ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สายัณห์ สดุดี
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สายัณห์ สดุดี;
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มงคล แซ่หลิม 38
2 อิบรอเฮม ยีดำ 18
3 งบประมาณแผ่นดิน 13
4 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 10
5 จรัสศรี นวลศรี 9
6 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 8
7 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 8
8 สุภาณี ชนะวีรวรรณ 8
9 รวีย์รัชต์ รักขันธ์ 6
10 จำเป็น อ่อนทอง 6
11 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 6
12 สุธัญญา ทองรักษ์ 6
13 ธเนศ เคารพาพงศ์ 5
14 ระวี เจียรวิภา 5
15 โครงการวิจัย NRU 4
16 ชัยพร เฉลิมพักตร์ 4
17 บัญชา สมบูรณ์สุข 4
18 สุรชาติ เพชรแก้ว 4
19 สาวิตร์ ตัณฑนุช 4
20 สมปอง เตชะโต 4
21 จรวย เพ็ชรหนองชุม 4
22 สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 3
23 บุญส่ง ไกรศรพรสรร 3
24 ศิริอุมา เจาะจิตต์ 3
25 สัตยา บุญรัตนชู 3
26 วิชัย หวังวโรดม 3
27 สันติไมตรี ก้อนคำดี 3
28 ชิตชไม โอวาทฬารพร 3
29 ขวัญจิตร สันติประชา 3
30 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 3
31 ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 3
32 สหพงษ์ สมวงศ์ 3
33 สากล จุลรัตน์ 2
34 ภาณี ยงค์ 2
35 สมยศ มีทา 2
36 ธวัช รัตนพันธ์ 2
37 ปรัตถ พรหมมี 2
38 วัลลภ สันติประชา 2
39 มณเทพ เกียรติวีระสกุล 2
40 อรุณี ม่วงแก้วงาม 2
41 สมพร ณ นคร 2
42 มุทิตา มีนุ่น 2
43 พิมพรรณ ตันสกุล 2
44 ปริญญา เฉิดโฉม 2
45 สุกัญญา จันทะชุม 2
46 Frederic Do 1
47 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 1
48 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 1
49 นงพร โตวัฒนะ 1
50 วิรัช ทวีปรีดา 1
51 สุภาณี ธนะวีรวรรณ 1
52 สมยศ ทุ่งหว้า 1
53 ยีดำ, อิบรอเฮม 1
54 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 1
55 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 1
56 พรพิมล พวงแก้ว 1
57 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 1
58 ยุทธพงษ์ สังข์น้อย 1
59 ประวิทย์ โตวัฒนะ 1
60 ชาญชัย ธนาวุฒิ 1
61 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
62 สมจินต์ รัตนเสถียร 1
63 โครงการวิจัย Matching Fund 1
64 ดนุพล ตันนโยภาส 1
65 ธีรพงศ์ คณานุรักษ์ 1
66 สัมพันธ์ วงศ์นาวา 1
67 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 1
68 พิเชษฐ์ เพชรวงศ์ 1
69 สุจริต ส่วนไพโรจน์ 1
70 มนตรีXXX อิสระไกรศิล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 4
2 2560 1
3 2559 2
4 2558 6
5 2557 2
6 2556 7
7 2555 2
8 2554 2
9 2553 12
10 2552 8
11 2551 4
12 2550 7
13 2549 4
14 2548 8
15 2547 3
16 2546 8
17 2545 7
18 2544 11
19 2543 4
20 2542 2
21 2541 3
22 2540 2
23 2538 1
24 2537 5
25 2536 3
26 2534 1
27 2533 1
28 1086 4
29 543 66
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การกระจายตัวของน้ำตาลซูโครสและกระบวนการเมแทบอลิซึมในน้ำยาง บริเวณต้นยางภายใต้ระบบกรีดยางและสารกระตุ้นต่างกันในต้นยางอ่อนที่เปิดกรีดแล้วและต้นยางแก่
2 การพัฒนาอุปกรณ์บันทึกภาพรากพืชแบบไร้สายในเชิงพาณิชย์
3 การปรับปรุงความงอกของเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโตของต้นกล้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุ์ยางพารา
4 การเพิ่มประสิทธิภาพการกรีดยางพาราโดยใช้แก๊สเอทธิลีนภายใต้ความแปรปรวนของภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2560
5 การใช้ระบบกรีดที่วันกรีดน้อยลงโดยใช้สารกระตุ้นเพื่อลดการสิ้นเปลือง เปลือกของยางพารา
ปี พ.ศ. 2559
6 การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักร่วมและอัตราการทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟืนของสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน
7 การใช้ระบบการกรีดแบบสองรอยกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางและลดอาการหน้ายางแห้งของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
