42 ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา เกี่ยวกับโปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพครูสอนภาษาไทย ในโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการในวิทยาลัยครูภาคใต้
43 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของครูภาษาไทย ในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทย
ปี พ.ศ. 2525
44 ความคิดเห็นของครูภาษาไทยเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อมวลชน ที่มีต่อการใช้ภาษาไทยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
45 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจในโครงสร้างหลักภาษาไทย กับทักษะในการใช้ภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ในเขตกรุงเทพมหานคร
46 การเปรียบเทียบการใช้เวลาในการสอน และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาวรรณคดีไทย โดยวิธีสอนแบบล่าคำตอบกับวิธีสอนแบบบรรยาย
ปี พ.ศ. 2524
47 การวิเคราะห์เพลงพื้นเมืองและการละเล่นพื้นเมือง ของจังหวัดสุรินทร์
ปี พ.ศ. 2523
48 การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนตัวสะกดการันต์ ระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งในกรุงเทพมหานคร และในเขตการศึกษาหนึ่ง