ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สายัณห์ สดุดี
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สายัณห์ สดุดี;
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มงคล แซ่หลิม 38
2 อิบรอเฮม ยีดำ 18
3 งบประมาณแผ่นดิน 13
4 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 10
5 จรัสศรี นวลศรี 9
6 ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 8
7 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 8
8 สุภาณี ชนะวีรวรรณ 8
9 รวีย์รัชต์ รักขันธ์ 6
10 จำเป็น อ่อนทอง 6
11 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 6
12 สุธัญญา ทองรักษ์ 6
13 ธเนศ เคารพาพงศ์ 5
14 ระวี เจียรวิภา 5
15 โครงการวิจัย NRU 4
16 ชัยพร เฉลิมพักตร์ 4
17 บัญชา สมบูรณ์สุข 4
18 สุรชาติ เพชรแก้ว 4
19 สาวิตร์ ตัณฑนุช 4
20 สมปอง เตชะโต 4
21 จรวย เพ็ชรหนองชุม 4
22 สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 3
23 บุญส่ง ไกรศรพรสรร 3
24 ศิริอุมา เจาะจิตต์ 3
25 สัตยา บุญรัตนชู 3
26 วิชัย หวังวโรดม 3
27 สันติไมตรี ก้อนคำดี 3
28 ชิตชไม โอวาทฬารพร 3
29 ขวัญจิตร สันติประชา 3
30 อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย 3
31 ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 3
32 สหพงษ์ สมวงศ์ 3
33 สากล จุลรัตน์ 2
34 ภาณี ยงค์ 2
35 สมยศ มีทา 2
36 ธวัช รัตนพันธ์ 2
37 ปรัตถ พรหมมี 2
38 วัลลภ สันติประชา 2
39 มณเทพ เกียรติวีระสกุล 2
40 อรุณี ม่วงแก้วงาม 2
41 สมพร ณ นคร 2
42 มุทิตา มีนุ่น 2
43 พิมพรรณ ตันสกุล 2
44 ปริญญา เฉิดโฉม 2
45 สุกัญญา จันทะชุม 2
46 Frederic Do 1
47 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 1
48 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ 1
49 นงพร โตวัฒนะ 1
50 วิรัช ทวีปรีดา 1
51 สุภาณี ธนะวีรวรรณ 1
52 สมยศ ทุ่งหว้า 1
53 ยีดำ, อิบรอเฮม 1
54 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 1
55 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 1
56 พรพิมล พวงแก้ว 1
57 ประภาศ เมืองจันทร์บุรี 1
58 ยุทธพงษ์ สังข์น้อย 1
59 ประวิทย์ โตวัฒนะ 1
60 ชาญชัย ธนาวุฒิ 1
61 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
62 สมจินต์ รัตนเสถียร 1
63 โครงการวิจัย Matching Fund 1
64 ดนุพล ตันนโยภาส 1
65 ธีรพงศ์ คณานุรักษ์ 1
66 สัมพันธ์ วงศ์นาวา 1
67 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 1
68 พิเชษฐ์ เพชรวงศ์ 1
69 สุจริต ส่วนไพโรจน์ 1
70 มนตรีXXX อิสระไกรศิล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 4
2 2560 1
3 2559 2
4 2558 6
5 2557 2
6 2556 7
7 2555 2
8 2554 2
9 2553 9
10 2552 4
11 2551 2
12 2549 3
13 2548 5
14 2547 2
15 2546 5
16 2545 4
17 2544 5
18 2543 2
19 2541 1
20 2540 1
21 2538 1
22 2537 2
23 2536 1
24 543 117
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การกระจายตัวของน้ำตาลซูโครสและกระบวนการเมแทบอลิซึมในน้ำยาง บริเวณต้นยางภายใต้ระบบกรีดยางและสารกระตุ้นต่างกันในต้นยางอ่อนที่เปิดกรีดแล้วและต้นยางแก่
2 การพัฒนาอุปกรณ์บันทึกภาพรากพืชแบบไร้สายในเชิงพาณิชย์
3 การปรับปรุงความงอกของเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโตของต้นกล้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุ์ยางพารา
4 การเพิ่มประสิทธิภาพการกรีดยางพาราโดยใช้แก๊สเอทธิลีนภายใต้ความแปรปรวนของภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2560
5 การใช้ระบบกรีดที่วันกรีดน้อยลงโดยใช้สารกระตุ้นเพื่อลดการสิ้นเปลือง เปลือกของยางพารา
ปี พ.ศ. 2559
6 การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักร่วมและอัตราการทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟืนของสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน
