ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สายสมร ลำยอง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สายสมร ลำยอง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศ.ดร.สายสมร ลำยอง 68
2 พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 6
3 นิตยา บุญทิม 6
4 อภิญญา ผลิโกมล 6
5 Saisamorn Lumyong 5
6 ธงชัย เตโชวิศาล 4
7 อ.ดร.บุญสม บุษบรรณ์ 4
8 บุญสม บุษบรรณ์ 4
9 อัศวิน วันบรรจง 3
10 พิภพ ลำยอง 3
11 มาซาฮิโกะ อิซากะ 3
12 ดำรงณ์ ศานติอาวรณ์ 3
13 Masahiko Isaka 3
14 นฤมล ทองไว 2
15 มรกต สุกโชติรัตน์ 2
16 ผศ.ดร.นฤมล ทองไว 2
17 ผศ.ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์ 2
18 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 2
19 หทัยชนก เนียมทรัพย์ 2
20 วัชรชัย เจริญมาก 2
21 พูนศุข ศรีโยธา 2
22 นัฐวุฒิ บุญยืน 2
23 สกุณณี บวรสมบัติ 2
24 พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 2
25 ชาติชาย โขนงนุช 2
26 ศศิธร วงศ์เรือง 2
27 สุภาษิต แก้ววิมล 1
28 งบแผ่นดิน 1
29 ตากาฮาชิ, ฮาจิเม 1
30 อภิรดี คำธิติอัศวกุล 1
31 ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ 1
32 ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร 1
33 วิพรพรรณ์ โพธิตา 1
34 รศ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 1
35 พิทยา ตันติเวชวุฒิกุล 1
36 ศุภกร ภู่เกิด 1
37 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 1
38 ยิ่งมณี ตระกูลพัว 1
39 วีระศักดิ์ สหชัยเสรี 1
40 วสุ ปฐมอารีย์ 1
41 ผศ.วีระศักดิ์ สหชัยเสรี 1
42 อัมพวา ปินเรือน 1
43 Umpava Pinruan 1
44 Nattawut Rungjindamai 1
45 ณัฐวุฒิ รุ่งจินดามัย 1
46 สุพล สำราญ 1
47 เควิน ดี. ไฮด์ 1
48 รัตเขตร์ เชยกลิ่น 1
49 Rattaket Choeyklin 1
50 Ji-Kai Liu, 1
51 ไว ปทุมผาย 1
52 ไปศลิณี จันธิบูลย์ 1
53 เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม 1
54 Kevin D. Hyde 1
55 E.B. Gareth Jones 1
56 อัศวิน วันบรรจบ, 1
57 วรพล แก่นกำจร 1
58 กิตติ์ลดา ศรีจอมทอง 1
59 สุกฤตยา วีระนนท์ 1
60 Sukitaya Veeranondha 1
61 Wilunda Choowong 1
62 วิลันดา ชูวงศ์ 1
63 อุรารัตน์ ศรีเสนาะ 1
64 Urarat Srisanoh 1
65 รุ่งทิวา จันทะเกต 1
66 ศนิษา ลาภานันท์ 1
67 Nattawut Boonyuen 1
68 จี. บี. กาเรธ จอนส์ 1
69 Somporn Palasarn 1
70 Sanisa Lapanun 1
71 สมพร พละสาร 1
72 Rungtiwa Chanthaket 1
73 Prasert Srikitikulchai 1
74 ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย 1
75 Punsa Khoyaiklang 1
76 พรรษา ทบวอ 1
77 Arunrat yangchum 1
78 อรุณรัตน์ ยางชุม 1
79 Christopher Bucke 1
80 Nattawutt Boonyuen 1
81 ปราณี ราชเทวี 1
82 Pranee Rachtawee 1
83 ธริดาพร บุญญไพบูลย์ศรี 1
84 Kitlada Srichomthong 1
85 Seangaroon Yoiprommarat 1
86 แสงอรุณ ย่อยพรมราช 1
87 Taridaporn Bunyapaiboonsri 1
88 อุดม ทิพราช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 4
3 2555 4
4 2554 13
5 2553 15
6 2552 29
7 2551 9
8 2550 19
9 2549 7
10 2548 20
11 2547 6
12 2546 17
13 2545 5
14 2544 4
15 2543 7
16 2542 2
17 2541 4
18 2537 1
19 2535 1
20 2534 1
21 2530 1
22 2528 1
23 543 41
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาหัวเชื้อมายคอร์ไรซ่าที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเจริญของยูคาลิปตัสที่ปลูกเป็นการค้า
ปี พ.ศ. 2556
2 การผลิตสารโมนาโคลิน เค (สารลดคอเลสเตอรอล) จากราโมเนสคัสที่เลี้ยงบนข้าวเหนียวสันป่าตอง
3 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำหรับงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิต (คปก.-อุตสาหกรรม) รุ่นที่ 10 นางสาวอมรรัตน์ ใจยะเสน
4 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 การผลิตสารโมนาโคลิน เค (สารลดคอเลสเตอรอล) จากราโมเนสคัสที่เลี้ยงบนข้าวเหนียวสันป่าตอง