8 การพัฒนาอุปกรณ์บันทึกภาพรากของพืชในเชิงพาณิชย์
9 การเพิ่มประสิทธิภาพการกรีดยางพาราโดยใช้แก๊สเอทธิลีนภายใต้ความแปรปรวนของภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทย
10 อุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยาง
11 ผลกระทบของสภาวะโลกร้อนที่มีต่อการผลิตยางพาราในจังหวัดสงขลา (ระยะที่ 2) : กรณีศึกษาการปรับตัวของเกษตรกร ชาวสวนยาง
12 การพัฒนาต้นแบบเครื่องมือสแกนรากพืชเพื่อประเมินการเจริญเติบโตของรากยางพารา
13 การใช้ระบบการกรีดแบบสองรอยกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางและลดอาการเปลือกแห้งของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
14 การประเมินระดับธาตุอาหารหลักในดินและในใบยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ดอนและที่ลุ่ม
15 การประเมินผลกระทบของการใช้แก๊สเอทธิลีนต่อต้นยางพาราอายุน้อยที่เปิดกรีดแล้วเปรียบเทียบกับต้นยางพาราแก่
ปี พ.ศ. 2556
16 การพัฒนาต้นแบบเครื่องมือสแกนรากพืชเพื่อประเมินการเจริญเติบโตของรากยางพารา
17 อุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยาง
18 การประเมินผลกระทบของการใช้แก๊สเอทธิลีนต่อต้นยางพาราอายุน้อยที่เปิดกรีดแล้วเปรียบเทียบกับต้นยางพาราแก่
19 การกระจายตัวของน้ำตาลซูโครสและกระบวนการเมแทบอลิซึมในน้ำยาง บริเวณต้นยางภายใต้ระบบกรีดยางและสารกระตุ้นต่างกันในต้นยางอ่อนที่เปิดกรีดแล้วและต้นยางแก่
20 การพัฒนาระบบกรีดยางพาราเพื่อผลิตน้ำยาง
21 การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักร่วมและอัตราการทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟืนของสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน
22 ผลกระทบของสภาวะโลกร้อนที่มีต่อการผลิตยางพาราในจังหวัดสงขลา (ระยะที่ 2) : กรณีศึกษาการปรับตัวของเกษตรกร ชาวสวนยาง
ปี พ.ศ. 2555
23 การศึกษากรรมวิธีการทำนายค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยางด้วยเทคนิคการวัดด้วยคลื่นไมโครเวฟ
24 การเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารพืชในช่วงการพัฒนาในรอบปีของต้นยางพารา ที่ปลูกในพื้นที่ตอนและที่ลุ่มในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
25 ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทยที่มีผลต่อการผลิตยางพารา
26 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกใน 5 จังหวัด (นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา และสตูล) ของภาคใต้
ปี พ.ศ. 2553
27 การประเมินศักยภาพพันธุ์ยางพาราที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงจากแปลงเกษตรกรในภาคใต้
28 การเพิ่มผลผลิตน้ำยางโดยใช้นวัตกรรมระบบกรีดแบบสองรอยกรีด
29 การสร้างความเข้มแข็งการผลิตยางพาราของชาวสวนยางในภาคใต้ของ ประเทศไทย
30 การคัดเลือกต้นตอยางพาราโดยใช้เทคนิคมินิไรโซตรอน
31 ผลกระทบของสภาวะโลกร้อนที่มีต่อการผลิตยางพาราในภาคใต้: กรณีศึกษาในจังหวัดสงขลา (ระยะที่ 1)
32 ผลของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตมังคุดนอกฤดูในจังหวัดพัทลุง
33 ผลของการใช้ RRIMFLOW LET Double Tex และ Ethephonที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตน้ำยางและสรีรวิทยาน้ำยางในยางพาราพันธุ์ RRIM 600 : กรณีศึกษาในจังหวัดสงขลา
34 การปรับปรุงระบบกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางของยางพารา
35 การปรับปรุงระบบกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางของยางพารา
36 การวิจัยในสภาพสวนเพื่อสร้างนวัตกรรมของระบบกรีดยางพาราในจังหวัดสงขลา
37 การปรับปรุงระบบกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางของยาพารา
38 การวิจัยในสภาพสวนเพื่อสร้างนวัตกรรมของระบบกรีดยางพาราในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2552
39 ความสัมพันธ์ของน้ำในต้นยางพารา
40 การวิเคราะห์พันธุกรรมยางพันธุ์พื้นเมืองโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ และการคัดเลือกต้นตอโดยใช้เทคนิคมินิไรโซตรอน
41 โครงการทดสอบระบบกรีดสองหน้าแบบสลับในสวนยางพาราของเกษตรกรที่จังหวัดสงขลา
