ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สายสุดา สมชิต
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศ และโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง และภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2553
3 การใช้โปรแกรมเชิงเป้าหมายในการจัดสรรครูสายงานการสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา :กรณีศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1
ปี พ.ศ. 2552
4 โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศ และโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง และภาคตะวันออก
5 การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2551
6 โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางและภาคตะวันออก
7 การพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศ และโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2548
9 การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2550
10 การพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศ และโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2549
11 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2548
ปี พ.ศ. 2532
12 การวิเคราะห์และสำรวจทัศนคติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการส่วนกลาง
ปี พ.ศ. 2528
13 การวิเคราะห์และสำรวจทัศนคติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการส่วนกลาง
14 การวิเคราะห์หาจำนวนพนักงานที่เหมาะสม ของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