ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สายสุรี จุติกุล
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สายสุรี จุตุกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2511
1 การเปรียบเทียบทัศนคติต่ออาชีพครูของผู้ที่เป็นครูแล้วกับนิสิตฝึกหัดครู
2 การเปรียบเทียบนักเรียนที่ต้องลาออกก่อนสำเร็จการศึกษา และนักเรียนที่ยังอยู่ในโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง ในระหว่างปีการศึกษา 2507-2509
3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของนิสิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวันกับการรับรู้ ที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน
4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง กับความสำเร็จทางการศึกษาของเด็กวัยรุ่น
5 การศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพบางด้านของนักเรียน ที่มีความสามารถในการเรียนสูง กับนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนต่ำ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง
ปี พ.ศ. 2510
6 การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในครอบครัวตามทัศนะ ของเด็กที่กระทำผิดและเด็กที่ไม่กระทำผิดกฎหมาย
7 การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในครอบครัวตามทัศนะ ของเด็กที่กระทำผิดและเด็กที่ไม่กระทำผิดกฎหมาย
8 การเปรียบเทียบค่านิยมทางสังคมระหว่างผู้ใหญ่และหนุ่มสาว ในระดับการศึกษาสูงเกี่ยวกับครอบครัวและการสมรส
9 การศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจให้สัมฤทธิ์ผลกับการอบรมสั่งสอน ของบิดามารดาตามทัศนะของเด็กวัยรุ่นไทยและเด็กวัยรุ่นลูกจีน
10 ค่านิยมทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดพระนครและธนบุรี
11 การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของมารดา เกี่ยวกับการเลี้ยงดูอบรมเด็กระหว่างมารดาของเด็กปรกติ และมารดาของเด็กปัญญาอ่อน
ปี พ.ศ. 2509
12 ความสัมพันธ์ระหว่างความสำเร็จหรือความล้มเหลว กับระดับความปรารถนาและผลงานของนักเรียน
13 ผลการชมเชย การติเตียน และการให้ทราบผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในการทดสอบเกี่ยวกับการขีดฆ่าตัวอักษร
ปี พ.ศ. 2508
14 เกณฑ์ที่ครูและนักจิตวิทยาใช้ในการพิจารณาปรับตัวของนักเรียน