ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สายสมร ลำยอง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สายสมร ลำยอง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศ.ดร.สายสมร ลำยอง 68
2 พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 6
3 นิตยา บุญทิม 6
4 อภิญญา ผลิโกมล 6
5 Saisamorn Lumyong 5
6 ธงชัย เตโชวิศาล 4
7 อ.ดร.บุญสม บุษบรรณ์ 4
8 บุญสม บุษบรรณ์ 4
9 อัศวิน วันบรรจง 3
10 พิภพ ลำยอง 3
11 มาซาฮิโกะ อิซากะ 3
12 ดำรงณ์ ศานติอาวรณ์ 3
13 Masahiko Isaka 3
14 นฤมล ทองไว 2
15 มรกต สุกโชติรัตน์ 2
16 ผศ.ดร.นฤมล ทองไว 2
17 ผศ.ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์ 2
18 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 2
19 หทัยชนก เนียมทรัพย์ 2
20 วัชรชัย เจริญมาก 2
21 พูนศุข ศรีโยธา 2
22 นัฐวุฒิ บุญยืน 2
23 สกุณณี บวรสมบัติ 2
24 พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 2
25 ชาติชาย โขนงนุช 2
26 ศศิธร วงศ์เรือง 2
27 Prasert Srikitikulchai 1
28 อุรารัตน์ ศรีเสนาะ 1
29 ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย 1
30 ธริดาพร บุญญไพบูลย์ศรี 1
31 Urarat Srisanoh 1
32 กิตติ์ลดา ศรีจอมทอง 1
33 Kitlada Srichomthong 1
34 สุกฤตยา วีระนนท์ 1
35 ศนิษา ลาภานันท์ 1
36 สมพร พละสาร 1
37 รุ่งทิวา จันทะเกต 1
38 Sukitaya Veeranondha 1
39 Wilunda Choowong 1
40 Seangaroon Yoiprommarat 1
41 วิลันดา ชูวงศ์ 1
42 ศุภกร ภู่เกิด 1
43 อุดม ทิพราช 1
44 Christopher Bucke 1
45 สุพล สำราญ 1
46 Rungtiwa Chanthaket 1
47 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 1
48 พิทยา ตันติเวชวุฒิกุล 1
49 Nattawutt Boonyuen 1
50 อรุณรัตน์ ยางชุม 1
51 Pranee Rachtawee 1
52 Taridaporn Bunyapaiboonsri 1
53 ปราณี ราชเทวี 1
54 พรรษา ทบวอ 1
55 Arunrat yangchum 1
56 Punsa Khoyaiklang 1
57 แสงอรุณ ย่อยพรมราช 1
58 อัศวิน วันบรรจบ, 1
59 ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร 1
60 วิพรพรรณ์ โพธิตา 1
61 อภิรดี คำธิติอัศวกุล 1
62 วสุ ปฐมอารีย์ 1
63 ไปศลิณี จันธิบูลย์ 1
64 วรพล แก่นกำจร 1
65 ตากาฮาชิ, ฮาจิเม 1
66 สุภาษิต แก้ววิมล 1
67 รศ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 1
68 ยิ่งมณี ตระกูลพัว 1
69 วีระศักดิ์ สหชัยเสรี 1
70 ผศ.วีระศักดิ์ สหชัยเสรี 1
71 งบแผ่นดิน 1
72 ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์ 1
73 ไว ปทุมผาย 1
74 เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม 1
75 รัตเขตร์ เชยกลิ่น 1
76 อัมพวา ปินเรือน 1
77 เควิน ดี. ไฮด์ 1
78 จี. บี. กาเรธ จอนส์ 1
79 Somporn Palasarn 1
80 Nattawut Boonyuen 1
81 ณัฐวุฒิ รุ่งจินดามัย 1
82 Umpava Pinruan 1
83 E.B. Gareth Jones 1
84 Kevin D. Hyde 1
85 Ji-Kai Liu, 1
86 Rattaket Choeyklin 1
87 Nattawut Rungjindamai 1
88 Sanisa Lapanun 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 4
3 2555 3
4 2554 13
5 2553 13
6 2552 22
7 2551 7
8 2550 16
9 2549 7
10 2548 20
11 2547 5
12 2546 17
13 2545 3
14 2544 4
15 2543 4
16 2542 2
17 2541 2
18 2530 1
19 543 68
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาหัวเชื้อมายคอร์ไรซ่าที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเจริญของยูคาลิปตัสที่ปลูกเป็นการค้า
ปี พ.ศ. 2556
2 การผลิตสารโมนาโคลิน เค (สารลดคอเลสเตอรอล) จากราโมเนสคัสที่เลี้ยงบนข้าวเหนียวสันป่าตอง
3 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำหรับงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิต (คปก.-อุตสาหกรรม) รุ่นที่ 10 นางสาวอมรรัตน์ ใจยะเสน
4 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 การผลิตสารโมนาโคลิน เค (สารลดคอเลสเตอรอล) จากราโมเนสคัสที่เลี้ยงบนข้าวเหนียวสันป่าตอง
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนาหัวเชื้อมายคอร์ไรซ่าที่เหมาะสมเพื่อการส่งเสริมการเจริญของยูคาลิปตัสที่ปลูกเป็นการค้า
7 โครงการปริญญาเอการญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 9 นางสาวพรทิพย์ เรือนปาน้นท์
8 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 9 นางสาวพรทิพย์ เรือนปานันท์
ปี พ.ศ. 2554
9 Endophytic actinomycetes isolated from Aquilaria crassna Pierre ex Lec and screening of plant growth promoters production