42 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกใน 5 จังหวัด (นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุงและสตูล) ของภาคใต้
43 การปรับปรุงระบบกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางของยางพารา
44 การเพิ่มผลผลิตน้ำยางของยางพาราโดยใช้ระบบกรีดสองหน้ากรีดแบบสลับ
45 วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดการไหลของน้ำเพื่อปรับปรุงการผลิตไม้ผล
46 การจัดการให้น้ำต้นยางพาราเพื่อการกรีดยางในช่วงหน้าแล้ง
ปี พ.ศ. 2551
47 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกใน 5 จังหวัด (นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุงและสตูล) ของภาคใต้
48 การปรับปรุงเครื่องต้นแบบเครื่องวัดการไหลของน้ำภายในลำต้นพืชแบบพัลส์ ความร้อนให้เป็นเครื่องมือเชิงพาณิชย์
49 การจัดการให้น้ำต้นยางพาราเพื่อการกรีดยางในช่วงหน้าแล้ง
50 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดการไหลของน้ำ เพื่อปรับปรุงการผลิตไม้ผล
ปี พ.ศ. 2550
51 วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดการไหลของน้ำเพื่อปรับปรุงการผลิตไม้ผล
52 วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดการไหลของน้ำเพื่อปรับปรุงการผลิตไม้ผล
53 การจัดการให้น้ำต้นยางพาราเพื่อการกรีดยางในช่วงแห้งแล้ง
54 การประเมินผลกระทบจากการใช้น้ำเสียจากโรงอบ/รมยาง เพื่อการเกษตรกรรม
55 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาการจัดการระบบการผลิตลองกองในภาคใต้
56 การพัฒนาวิธีการเพิ่มคุณภาพผลของมังคุด ในภาคใต้ของประเทศไทย
57 การปรับปรุงการผลิตมังคุด ในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
58 การจัดการให้น้ำต้นยางพาราเพื่อการกรีดยางในช่วงหน้าแล้ง
59 การพัฒนาวิธีการเพิ่มคุณภาพผลของมังคุด ในภาคใต้ของประเทศไทย
60 การประเมินผลกระทบจากการใช้น้ำเสียจากโรงอบ/รมยางแผ่นเพื่อการเกษตรกรรม
61 การพัฒนาวิธีการเพิ่มคุณภาพผลของมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
62 การประเมินผลกระทบจากการใช้น้ำเสียจากโรงอบ/รมยาง เพื่อการเกษตรกรรม
63 การพัฒนาต้นแบบเครื่องมือวัดคลอโรฟิลล์ และไนโตรเจนในใบข้าวแบบประเมินผลเร็ว
64 วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดการไหลของน้ำเพื่อปรับปรุงการผลิตไม้ผล
65 การประเมินผลกระทบจากการใช้น้ำเสียจากโรงอบ/รมยาง เพื่อการเกษตรกรรม
66 การปรับปรุงการผลิตมังคุด ในภาคใต้ของประเทศไทย
67 การบรรเทาการเกิดผลเว้นปีของลองกอง
68 การพัฒนาระบบการปลูกลองกอง
69 การประเมินผลกระทบ จากการใช้น้ำเสียจากโรงอบ/รมยาง เพื่อการเกษตรกรรม /
ปี พ.ศ. 2547
70 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุดในชุมชนภาคใต้ตอนล่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออก
71 การควบคุมแมลงศัตรูมะม่วงโดยวิธีผสมผสานและใช้มดแดงเป็นหลัก
72 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาการจัดการระบบการผลิตลองกองในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2546
73 การพัฒนาวิธีการเพิ่มคุณภาพผลของมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย
74 การศึกษาสรีรวิทยาเพื่อป้องกันการแตกของผลส้มโชกุน (Citrus ในภาคใต้ของประเทศไทย reticulata Blanco cv.Shogun)
75 การประเมินผลกระทบจากการใช้นำเสียจากโรงอบ/รมยางแผ่นเพื่อการเกษตรกรรม
76 การบรรเทาการเกิดผลเว้นปีของลองกอง
77 การปรับปรุงเครื่องต้นแบบเครื่องวัดการไหลของน้ำภายในลำต้นพืชแบบพัลส์ ความร้อนให้เป็นเครื่องมือเชิงพาณิชย์
78 ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อฟื้นฟูสวนไม้ผลภายหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลา
79 การบรรเทาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด
80 การบรรเทาการเกิดผลเว้นปีของลองกอง
ปี พ.ศ. 2545
81 การปรับปรุงเครื่องต้นแบบเครื่องจัดการไหลของน้ำภายในลำต้นพืชแบบพัลส์ความร้อนให้เป็นเครื่องมือเชิงพาณิชย์
82 ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อฟื้นฟูสวนไม้ผลภายหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลา