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนาหัวเชื้อมายคอร์ไรซ่าที่เหมาะสมเพื่อการส่งเสริมการเจริญของยูคาลิปตัสที่ปลูกเป็นการค้า
7 โครงการปริญญาเอการญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 9 นางสาวพรทิพย์ เรือนปาน้นท์
8 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 9 นางสาวพรทิพย์ เรือนปานันท์
9 การแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อแอคติโนมัยซีสในพืชสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2554
10 Endophytic actinomycetes isolated from Aquilaria crassna Pierre ex Lec and screening of plant growth promoters production
11 In vitro cultivation and fruit body formation of the black bolete, Phlebopus portentosus, a popular edible ectomycorrhizal fungus in Thailand
12 Occurrence and diversity of basidiomycetous endophytes from the oil palm, Elaeis guineensis in Thailand
13 Actinomycetes and fungi isolated from plant-parasitic nematode infested soils: Screening of the effective biocontrol potential, indole-3-acetic acid and siderophore production
14 Genetic diversity and community of endophytic actinomycetes within the roots of Aquilaria crassna Pierre ex Lec assessed by Actinomycetes-specific PCR and PCR-DGGE of 16S rRNA gene
15 Stemphol galactoside, a new stemphol derivative isolated from the tropical endophytic fungus Gaeumannomyces amomi
16 การพัฒนามายคอไรซ่าเพื่อเกษตรอินทรีย์
17 การประยุกต์ใช้เอนไซม์จากฟังไจเพื่อผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร
18 Isolation of entomopathogenic fungi from Northern Thailand and their production in cereal grains
19 Production of indole-3-acetic acid by Thai native orchid-associated fungi
20 Anti-herpes simplex virus type 2 of Drymaria diandra blume medicinal plant
21 Chemical investigation of novel ascomycetes using PCR based screening approaches
22 Influence of seasonality on the occurrence of myxomycetes
ปี พ.ศ. 2553
23 Occurrence and diversity of basidiomycetous endophytes from the oil palm, Elaeis guineensis in Thailand
24 Oblongolides from the Endophytic Fungus Phomopsis sp. BCC 9789
25 ความหลากหลายของเห็ดโคนในสวนสักบางแห่ง และความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงพาณิชย์
26 คุณลักษณะของเอนไซม์ไซลาเนสจาเชื้อราเพื่อการประยุกต์ในเทคดนโลยีชีวภาพ (คปก. รุ่นที่ 8 )
27 การบำบัดโลหะหนักในของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติ
28 การเตรียมและทดสอบคุณลักษณะของเซลลูโลสเบนโซเอตจากวัสดุทางการเกษตร
29 Myxomycetes of Thailand
30 Patterns of occurrence of myxomycetes on lianas
31 Muscodor cinnamomi, a new endophytic species from Cinnamomum bejolghota
32 Comparison of gamma-aminobutyric acid production in Thai rice grains
33 Oblongolides from the endophytic fungus Phomopsis sp. BCC 9789
34 L-Asparaginase production by Bipolaris sp. BR438 isolated from brown rice in Thailand
35 γ-aminobutyric acid (GABA) accumulations in rice during germination
36 การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากจุลินทรีย์ เพื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ [ปีที่ 3]
37 โครงการ กาแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อแอคติโนมัยซีสในพืชสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2552
38 Molecular phylogeny of Magnaporthaceae (Sordariomycetes) with a new species Ophioceras chiangdaoense from Dracaena loureiroi in Thailand
39 Endophytic fungi from calamus kerrianus and Wallichia caryotoides (Arecaceae) at Doi Suthep-Pui National Park, Thailand