10 In vitro cultivation and fruit body formation of the black bolete, Phlebopus portentosus, a popular edible ectomycorrhizal fungus in Thailand
11 Occurrence and diversity of basidiomycetous endophytes from the oil palm, Elaeis guineensis in Thailand
12 Actinomycetes and fungi isolated from plant-parasitic nematode infested soils: Screening of the effective biocontrol potential, indole-3-acetic acid and siderophore production
13 Genetic diversity and community of endophytic actinomycetes within the roots of Aquilaria crassna Pierre ex Lec assessed by Actinomycetes-specific PCR and PCR-DGGE of 16S rRNA gene
14 Stemphol galactoside, a new stemphol derivative isolated from the tropical endophytic fungus Gaeumannomyces amomi
15 การพัฒนามายคอไรซ่าเพื่อเกษตรอินทรีย์
16 การประยุกต์ใช้เอนไซม์จากฟังไจเพื่อผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร
17 Isolation of entomopathogenic fungi from Northern Thailand and their production in cereal grains
18 Production of indole-3-acetic acid by Thai native orchid-associated fungi
19 Anti-herpes simplex virus type 2 of Drymaria diandra blume medicinal plant
20 Chemical investigation of novel ascomycetes using PCR based screening approaches
21 Influence of seasonality on the occurrence of myxomycetes
ปี พ.ศ. 2553
22 Occurrence and diversity of basidiomycetous endophytes from the oil palm, Elaeis guineensis in Thailand
23 Oblongolides from the Endophytic Fungus Phomopsis sp. BCC 9789
24 ความหลากหลายของเห็ดโคนในสวนสักบางแห่ง และความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงพาณิชย์
25 คุณลักษณะของเอนไซม์ไซลาเนสจาเชื้อราเพื่อการประยุกต์ในเทคดนโลยีชีวภาพ (คปก. รุ่นที่ 8 )
26 Myxomycetes of Thailand
27 Patterns of occurrence of myxomycetes on lianas
28 Muscodor cinnamomi, a new endophytic species from Cinnamomum bejolghota
29 Comparison of gamma-aminobutyric acid production in Thai rice grains
30 Oblongolides from the endophytic fungus Phomopsis sp. BCC 9789
31 L-Asparaginase production by Bipolaris sp. BR438 isolated from brown rice in Thailand
32 γ-aminobutyric acid (GABA) accumulations in rice during germination
33 การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากจุลินทรีย์ เพื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ [ปีที่ 3]
34 โครงการ กาแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อแอคติโนมัยซีสในพืชสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2552
35 Molecular phylogeny of Magnaporthaceae (Sordariomycetes) with a new species Ophioceras chiangdaoense from Dracaena loureiroi in Thailand
36 Endophytic fungi from calamus kerrianus and Wallichia caryotoides (Arecaceae) at Doi Suthep-Pui National Park, Thailand
37 Actinomycetes isolated from medicinal plant rhizosphere soils: Diversity and screening of antifungal compounds, indole-3-acetic acid and siderophore production
38 Phosphate solubilization potential and stress tolerance of rhizobacteria from rice soil in Northern Thailand
39 Cytotoxic eremophilane sesquiterpenoids from the saprobic fungus Berkleasmium nigroapicale BCC 8220
40 L-Asparaginase production by actinomycetes isolated from some Thai medicinal plant rhizosphere soils
41 Screening siderophore producing bacteria as potential biological control agent for fungal rice pathogens in Thailand
42 Erratum: Antiinflammatory activity of 4-arylcoumarins from endophytic streptomyces aureofaciens CMUAc130 in murine macrophage rAW 264.7 cells (Immunological Investigations 36 (203-211) (2007)
43 γ-Lactones and ent-Eudesmane Sesquiterpenes from the Endophytic Fungus Eutypella sp. BCC 13199
44 Cytotoxic eremophilane sesquiterpenoids from the saprobic fungus Berkleasmium nigroapicale BCC 8220
