ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สายสมร ศรีสุขประเสริฐ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
2 สมรรถวิสัยด้านทักษะการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปี พ.ศ. 2548
3 โครงการความร่วมมือปฏิรูปสถานศึกษาแบบองค์รวมระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาและคณะศึกษาศาสตร์ มก. (ช่วงที่ 1 และ 2)
ปี พ.ศ. 2547
4 โครงการพัฒนาสื่อซอฟต์แวร์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 (ช่วงขั้นที่ 1-2)
ปี พ.ศ. 2533
5 การประเมินประสิทธิภาพ ของชุดการสอน เพื่อพัฒนาสมรรถวิสัย ในการวิเคราะห์ทางการศึกษา ของครูผู้สอนวิชาเกษตรกรรม ในระดับมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 7