40 Actinomycetes isolated from medicinal plant rhizosphere soils: Diversity and screening of antifungal compounds, indole-3-acetic acid and siderophore production
41 Phosphate solubilization potential and stress tolerance of rhizobacteria from rice soil in Northern Thailand
42 Cytotoxic eremophilane sesquiterpenoids from the saprobic fungus Berkleasmium nigroapicale BCC 8220
43 L-Asparaginase production by actinomycetes isolated from some Thai medicinal plant rhizosphere soils
44 Screening siderophore producing bacteria as potential biological control agent for fungal rice pathogens in Thailand
45 Erratum: Antiinflammatory activity of 4-arylcoumarins from endophytic streptomyces aureofaciens CMUAc130 in murine macrophage rAW 264.7 cells (Immunological Investigations 36 (203-211) (2007)
46 การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากจุลินทรีย์เพื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ
47 γ-Lactones and ent-Eudesmane Sesquiterpenes from the Endophytic Fungus Eutypella sp. BCC 13199
48 Cytotoxic eremophilane sesquiterpenoids from the saprobic fungus Berkleasmium nigroapicale BCC 8220
49 Dihydronaphthalenones from the endophytic fungus Botryosphaeria sp. BCC 8200
50 การพัฒนามายคาไรซ่าเพื่อเกษตรอินทรีย์
51 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 7 นางสาวจวงจันทร์ จำปาทอง
52 การเปรียบเทียบวิธีการและกลยุทธทางพันธุกรรมเพื่อการค้นหาสารเมตาโบไลท์ชนิดใหม่ในรา (คปก. รุ่นที่ 7)
53 การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากจุลินทรีย์เพื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ
54 การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราเอนโดไฟท์และชาโพรบจากพืชวงศ์ขิง
55 โครงการปริญญาเอการญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 9 นางสาวพรทิพย์ เรือนปาน้นท์
56 การผลิตไฮโดรเจนด้วยแสงอาทิตย์โดยการใช้ฟิล์มบางนาโนไททาเนียมไดออกไซด์
57 4-arylcoumarins จาก Streptomyces Aurcofaciens CMUAc 130 และการต้านการอักเสบ
58 การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากจุลินทรีย์เพื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ ( เฟส 3)
59 Dihydronaphthalenones from the endophytic fungus Botryosphaeria sp. BCC 8200
60 Asparaginase production by endophytic fungi from Thai medicinal plants: Cytoxicity properties
61 Antifungal activity of Streptomyces spp. isolated from rhizosphere of Thai medicinal plants
62 γ-lactones and ent-eudesmane sesquiterpenes from the endophytic fungus Eutypella sp. BCC 13199
63 Molecular diversity of myxomycetes associated with decaying wood and forest floor leaf litter
64 2-Butyl-5-pentyl-benzene-1,3-diol
65 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์มายคอร์ไรซา ต่อต้นกล้ากาแฟอราบิก้า [Coffea arabica L.] เพื่อใช้ผลิตกาแฟในระบบเกษตรอินทรีย์
66 การพัฒนามายคอร์ไรซาเพื่อเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2551
67 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 6 นางสาวสุทธินันต์ คำนา
68 การบำบัดโลหะหนักในของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติ
69 การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากจุลินทรีย์เพื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ
70 Anti-viral activity of Cissus repanda Vahl. plant extract on herpes simplex virus
71 Isolation and identification of biosurfactant producing actinomycetes from soil
72 L-sorbose production by acidotolerant acetic acid bacteria isolated from Thailand sources
73 Synergistic activities of 4-arylcoumarins against phytopathogenic fungi