45 Dihydronaphthalenones from the endophytic fungus Botryosphaeria sp. BCC 8200
46 การพัฒนามายคาไรซ่าเพื่อเกษตรอินทรีย์
47 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 7 นางสาวจวงจันทร์ จำปาทอง
48 การเปรียบเทียบวิธีการและกลยุทธทางพันธุกรรมเพื่อการค้นหาสารเมตาโบไลท์ชนิดใหม่ในรา (คปก. รุ่นที่ 7)
49 Dihydronaphthalenones from the endophytic fungus Botryosphaeria sp. BCC 8200
50 Asparaginase production by endophytic fungi from Thai medicinal plants: Cytoxicity properties
51 Antifungal activity of Streptomyces spp. isolated from rhizosphere of Thai medicinal plants
52 γ-lactones and ent-eudesmane sesquiterpenes from the endophytic fungus Eutypella sp. BCC 13199
53 Molecular diversity of myxomycetes associated with decaying wood and forest floor leaf litter
54 2-Butyl-5-pentyl-benzene-1,3-diol
55 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์มายคอร์ไรซา ต่อต้นกล้ากาแฟอราบิก้า [Coffea arabica L.] เพื่อใช้ผลิตกาแฟในระบบเกษตรอินทรีย์
56 การพัฒนามายคอร์ไรซาเพื่อเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2551
57 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 6 นางสาวสุทธินันต์ คำนา
58 Anti-viral activity of Cissus repanda Vahl. plant extract on herpes simplex virus
59 Isolation and identification of biosurfactant producing actinomycetes from soil
60 L-sorbose production by acidotolerant acetic acid bacteria isolated from Thailand sources
61 Synergistic activities of 4-arylcoumarins against phytopathogenic fungi
62 การคัดกรองเชื้อรา ในแมลงบางชนิด ที่สามารถผลิตสารเมแทบอไลต์ จากป่าในภาคเหนือของประเทศไทย
63 การคัดเลือกแบคทีเรียที่ย่อยสลายพอลิคลอริเนเทดไบฟีนิล จากตะกอนในบ่อบำบัดน้ำเสีย
ปี พ.ศ. 2550
64 In vitro anti inflammatory activity of 4 arylcoumarins from endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130 in murine macrophage RAW 264.7 cells
65 New anamorphic fungi from decaying woody litter of Michelia baillonii (Magnoliaceae) in northern Thailand
66 Erratum: Secondary metabolites from endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130 and their antifungal activity (Microbiology (2005) Vol. 151 (1691-1695))
67 Morphological and molecular characterization of Aquaticheirospora and phylogenetics of Massarinaceae (Pleosporales
68 Diazotroph endophytic bacteria in cultivated and wild rice in Thailand
69 Lactarius in Northern Thailand: 2. Lactarius subgenus Plinthogali
70 Antimicrobial activity of bioactive compounds from Periconia siamensis CMUGE015
71 Lactarius in Northern Thailand: 3. Lactarius subgenus Lactariopsis
72 4-Arylcoumarin inhibits immediate-type allergy
73 Mating studies, new species, and new reports of Marasmius from northern Thailand
74 Zygosporium bioblitzi sp. nov. on dead leaves of Cortaderia and Dracaena
75 Occurrence of fungi on tissues of the peat swamp palm Licuala longicalycata
76 Antitumor activity of 4-Arylcoumarins from endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130
77 First record of Tricholoma fulvocastaneum from Thailand
78 Efficient conversion of allitol to d-psicose by Bacillus pallidus Y25
79 Lactarius in Northern Thailand: 1. Lactarius subgenus Piperites
ปี พ.ศ. 2549
80 ความสัมพันธ์ระดับพันธุกรรมและความสามารถในการป้องกันทางชีวภาพ
81 ความสัมพันธ์ระดับพันธุกรรมและความสามารถในการผลิตสารต้านทานเชื้อจุลินทรีย์ของเชื้อราเอนโดไฟติกและซาโพรบิกในพืชวงศ์ขิง
82 The family Pleosporaceae: Intergeneric relationships and phylogenetic perspectives based on sequence analyses of partial 28S rDNA
83 Cloning of D glucose dehydrogenase with a narrow substrate specificity from Bacillus thuringiensis M15
84 Neolinocarpon penniseti sp. nov. on the grass Pennisetum purpureum (Poaceae)
85 DGGE coupled with ribosomal DNA gene phylogenies reveal uncharacterized fungal phylotypes