7 การใช้ระบบการกรีดแบบสองรอยกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางและลดอาการหน้ายางแห้งของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
8 การพัฒนาอุปกรณ์บันทึกภาพรากของพืชในเชิงพาณิชย์
9 การเพิ่มประสิทธิภาพการกรีดยางพาราโดยใช้แก๊สเอทธิลีนภายใต้ความแปรปรวนของภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทย
10 อุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยาง
11 ผลกระทบของสภาวะโลกร้อนที่มีต่อการผลิตยางพาราในจังหวัดสงขลา (ระยะที่ 2) : กรณีศึกษาการปรับตัวของเกษตรกร ชาวสวนยาง
12 การพัฒนาต้นแบบเครื่องมือสแกนรากพืชเพื่อประเมินการเจริญเติบโตของรากยางพารา
13 การใช้ระบบการกรีดแบบสองรอยกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางและลดอาการเปลือกแห้งของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
14 การประเมินระดับธาตุอาหารหลักในดินและในใบยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ดอนและที่ลุ่ม
15 การประเมินผลกระทบของการใช้แก๊สเอทธิลีนต่อต้นยางพาราอายุน้อยที่เปิดกรีดแล้วเปรียบเทียบกับต้นยางพาราแก่
ปี พ.ศ. 2556
16 การพัฒนาต้นแบบเครื่องมือสแกนรากพืชเพื่อประเมินการเจริญเติบโตของรากยางพารา
17 อุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยาง
18 การประเมินผลกระทบของการใช้แก๊สเอทธิลีนต่อต้นยางพาราอายุน้อยที่เปิดกรีดแล้วเปรียบเทียบกับต้นยางพาราแก่
19 การกระจายตัวของน้ำตาลซูโครสและกระบวนการเมแทบอลิซึมในน้ำยาง บริเวณต้นยางภายใต้ระบบกรีดยางและสารกระตุ้นต่างกันในต้นยางอ่อนที่เปิดกรีดแล้วและต้นยางแก่
20 การพัฒนาระบบกรีดยางพาราเพื่อผลิตน้ำยาง
21 การประเมินศักยภาพการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยการหมักร่วมและอัตราการทดแทนเชื้อเพลิงไม้ฟืนของสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควัน
22 ผลกระทบของสภาวะโลกร้อนที่มีต่อการผลิตยางพาราในจังหวัดสงขลา (ระยะที่ 2) : กรณีศึกษาการปรับตัวของเกษตรกร ชาวสวนยาง
ปี พ.ศ. 2555
23 การศึกษากรรมวิธีการทำนายค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยางด้วยเทคนิคการวัดด้วยคลื่นไมโครเวฟ
24 การเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารพืชในช่วงการพัฒนาในรอบปีของต้นยางพารา ที่ปลูกในพื้นที่ตอนและที่ลุ่มในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
25 ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทยที่มีผลต่อการผลิตยางพารา
26 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกใน 5 จังหวัด (นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา และสตูล) ของภาคใต้
ปี พ.ศ. 2553
27 การประเมินศักยภาพพันธุ์ยางพาราที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงจากแปลงเกษตรกรในภาคใต้
28 การเพิ่มผลผลิตน้ำยางโดยใช้นวัตกรรมระบบกรีดแบบสองรอยกรีด
29 การสร้างความเข้มแข็งการผลิตยางพาราของชาวสวนยางในภาคใต้ของ ประเทศไทย
30 การคัดเลือกต้นตอยางพาราโดยใช้เทคนิคมินิไรโซตรอน
31 ผลกระทบของสภาวะโลกร้อนที่มีต่อการผลิตยางพาราในภาคใต้: กรณีศึกษาในจังหวัดสงขลา (ระยะที่ 1)
32 ผลของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตมังคุดนอกฤดูในจังหวัดพัทลุง
33 ผลของการใช้ RRIMFLOW LET Double Tex และ Ethephonที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตน้ำยางและสรีรวิทยาน้ำยางในยางพาราพันธุ์ RRIM 600 : กรณีศึกษาในจังหวัดสงขลา
34 การปรับปรุงระบบกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางของยาพารา
35 การวิจัยในสภาพสวนเพื่อสร้างนวัตกรรมของระบบกรีดยางพาราในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2552
36 ความสัมพันธ์ของน้ำในต้นยางพารา
