ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สายันต์ ตันพานิช
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มนตรี แก้วดวง 40
2 วิเซ็น ดวงสา 36
3 พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี 36
4 สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์ 36
5 ประยุทธ กาวิละเวส 36
6 เรวัตร จินดาเจี่ย 33
7 ชลธิชา นิวาสประกฤติ 27
8 สาวิตรี ปราโมช ณ อยุธยา 18
9 สุวดี ปัญญาดี 16
10 สุพัตรา เปี่ยมวารี 9
11 สรวิศ แจ่มจำรูญ 9
12 จิตตา สาตร์เพ็ชร์ 9
13 บวร ตันติวรชัย 7
14 ศิริเพ็ญ จริเกษม 6
15 อุบล ฤกษ์อ่ำ 4
16 อนวัช สุวรรณกุล 4
17 สิน ตั้งสถิรภักดี 3
18 ไสว นาคาแก้ว 3
19 เตือนตา เสมาทอง 3
20 ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร 3
21 กนกอร อัมพรายน์ 3
22 ประสาร สวัสดิ์ซิตัง 3
23 วันทนา สะสมทรัพย์ 3
24 จุรีย์ ตั้งฤทัยวานิชย์ 3
25 ศรินทิพย์ หมื่นแสน 3
26 เศกศักดิ์ เชยชม 3
27 สำเนา นิลบรรพ์ 3
28 สมพร สุวรรณมาโจ 3
29 สรียา เรืองพัฒนพงศ์ 3
30 วันเพ็ญ ใจปทุม 3
31 ธเนศ อุทิศธรรม 3
32 วิโรจน์ วีรชัย 3
33 มยุรา ล้านไชย 3
34 รุจิรา ดีวัฒนวงศ์ 3
35 รัตนา ตันติศริวิทย์ 3
36 ปริญญา วิไลรัตน์ 2
37 ทักษิณ อาชวาคม 2
38 วิมลศรี พรรธนประเทศ 1
39 วิเชียร เขยนอก 1
40 พงศธร หลิมศิริวงษ์ 1
41 อมรรัตน์ ขยันการนาวี 1
42 ประไพภัทร คลังทรัพย์ 1
43 วิภาพร พัฒน์เวช 1
44 กฤติยา ทิสยากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 7
3 2556 4
4 2552 1
5 2550 3
6 2544 2
7 2540 1
8 543 34
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การทดสอบประสิทธิผลของสมุนไพรในการบำบัดผู้ติดบุหรี่
2 การพัฒนาสารเคลือบผิวจากสารเมือกของพืชเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้เพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาการผลิตผักอินทรีย์บนพื้นฐานของการปลูกเชิงระบบบนพื้นที่จำกัด
4 วิจัยและพัฒนา Chinese tallow tree และพืชที่ไม่ใช่อาหารเพื่อผลิตไบโอดีเซล
5 วิจัยและพัฒนา Chinese tallow tree และพืชที่ไม่ใช่อาหารเพื่อผลิตไบโอดีเซล
6 การพัฒนาสายพันธุ์การเขตกรรมและส่งเสริมการปลูกต้นดอกพระจันทร์ (Ipomoea alba) เป็นการค้า
7 การวิจัยพัฒนาและส่งเสริมระบบการปลูกพืชโดยมีผักหวานป่าเป็นพืชหลัก
8 การวิจัยและพัฒนาและส่งเสริมการปลูกไผ่หวานเป็นการค้า
9 การวิจัยและพัฒนาและส่งเสริมการปลูกผักกูดเป็นการค้า
ปี พ.ศ. 2556
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดสอบประสิทธิภาพและประเมินความปลอดภัยของสารออกฤทธิ์ จากพืชสำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืช
11 วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชที่มีศักยภาพป้องกันกำจัดโรคและแมลงเพื่อเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
12 วิจัยพัฒนาวิธีการผลิตสารสกัดสมุนไพรมาตรฐานสำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืช
13 การศึกษาทดลองตลาดและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องจักรการแปรรูปลองกอง
ปี พ.ศ. 2552
14 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากสารต้านอนุมูลอิสระจากผักพื้นบ้าน ผลไม้ และวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้
ปี พ.ศ. 2550
15 วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำจากน้ำเลือดโดยวิธี Aerobic Protein Stabilizing System เป็นวิธีหลัก
16 วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากมูลสัตว์
17 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารป้องกันกำจัดแมลงจากพืช
ปี พ.ศ. 2544
18 วิจัยและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี โดยการใช้กากตะกอนบ่อบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษเป็นวัสดุหลัก
19 วิจัยและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี โดยการใช้กากตะกอนบ่อบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษเป็นวัสดุหลัก
ปี พ.ศ. 2540
20 โครงสร้างทรงพุ่มและรูปทรงรากในระบบวนเกษตที่มีชาเมี่ยงเป็นพืชหลัก