86 การศึกษาความสัมพันธ์ของเชื้อราที่แยกได้จากกล้วย และความสามารถในการเป็นเชื้อปรปักษ์
ปี พ.ศ. 2548
87 การศึกษาพืชอาศัยและการเกิดดอกเห็ดของเชื้อราเอกโตมายคอไรซ่าที่กินได้ในประเทศไทย
88 4 Arylcpumarins from endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130 and their antifungal activity
89 Morphological and molecular characterization of Colletotrichum species from herbaceous plants in Thailand
90 Secondary metabolites from endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130 and their antifungal activity
91 Acrodictys micheliae and Dictyosporium manglietiae, two new anamorphic fungi from woody litter of Magnoliaceae in northern Thailand
92 Ribosomal DNA fingerprinting in the identification of non sporulating endophytes from Magnolia liliifera (Magnoliaceae
93 Purification and characterization of hyperthermotolerant leucine aminopeptidase from Geobacillus thermoleovorans 47b
94 Efficacy of xylanase supplementation produced from Thermoascus aurantiacus SL16W in diet on Thai native chicken performance
95 Anti-inflammatory effects of 4-arylcoumarins in LPS-induced murine macrophage RAW 264.7 cells
96 The sequestrate genus Rhodactina (Basidiomycota, Boletales) in northern Thailand
97 Systematic revision of Tubeufiaceae based on morphological and molecular data
98 Fungi on Magnolia liliifera: Cheiromyces magnoliae sp. nov. from dead branches
99 A new species of Anthostomella on Magnolia liliifera from northern Thailand
100 Purification and characterization of D-glucose dehydrogenase from Bacillus thuringiensis M15
101 Fungal saprobes on dead leaves of Magnolia liliifera (Magnoliaceae) in Thailand
102 A redescription of Marasmius pellucidus, a species widespread in South Asia
103 Submersisphaeria palmae sp. nov. with a key to species, and notes on Helicoubisia
104 Are some endophytes of Musa acuminata latent pathogens?
105 Three new species of Craspedodidymum from palm in Thailand
106 Production of D-glucose dehydrogenase for the determination of D-glucose
ปี พ.ศ. 2547
107 โพลีแซคคาไรด์จากพืชพื้นเมืองของไทย;ส่วนประกอบทางเคมีและการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์
108 A new species of Pseudohalonectria from Thailand
109 Acanthostigma and Tubeufia species, including T. claspisphaeria sp. nov., from submerged wood in Hong Kong
110 Emarcea castanopsidicola gen. et sp. nov. from Thailand, a new xylariaceous taxon based on morphology and DNA sequences
111 PCR cloning and heterologous expression of chitinase gene of endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130
ปี พ.ศ. 2546
112 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยา
113 การสำรวจและการแยกเชื้อราเอนโดไฟท์และแซพโพรบของกล้วยป่าในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย (คปก. รุ่นที่ 1)
114 Nutritive value of popular wild edible mushrooms from northern Thailand
115 Isolation of endophytic actinomycetes from selected plants and their antifungal activity
116 Ligninolytic enzymes from tropical endophytic Xylariaceae
117 Memnoniella and Stachybotrys species from Musa acuminata
118 Saprobic fungi on dead wild banana
119 Activity of endophytic actinomycetes from roots of Zingiber officinale and Alpinia galanga against phytopathogenic fungi
120 Chitinase production by endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130 and its antagonism against phytopathogenic fungi
121 Extensive host range of an endophytic fungus, Guignardia endophyllicola (anamorph: Phyllosticta capitalensis)
122 Amanita siamensis, a new species of Amanita from Thailand
123 New species of Canalisporium and Dictyosporium from China and a note on the differences between these genera
124 Dokmaia monthadangii gen. et sp. nov., a synnematous anamorphic fungus on Manglietia garrettii