74 การคัดกรองเชื้อรา ในแมลงบางชนิด ที่สามารถผลิตสารเมแทบอไลต์ จากป่าในภาคเหนือของประเทศไทย
75 การคัดเลือกแบคทีเรียที่ย่อยสลายพอลิคลอริเนเทดไบฟีนิล จากตะกอนในบ่อบำบัดน้ำเสีย
ปี พ.ศ. 2550
76 In vitro anti inflammatory activity of 4 arylcoumarins from endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130 in murine macrophage RAW 264.7 cells
77 New anamorphic fungi from decaying woody litter of Michelia baillonii (Magnoliaceae) in northern Thailand
78 Erratum: Secondary metabolites from endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130 and their antifungal activity (Microbiology (2005) Vol. 151 (1691-1695))
79 Morphological and molecular characterization of Aquaticheirospora and phylogenetics of Massarinaceae (Pleosporales
80 การพัฒนามายคอไรซ่าเพื่อเกษตรอินทรีย์
81 โครงการผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาชนิดเด่นที่มีต่อกล้ากาแฟพันธุ์อราบิด้าเพื่อนำไปใช้ผลิต
82 การศึกษาความสัมพันธ์ของเชื้อราที่แยกได้จากกล้วย และความสามารถในการเป็นเชื้อปรปักษ์
83 Diazotroph endophytic bacteria in cultivated and wild rice in Thailand
84 Lactarius in Northern Thailand: 2. Lactarius subgenus Plinthogali
85 Antimicrobial activity of bioactive compounds from Periconia siamensis CMUGE015
86 Lactarius in Northern Thailand: 3. Lactarius subgenus Lactariopsis
87 4-Arylcoumarin inhibits immediate-type allergy
88 Mating studies, new species, and new reports of Marasmius from northern Thailand
89 Zygosporium bioblitzi sp. nov. on dead leaves of Cortaderia and Dracaena
90 Occurrence of fungi on tissues of the peat swamp palm Licuala longicalycata
91 Antitumor activity of 4-Arylcoumarins from endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130
92 First record of Tricholoma fulvocastaneum from Thailand
93 Efficient conversion of allitol to d-psicose by Bacillus pallidus Y25
94 Lactarius in Northern Thailand: 1. Lactarius subgenus Piperites
ปี พ.ศ. 2549
95 ความสัมพันธ์ระดับพันธุกรรมและความสามารถในการป้องกันทางชีวภาพ
96 ความสัมพันธ์ระดับพันธุกรรมและความสามารถในการผลิตสารต้านทานเชื้อจุลินทรีย์ของเชื้อราเอนโดไฟติกและซาโพรบิกในพืชวงศ์ขิง
97 The family Pleosporaceae: Intergeneric relationships and phylogenetic perspectives based on sequence analyses of partial 28S rDNA
98 Cloning of D glucose dehydrogenase with a narrow substrate specificity from Bacillus thuringiensis M15
99 Neolinocarpon penniseti sp. nov. on the grass Pennisetum purpureum (Poaceae)
100 DGGE coupled with ribosomal DNA gene phylogenies reveal uncharacterized fungal phylotypes
101 การศึกษาความสัมพันธ์ของเชื้อราที่แยกได้จากกล้วย และความสามารถในการเป็นเชื้อปรปักษ์
ปี พ.ศ. 2548
102 การศึกษาพืชอาศัยและการเกิดดอกเห็ดของเชื้อราเอกโตมายคอไรซ่าที่กินได้ในประเทศไทย
103 4 Arylcpumarins from endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130 and their antifungal activity
104 Morphological and molecular characterization of Colletotrichum species from herbaceous plants in Thailand
105 Secondary metabolites from endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130 and their antifungal activity
106 Acrodictys micheliae and Dictyosporium manglietiae, two new anamorphic fungi from woody litter of Magnoliaceae in northern Thailand
107 Ribosomal DNA fingerprinting in the identification of non sporulating endophytes from Magnolia liliifera (Magnoliaceae
108 Purification and characterization of hyperthermotolerant leucine aminopeptidase from Geobacillus thermoleovorans 47b
