ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สายใจ อินทรรัมพรรย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 18
2 วลัย อารุณี 2
3 สมจิตร กัลยาศิริ 1
4 สมภูมิ บ่ายเที่ยง 1
5 กมล รอดคล้าย 1
6 วิชชุดา วัตรนันท์ 1
7 บุญส่ง ครูศรี 1
8 โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล 1
9 พิมลรัตน์ ศรีกุลจร 1
10 ศพล สังข์ทิตนุ 1
11 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
12 จารึก พู่พวง 1
13 รักษ์ศิริ สิทธิโชค 1
14 แน่งน้อย ดวงดารา 1
15 สมศิริ ชัยศุภมงคลลาภ 1
16 สุกรี รอดโพธิ์ทอง 1
17 สิริชัย เอี่ยมสอาด 1
18 ลำยอง แดงกุลวานิช 1
19 วัฒนา ปั้นงา 1
20 ลมโชย เจริญวงศ์ 1
21 อัญชลี อภัยปรปักษ์ 1
22 ประภาภรณ์ สุขดี 1
23 สุมาลี เถียรทอง 1
24 ฐานิตย์ ดิสระพงษ์ 1
25 ศิริวรรณ ฉากแก้ว 1
26 จันทนา อานมณี 1
27 พรรณทิพย์ ต้นเถา 1
28 สมศรี หมั่นประโคน 1
29 ฐิติมา เจริญกูล 1
30 อำไพ กิมแหลม 1
31 อวยพร สกุลตัน 1
32 วนิดา ย่องหาญ 1
33 วัชนี ศิลปประเสริฐ 1
34 ทองคูณ อินทมาศน์ 1
35 เศาร์นลิน วรรณศิริ 1
36 อุ่นตา นพคุณ 1
37 นิตยา ปิ่นชาญชัยยุทธ 1
38 งามจิตต์ อำไพ 1
39 สิริวัฒน์ ลายกนก 1
40 จิรภา ลิมป์เลิศเสถียร 1
41 ปาริชาต พุดน้อย 1
42 นิรมาน วงศ์ธนะชัย 1
43 สุเพ็ญ พรหมลา 1
44 พาชิต ทวีกุล 1
45 ยุพยง เทพาอภิรักษ์ 1
46 ธีระนุช ทีปะปาล 1
47 อภิณัฐพร สุณัฐพงศ์ 1
48 ปิยนุช โชติสกุล สุนทรวิภาต 1
49 เสาวดี เชี่ยวชาญ 1
50 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
51 สุปราณี แสนจิตร์ 1
52 สายใจ อินทรพรรย์ 1
53 สมชาย เทพแสง 1
54 มยุรี อนันตมงคล 1
55 เชาว์ สุรินทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2541 2
2 2540 3
3 2539 4
4 2538 2
5 2537 4
6 2536 2
7 2535 1
8 2534 1
9 2533 3
10 2532 4
11 2531 4
12 2529 3
13 2528 4
14 2527 3
15 2526 4
16 2525 3
17 2524 1
18 2523 1
19 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2541
1 การศึกษาพฤติกรรมการใช้ภาษาและท่าทางประกอบการพูดภาษาไทยของนักศึกษาสายวิชาคหกรรมศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2 ความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจในการอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน ความสามารถในการเขียนความเรียง และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
3 การเปรียบเทียบความรู้และความสามารถในการเขียนภาษาไทยแบบโน้มน้าว แบบเปรียบเทียบและแบบเล่าเรื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานคร
4 ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสริมหลักภาษาไทยของนักเรียนชั้นปีที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
5 ผลของการใช้กลวิธีการเรียนแบบไตร่ตรอง ที่มีต่อความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2539
6 การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย และทักษะด้านเมตต้าคอกนิชั่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยเทคนิคกำกับตนเองและเทคนิคนำการอ่าน
7 การเปรียบเทียบกลวิธีการอ่านตีความบทร้อยกรองภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามารถในการอ่านแตกต่างกัน
8 ความสามารถในการใช้สำนวนไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพมหานคร
9 สภาพและปัญหาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เขตการศึกษา 9
ปี พ.ศ. 2538
10 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทย และการคิดวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการสอนโดยใช้กลุ่มอภิปรายและการฝึกอ่าน
11 การศึกษาพฤติกรรมการสอนโดยใช้ทักษะกระบวนการของครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
12 ผลของการใช้การอภิปรายกลุ่มย่อยที่มีต่อความสามารถทางการเขียนความเรียงภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
13 การศึกษาการใช้หลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น
14 การศึกษาระดับความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษา 11
15 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานิทานพื้นบ้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้บทบาทสมมุติและการใช้เพลงพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2536
16 กลวิธีการอ่านภาษาไทยตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
17 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับความ สามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตการศึกษา 1
ปี พ.ศ. 2535
18 การประเมินความต้องการจำเป็นในการนิเทศการสอนของอาจารย์ในสถานศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2534
19 การศึกษาประเภทของคำถามและกลวิธีการใช้คำถามในการสอนวิชาภาษาไทยของครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2533