83 โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาและการตรวจจับอาการเนื้อแก้วและยางไหลในผลมังคุด
84 การควบคุมขนาดต้นและการใช้ระยะปลูกชิดในการผลิตลองกอง
85 การบรรเทาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด
86 การบรรเทาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด
87 ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อฟื้นฟูสวนไม้ผล ภายหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2544
88 การปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย
89 การประเมินผลกระทบของวิกฤตการณ์น้ำท่วมที่มีต่อสวนไม้ผลในจังหวัดสงขลา
90 การบรรเทาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด
91 ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อฟื้นฟูสวนไม้ผลภายหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลา
92 การบรรเทาการเกิดผลเว้นปีของลองกอง
93 การประเมินผลกระทบของวิกฤตการณ์น้ำท่วมที่มีต่อสวนไม้ผลในจังหวัดสงขลา
94 การบรรเทาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด
95 การปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย
96 การประเมินผลกระทบของวิกฤตการณ์น้ำท่วมที่มีต่อสวนไม้ผลในจังหวัดสงขลา
97 การปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย
98 การปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
99 การควบคุมขนาดต้นและการใช้ระยะปลูกชิดในการผลิตลองกอง
100 การประยุกต์ใช้เซนเซอร์วัดการไหลของน้ำแบบพัลส์ความร้อนเพื่อวัดการใช้น้ำของต้นไม้ผล
101 การควบคุมขนาดต้นและการใช้ระยะปลูกชิดในการผลิตลองกอง
102 การชักนำให้มังคุดตกผลเร็ว
ปี พ.ศ. 2542
103 การผลิตกระหล่ำปลีในภาคใต้
104 ปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้เพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2541
105 การสำรวจและรวบรวมไม้ผลและพืชผักพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา
106 การแก้ปัญหาผลแตกของลองกองในภาคใต้ของประเทศไทย
107 การสำรวจและรวบรวมไม้ผลและพืชผักพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2540
108 การสำรวจและรวบรวมไม้ผลและพืชผักพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา
109 การสำรวจและรวบรวมไม้ผลและพืชผักพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2538
110 การชักนำให้มังคุดตกผลเร็ว
ปี พ.ศ. 2537
111 การผลิตกระหล่ำปลีในภาคใต้
112 ปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้เพื่อการส่งออก
113 การผลิตกระหล่ำปลีในภาคใต้
114 ปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้เพื่อการส่งออก
115 ปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้เพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2536
116 การชักนำให้มังคุดตกผลเร็ว
117 การชักนำให้มังคุดตกผลเร็ว
118 ปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้เพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2534
119 การหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมสำหรับทำต้นตอมังคุดเพื่อให้ขึ้นได้ในที่แห้งแล้งและความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2533
120 การหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมสำหรับทำต้นตอมังคุดเพื่อให้ขึ้นได้ในที่แห้งแล้งและความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำในภาคใต้
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
121 การพัฒนาระบบกรีดยางเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยาง
122 เครื่องบันทึกรากพืช
123 เครื่องบันทึกภาพรากของพืชระบบอิเล็กทรอนิกส์
124 เครื่องวัดปริมาณไนโตรเจนและคลอโรฟิลล์ในใบพืชแบบพกพา
125 การแก้ปัญหาผลแตกของลองกองในภาคใต้ของประเทศไทย
126 โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาและการตรวจจับอาการเนื้อแก้วและยางไหลในผลมังคุด
127 โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาและการตรวจจับอาการเนื้อแก้วและยางไหลในผลมังคุด
128 การแก้ปัญหาผลแตกของลองกองในภาคใต้ของประเทศไทย
129 การพัฒนาระบบกรีดยางพาราเพื่อผลิตน้ำยาง