109 Efficacy of xylanase supplementation produced from Thermoascus aurantiacus SL16W in diet on Thai native chicken performance
110 Anti-inflammatory effects of 4-arylcoumarins in LPS-induced murine macrophage RAW 264.7 cells
111 The sequestrate genus Rhodactina (Basidiomycota, Boletales) in northern Thailand
112 Systematic revision of Tubeufiaceae based on morphological and molecular data
113 Fungi on Magnolia liliifera: Cheiromyces magnoliae sp. nov. from dead branches
114 A new species of Anthostomella on Magnolia liliifera from northern Thailand
115 Purification and characterization of D-glucose dehydrogenase from Bacillus thuringiensis M15
116 Fungal saprobes on dead leaves of Magnolia liliifera (Magnoliaceae) in Thailand
117 A redescription of Marasmius pellucidus, a species widespread in South Asia
118 Submersisphaeria palmae sp. nov. with a key to species, and notes on Helicoubisia
119 Are some endophytes of Musa acuminata latent pathogens?
120 Three new species of Craspedodidymum from palm in Thailand
121 Production of D-glucose dehydrogenase for the determination of D-glucose
ปี พ.ศ. 2547
122 โพลีแซคคาไรด์จากพืชพื้นเมืองของไทย;ส่วนประกอบทางเคมีและการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์
123 การพัฒนาวิธีการในการคัดเลือกและการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่อาศัยในต้นพืช ซึ่งผลิตกรดอินทรีย์และโอลิโกแซคคาไรด์
124 A new species of Pseudohalonectria from Thailand
125 Acanthostigma and Tubeufia species, including T. claspisphaeria sp. nov., from submerged wood in Hong Kong
126 Emarcea castanopsidicola gen. et sp. nov. from Thailand, a new xylariaceous taxon based on morphology and DNA sequences
127 PCR cloning and heterologous expression of chitinase gene of endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130
ปี พ.ศ. 2546
128 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยา
129 การสำรวจและการแยกเชื้อราเอนโดไฟท์และแซพโพรบของกล้วยป่าในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย (คปก. รุ่นที่ 1)
130 Nutritive value of popular wild edible mushrooms from northern Thailand
131 Isolation of endophytic actinomycetes from selected plants and their antifungal activity
132 Ligninolytic enzymes from tropical endophytic Xylariaceae
133 Memnoniella and Stachybotrys species from Musa acuminata
134 Saprobic fungi on dead wild banana
135 Activity of endophytic actinomycetes from roots of Zingiber officinale and Alpinia galanga against phytopathogenic fungi
136 Chitinase production by endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130 and its antagonism against phytopathogenic fungi
137 Extensive host range of an endophytic fungus, Guignardia endophyllicola (anamorph: Phyllosticta capitalensis)
138 Amanita siamensis, a new species of Amanita from Thailand
139 New species of Canalisporium and Dictyosporium from China and a note on the differences between these genera
140 Dokmaia monthadangii gen. et sp. nov., a synnematous anamorphic fungus on Manglietia garrettii
141 Dokmaia monthadangii gen et sp nov a synnematous anamorphic fungus on Manglietia garrettii
142 Microfungi on the Pandanaceae: Linocarpon lammiae sp. nov., L. siamensis sp. nov. and L. suthepensis sp. nov. are described with a key to Linocarpon species from the Pandanaceae
143 Lactobacillus thermotolerans sp. nov., a novel thermotolerant species isolated from chicken faeces
