ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สายัณห์ ทัดศรี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประภา ศรีพิจิตต์ 5
2 ประมร เมืองพรม 4
3 สุวิช บุญโปร่ง 4
4 ฉลองชัย ชุ่มชื่น 4
5 สนั่น จันทร์คำ 4
6 กานดา นาคมณี 2
7 ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ 2
8 สุทัศน์ ทองแย้ม 2
9 เพ็ญศรี ศรประสิทธิ์ 2
10 สุนันทา จันทกูล 2
11 เกียรติศักดิ์ กล่ำเอม 2
12 สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์ 2
13 อังคณา หาญบรรจง 2
14 นายบุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
15 นายสงคราม ธรรมมิญช 1
16 ยุทธนา บรรจง 1
17 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 1
18 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช 1
19 นางสาววนิดา อาจกล้า 1
20 เทพา ผุดผ่อง 1
21 ณัฏฐิกา บูรณะคงคาตรี 1
22 ทรงยศ โชติชุติมา 1
23 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 1
24 กานต์รวี ศรีพวงผกาพันธุ์ 1
25 ปัทมา นิตไธสง 1
26 นายเชิดชัย โพธิ์ศรี 1
27 เสาวภาคย์ สุขประเสริฐ 1
28 นางสาวสุวันดี ทองทั้งห้า 1
29 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 1
30 อ. นพ ตัณมุขยกุล 1
31 ดร. พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 1
32 นางอรุณี ยูวะนิยม 1
33 ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ 1
34 ดร. สุวิทย์ บุญโปร่ง 1
35 นพ ตัณมุขยกุล 1
36 ดร. ภัศจี คงศีล 1
37 นางประภา ศรีพิจิตต์ 1
38 ลดาวัลย์ พวงจิตร 1
39 นิคม แหลมสัก 1
40 เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 1
41 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 1
42 วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต 1
43 นิพนธ์ ทวีชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 4
5 2553 3
6 2552 2
7 2551 1
8 2550 1
9 2549 1
10 2548 1
11 2547 1
12 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลการใช้ใบกระถินร่วมกับอาหารข้นที่มีต่อปริมาณและคุณภาพน้ำนมในกระบือพันธุ์เมซานา
ปี พ.ศ. 2556
2 การผลิตหญ้าเนเปียร์เพื่อใช้เป็นพืชพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2555
3 การจัดการกระถินในพื้นที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและสูงเพื่อใช้เป้นพลังงาน
ปี พ.ศ. 2554
4 โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ประจำปี 2553
5 อิทธิพลของระบบปลูกที่มีผลต่อผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมี ของกระถินเพื่อใช้เป็นพลังงานทางเลือก
6 อิทธิพลของความถี่และความสูงในการตัดต่อผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมี ของกระถินเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล
7 การเจริญเติบโต และมวลชีวภาพของกระถิน 5 พันธุ์
ปี พ.ศ. 2553
8 การผลิตกระถินอย่างยั่งยืนเพื่อใช้เป็นพลังงาน
9 การศึกษาศักยภาพของหญ้าเนเปียร์เพื่อการผลิตเอทานอลอย่างยั่งยืน
10 อิทธิพลของระยะปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตชีวมวลของกระถินเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2552
11 การศึกษาการจัดการเพื่อการผลิตสบู่ดำให้ได้ผลผลิตสูง
12 การศึกษามวลชีวภาพของกระถิน เพื่อใช้เป็นแหล่งทดแทนพลังงานอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2551
13 การศึกษาอิทธิพลของระระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดสบู่ดำและน้ำมันสบู่ดำภายหลังการบีบสกัดที่มีต่อปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ำมันสบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2550
14 การศึกษามวลชีวภาพของกระถินเพื่อใช้เป็นแหล่งทดแทนพลังงานอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2549
15 การถ่ายทอดเทคโนโลยีหญ้าทนเค็ม (รูซี่และกินนี่สีม่วง)
ปี พ.ศ. 2548
16 อิทธิพลของคุณภาพน้ำทิ้งและการใช้ปุ๋ย ต่อองค์ประกอบทางเคมีของข้าวโพดฝักอ่อนหมัก
ปี พ.ศ. 2547
17 การทดสอบและประเมินสายพันธุ์หญ้ารูซี่ กินนี่สีม่วง และเนเปียร์และภายใต้สภาพดินเค็ม ปีที่1