ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สายสมร ศรีสุขประเสริฐ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
2 การศึกษาเชิงหรรษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของครูในอุดมคติ
3 สมรรถวิสัยด้านทักษะการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปี พ.ศ. 2548
4 โครงการความร่วมมือปฏิรูปสถานศึกษาแบบองค์รวมระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาและคณะศึกษาศาสตร์ มก. (ช่วงที่ 1 และ 2)
ปี พ.ศ. 2547
5 โครงการพัฒนาสื่อซอฟต์แวร์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 (ช่วงขั้นที่ 1-2)
ปี พ.ศ. 2535
6 การประเมินประสิทธิภาพ ของชุดการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถวิสัย ในการวิเคราะห์ทางการศึกษา ของครูผู้สอนวิชาเกษตรกรรม ในระดับมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 7
ปี พ.ศ. 2533
7 การประเมินประสิทธิภาพ ของชุดการสอน เพื่อพัฒนาสมรรถวิสัย ในการวิเคราะห์ทางการศึกษา ของครูผู้สอนวิชาเกษตรกรรม ในระดับมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 7
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 การประเมินประสิทธิภาพของชุดการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถวิสัยในการวิเคราะห์ทางการศึกษาของครูผู้สอนวิชาเกษตรกรรมในระดับมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 7