144 การพัฒนาวิธีในการคัดเลือกและการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่อาศัยในต้นพืช ซึ่งผลิตกรดอินทรีย์และโอลิโกแซคคาไรด์
ปี พ.ศ. 2545
145 แผนในโอลิโกแซคคาไรด์จากแป้งบุก และการประยุกต์ใช้ (ปีที่ 3) : การทดสอบความเป็นไปได้ในการใช้แมนในโอลิโกแซคคาไรด์เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารสัตว์
146 แผนในโอลิโกแซคคาไรด์จากแป้งบุก และการประยุกต์ใช้ (ปีที่ 3) : การทดสอบความเป็นไปได้ในการใช้แมนในโอลิโกแซคคาไรด์เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารสัตว์
147 A new Dictyosporium species from Musa acuminata in Thailand
148 Index of fungi described from the musaceae
149 Fungal succession on senescent leaves of Manglietia garrettii in Doi Suthep-Pui National Park, northern Thailand
ปี พ.ศ. 2544
150 Endophytic fungi of wild banana (Musa acuminata) at Doi Suthep Pui National Park, Thailand
151 Fungi on Musa acuminata in Hong Kong
152 Two new species of endophytes (ascomycetes) from Zingiberaceae sporulating in culture
153 Endophytic fungi from Amomum siamense
ปี พ.ศ. 2543
154 เรื่อง การพัฒนาวิธีการในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่อาศัยในต้นพืช ซึ่งผลิตกรดอินทรีย์และโอลิโอแซคคาไรด์
155 ฟังไจที่เจริญในต้นพืช ป่าไม้เนื้ออ่อนในเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย เชียงใหม่
156 การพัฒนาวิธีการในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่อาศัยในต้นพืชซึ่งผลิตกรดอินทรีย์และ โอลิโอแซคคาไรด์
157 การพัฒนาวิธีการในการคัดเลือกและการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่อาศัยในต้นพืช ซึ่งผลิตกรดอินทรีย์และโอลิโกแซคคาไรด์
158 การผลิตกรดแลคติค จากแบคทีเรียแลคติคที่ใช้แป้ง
159 การผลิตสารปฐมภูมิและทุติยภูมิบางชนิดในกระบวนการสร้างและการสลายจุลินทรีย์ : เอนไซม์สลายเซลล์ยีสต์จากมิกโซแบคทีเรีย
160 Durispora musae, a new species of ascomycetes from banana in Hong Kong
ปี พ.ศ. 2542
161 การคัดเลือก Endophytic Fungi บางชนิดเพื่อย่อยสลาย Lignin
162 A non-cellulase producing strain of Bacillus subtilis and its potential use in pulp biobleaching
ปี พ.ศ. 2541
163 การผลิตกรดแลคติค จากแบคทีเรียแลคติคที่ใช้แป้ง
164 เอนไซม์ไกลโคซิเดสจากเชื้อราเพื่อการแปรรูปสารคาร์โบไฮเดรต
165 β-mannanase and xylanase of Bacillus subtilis 5H active for bleaching of crude pulp
166 การสำรวจการกระจายของราที่เจริญในต้นพืชป่าบริเวณดอยสุเทพ-ปุย : รายงานการวิจัย = Distribution of endophytic fungi among indigenous plant species in Doi Suthep-Pui Area / สายสมร ลำยอง ... [และคนอื่นๆ]
ปี พ.ศ. 2537
167 เอนไซม์ไกลโคซิเดสจากเชื้อราเพื่อการแปรรูปสารคาร์โบไฮเดรต
ปี พ.ศ. 2535
168 การผลิตสารปฐมภูมิและทุติยภูมิบางชนิดในกระบวนการสร้างและการสลายจุลินทรีย์ : เอนไซม์สลายเซลล์ยีสต์จากมิกโซแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2534
169 การเก็บรวบรวมและวินิจฉัยชนิดสปอร์ของเวสสิคูลาอาบัสคูลาไมคอโรชาในดินในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2530
170 การผลิตแกสไฮโดรเจนบริสุทธิ์ และการผลิตโปรตีนจากเซลล์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสง ที่เจริญได้ในอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2528
171 การเก็บรวบรวมและวินิจฉัยชนิดสปอร์ของเวสสิคูลาอาบัสคูลาไมคอโรชาในดินในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
172 Fungal succession on senescent leaves of Castanopsis diversifolia in Doi Suthep-Pui National Park, Thailand
173 Fungal saprobes and pathogens occurring on tissues of Dracaena lourieri and Pandanus spp. in Thailand
174 Arbuscular mycorrhizal status of indigenous tree species used to restore seasonally dry tropical forest in northern Thailand