20 ความคิดเห็นของครูภาษาไทยและนักเรียนตาบอด เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสอนคนตาบอด และโรงเรียนในโครงการเรียนร่วมสอนนักเรียนตาบอด
21 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตที่เกี่ยวกับการสอนภาษาไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518-2530
22 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางบ้าน และสภาพแวดล้อมทางโรงเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตการศึกษา 10
ปี พ.ศ. 2532
23 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านวัฒนธรรมไทยในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดทักษสัมพันธ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24 การเรียนการสอนการเขียนความเรียงระดับมัธยมศึกษา
25 การเรียนการสอนภาษาไทย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 ตามการรับรู้ของครูภาษาไทยและนักเรียนในวิทยาลัยเทคนิค
26 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาภาษาไทยกับผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2531
27 การเรียนการสอนวิชาเลือกภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามการรับรู้ของครูภาษาไทย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
28 การนำเสนอโครงการพัฒนาสมรรถภาพของครูภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา
29 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนเป็นกลุ่มใหญ่ทั้งชั้น เป็นกลุ่มตามความสามารถและเรียนด้วยตนเองเป็นกลุ่มย่อย
30 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูภาษาไทยเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชา ภาษาไทยในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2529
31 การวิเคราะห์คุณธรรมของตัวเอกในวรรณคดี ที่ปรากฏในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32 แนวโน้มการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะ การแก้ปัญหาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33 การนำเสนอโปรแกรมสำหรับครูภาษาไทยในการปลูกผังความเป็นนักประชาธิปไตยแก่นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2528
34 การนำเสนอโปรแกรมการจัดกิจกรรมการสอนทักษะการพูด ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
35 การนำหลักสูตรวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับพุทธศักราช 2524 ไปใช้ในโรงเรียนรัฐบาล ในกรุงเทพมหานคร
36 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนไทยมุสลิม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในเขตการศึกษา 2
37 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยครูและนักเรียนร่วมกันวางแผน กับครูวางแผนการสอน
ปี พ.ศ. 2527
38 การเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการฝึกทักษะการวิพากษ์วิจารณ์ ในการสอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
39 กิริยาร่วมทางวจาระหว่างครูกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ ในการเรียนการสนอนภาษาไทย
40 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง ที่มีสภาพแวดล้อมทางภาษาต่างกันในเขตการศึกษา 11
ปี พ.ศ. 2526
41 ความคิดเห็นของนิสิตฝึกสอน อาจารย์นิเทศก์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเกี่ยวกับการฝึกสอนวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
42 พัฒนาการของการสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา
43 ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา เกี่ยวกับโปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพครูสอนภาษาไทย ในโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการในวิทยาลัยครูภาคใต้
44 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของครูภาษาไทย ในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทย
ปี พ.ศ. 2525
45 ความคิดเห็นของครูภาษาไทยเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อมวลชน ที่มีต่อการใช้ภาษาไทยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
46 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจในโครงสร้างหลักภาษาไทย กับทักษะในการใช้ภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ในเขตกรุงเทพมหานคร
47 การเปรียบเทียบการใช้เวลาในการสอน และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาวรรณคดีไทย โดยวิธีสอนแบบล่าคำตอบกับวิธีสอนแบบบรรยาย
ปี พ.ศ. 2524
48 การวิเคราะห์เพลงพื้นเมืองและการละเล่นพื้นเมือง ของจังหวัดสุรินทร์
ปี พ.ศ. 2523
49 การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนตัวสะกดการันต์ ระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งในกรุงเทพมหานคร และในเขตการศึกษาหนึ่ง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
50 การเรียนการสอนการเขียนความเรียงระดับมัธยมศึกษา