37 การวิเคราะห์พันธุกรรมยางพันธุ์พื้นเมืองโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ และการคัดเลือกต้นตอโดยใช้เทคนิคมินิไรโซตรอน
38 โครงการทดสอบระบบกรีดสองหน้าแบบสลับในสวนยางพาราของเกษตรกรที่จังหวัดสงขลา
39 การจัดการให้น้ำต้นยางพาราเพื่อการกรีดยางในช่วงหน้าแล้ง
ปี พ.ศ. 2551
40 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกใน 5 จังหวัด (นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุงและสตูล) ของภาคใต้
41 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดการไหลของน้ำ เพื่อปรับปรุงการผลิตไม้ผล
ปี พ.ศ. 2549
42 การจัดการให้น้ำต้นยางพาราเพื่อการกรีดยางในช่วงหน้าแล้ง
43 การประเมินผลกระทบจากการใช้น้ำเสียจากโรงอบ/รมยางแผ่นเพื่อการเกษตรกรรม
44 การพัฒนาวิธีการเพิ่มคุณภาพผลของมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
45 การประเมินผลกระทบจากการใช้น้ำเสียจากโรงอบ/รมยาง เพื่อการเกษตรกรรม
46 การพัฒนาต้นแบบเครื่องมือวัดคลอโรฟิลล์ และไนโตรเจนในใบข้าวแบบประเมินผลเร็ว
47 วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดการไหลของน้ำเพื่อปรับปรุงการผลิตไม้ผล
48 การพัฒนาระบบการปลูกลองกอง
49 การประเมินผลกระทบ จากการใช้น้ำเสียจากโรงอบ/รมยาง เพื่อการเกษตรกรรม /
ปี พ.ศ. 2547
50 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุดในชุมชนภาคใต้ตอนล่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออก
51 การควบคุมแมลงศัตรูมะม่วงโดยวิธีผสมผสานและใช้มดแดงเป็นหลัก
ปี พ.ศ. 2546
52 การพัฒนาวิธีการเพิ่มคุณภาพผลของมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย
53 การบรรเทาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด
54 การศึกษาสรีรวิทยาเพื่อป้องกันการแตกของผลส้มโชกุน (Citrus ในภาคใต้ของประเทศไทย reticulata Blanco cv.Shogun)
55 การประเมินผลกระทบจากการใช้นำเสียจากโรงอบ/รมยางแผ่นเพื่อการเกษตรกรรม
56 การบรรเทาการเกิดผลเว้นปีของลองกอง
ปี พ.ศ. 2545
57 การปรับปรุงเครื่องต้นแบบเครื่องจัดการไหลของน้ำภายในลำต้นพืชแบบพัลส์ความร้อนให้เป็นเครื่องมือเชิงพาณิชย์
58 การบรรเทาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด
59 การบรรเทาการเกิดเนื้อแก้วและยางไหลของผลมังคุด
60 ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อฟื้นฟูสวนไม้ผล ภายหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2544
61 การปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย
62 การประเมินผลกระทบของวิกฤตการณ์น้ำท่วมที่มีต่อสวนไม้ผลในจังหวัดสงขลา
63 ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อฟื้นฟูสวนไม้ผลภายหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลา
64 การบรรเทาการเกิดผลเว้นปีของลองกอง
65 การปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
66 การควบคุมขนาดต้นและการใช้ระยะปลูกชิดในการผลิตลองกอง
67 การประยุกต์ใช้เซนเซอร์วัดการไหลของน้ำแบบพัลส์ความร้อนเพื่อวัดการใช้น้ำของต้นไม้ผล
ปี พ.ศ. 2541
68 การสำรวจและรวบรวมไม้ผลและพืชผักพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2540
69 การสำรวจและรวบรวมไม้ผลและพืชผักพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2538
70 การชักนำให้มังคุดตกผลเร็ว
ปี พ.ศ. 2537
71 การผลิตกระหล่ำปลีในภาคใต้
72 ปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้เพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2536
73 การชักนำให้มังคุดตกผลเร็ว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
74 การแก้ปัญหาผลแตกของลองกองในภาคใต้ของประเทศไทย
75 โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาและการตรวจจับอาการเนื้อแก้วและยางไหลในผลมังคุด
76 การพัฒนาระบบกรีดยางพาราเพื่อผลิตน้ำยาง