175 Effects of arbuscular mycorrhizal inoculation and fertilizer on production of Castanopsis acuminatissima saplings for forest restoration in northern Thailand
176 First report of leaf spot disease on oil palm caused by Pestalotiopsis theae in Thailand
177 Determination of bacterial diversity in bulk soil and rhizospheres using molecular fingerprintings and phenotypic features
178 Effects of different culture media, carbon and nitrogen sources and solid substrates on growth of Termitomyces mushroom
179 Purification and characterization of the extracellular laccase produced by Trametes polyzonaWR710–1 under solid-state fermentation
180 Biodegradation of bisphenol A and decolorization of synthetic dyes by laccase from white-rot fungus
181 Development of an edible wild strain of Thai Oyster mushroom for economic mushroom production
182 Scleroderma suthepense, a new ectomycorrhizal fungus from Thailand
183 New reportof Morganella purpurascens in Thailand
184 Genotypic diversity among rhizosheric bacteria of three legumes assessed by cultivation-dependent and cultivation-independent technique
185 New report of leaf blight disease on eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis) caused by Pestalotiopsis virgatula in Thailand
186 Biocontrol of Rhizoctonia solani AG-2, the causal agent of damping-off by Muscodor cinnamomi CMU-Cib 461
187 Molecular and morphological eveidence support four new species in the genus Muscodor from northern Thailand
188 Biofumigation with the endophytic fungus Nodulisporium spp. CMU-UPE34 to control postharvest decay of citrus fruit. Crop Protection 45: 63-70
189 Plant growth promoting effects and colonization ability of diazotrophic bacteria in rice
190 Down-regulation of cellulose gene of nitrogen-fixing Sphingomonas sp. P55 during colonization on rice
191 Mycofumigation by Endophytic Fungi Isolated in Thailand
192 D-Mannose isomerase produced from Saccharothrix sp.CMU-K747 and some properties of the crude enzyme
193 Bioactive polyketides isolated from agar-supported fermentation of Phomopsis sp
194 Preliminary molecular identification of Boletus griseipurpureus Corner from Thailand and its nutritional value
195 Solid state cultivation of Bacillus thruringiensis R 176 with shrimp shell and rice straw as a substrate for chitinase production
196 Preliminary RPB2 molecular identification of Boletus griseipurpureus Corner from Thailand and its nutritional value
197 Isolation and Identification of Chitinase Production by Soil Actinomycetes
198 Effect of single species inoculum of arbuscularmycorrhizal fungi on para rubber seedling growth
199 Control of Fungal Growth on Unsmoked Rubber Sheet by Antifungal Producing Actinomycetes
200 Isolation and Screening of Actinobacteria for Biological Control of Fungal Contaminants on Unsmoked Rubber Sheet
201 การศึกษาความสัมพันธ์ของเชื้อราที่แยกได้จากกล้วย และความสามารถในการเป็นเชื้อปรปักษ์
202 4-arylcoumarins จาก Streptomyces Aurcofaciens CMUAc 130 และการต้านการอักเสบ
203 การเตรียมและทดสอบคุณลักษณะของเซลลูโลสเบนโซเอตจากวัสดุทางการเกษตร
204 เอ็นไซม์ไกลโคซิเดสจากเชื้อรา เพื่อการแปรรูปสารคาร์โบไฮเดรท
205 Biodiversity of fungi on the palm Eleiodoxa conferta in Sirindhorn peat swamp forest, Narathiwat, Thailand
206 A phylogenetic evaluation of whether endophytes become saprotrophs at host senescence
207 Amanita siamensis, a new species of Amanita from Thailand