125 Dokmaia monthadangii gen et sp nov a synnematous anamorphic fungus on Manglietia garrettii
126 Microfungi on the Pandanaceae: Linocarpon lammiae sp. nov., L. siamensis sp. nov. and L. suthepensis sp. nov. are described with a key to Linocarpon species from the Pandanaceae
127 Lactobacillus thermotolerans sp. nov., a novel thermotolerant species isolated from chicken faeces
128 การพัฒนาวิธีในการคัดเลือกและการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่อาศัยในต้นพืช ซึ่งผลิตกรดอินทรีย์และโอลิโกแซคคาไรด์
ปี พ.ศ. 2545
129 A new Dictyosporium species from Musa acuminata in Thailand
130 Index of fungi described from the musaceae
131 Fungal succession on senescent leaves of Manglietia garrettii in Doi Suthep-Pui National Park, northern Thailand
ปี พ.ศ. 2544
132 Endophytic fungi of wild banana (Musa acuminata) at Doi Suthep Pui National Park, Thailand
133 Fungi on Musa acuminata in Hong Kong
134 Two new species of endophytes (ascomycetes) from Zingiberaceae sporulating in culture
135 Endophytic fungi from Amomum siamense
ปี พ.ศ. 2543
136 เรื่อง การพัฒนาวิธีการในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่อาศัยในต้นพืช ซึ่งผลิตกรดอินทรีย์และโอลิโอแซคคาไรด์
137 ฟังไจที่เจริญในต้นพืช ป่าไม้เนื้ออ่อนในเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย เชียงใหม่
138 การพัฒนาวิธีการในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่อาศัยในต้นพืชซึ่งผลิตกรดอินทรีย์และ โอลิโอแซคคาไรด์
139 Durispora musae, a new species of ascomycetes from banana in Hong Kong
ปี พ.ศ. 2542
140 การคัดเลือก Endophytic Fungi บางชนิดเพื่อย่อยสลาย Lignin
141 A non-cellulase producing strain of Bacillus subtilis and its potential use in pulp biobleaching
ปี พ.ศ. 2541
142 β-mannanase and xylanase of Bacillus subtilis 5H active for bleaching of crude pulp
143 การสำรวจการกระจายของราที่เจริญในต้นพืชป่าบริเวณดอยสุเทพ-ปุย : รายงานการวิจัย = Distribution of endophytic fungi among indigenous plant species in Doi Suthep-Pui Area / สายสมร ลำยอง ... [และคนอื่นๆ]
ปี พ.ศ. 2530
144 การผลิตแกสไฮโดรเจนบริสุทธิ์ และการผลิตโปรตีนจากเซลล์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสง ที่เจริญได้ในอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
145 Fungal succession on senescent leaves of Castanopsis diversifolia in Doi Suthep-Pui National Park, Thailand
146 Fungal saprobes and pathogens occurring on tissues of Dracaena lourieri and Pandanus spp. in Thailand
147 Arbuscular mycorrhizal status of indigenous tree species used to restore seasonally dry tropical forest in northern Thailand
148 Effects of arbuscular mycorrhizal inoculation and fertilizer on production of Castanopsis acuminatissima saplings for forest restoration in northern Thailand
149 First report of leaf spot disease on oil palm caused by Pestalotiopsis theae in Thailand
150 Determination of bacterial diversity in bulk soil and rhizospheres using molecular fingerprintings and phenotypic features
151 Effects of different culture media, carbon and nitrogen sources and solid substrates on growth of Termitomyces mushroom
152 Purification and characterization of the extracellular laccase produced by Trametes polyzonaWR710–1 under solid-state fermentation
153 Biodegradation of bisphenol A and decolorization of synthetic dyes by laccase from white-rot fungus
154 Development of an edible wild strain of Thai Oyster mushroom for economic mushroom production
155 Scleroderma suthepense, a new ectomycorrhizal fungus from Thailand
156 New reportof Morganella purpurascens in Thailand
157 Genotypic diversity among rhizosheric bacteria of three legumes assessed by cultivation-dependent and cultivation-independent technique
158 New report of leaf blight disease on eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis) caused by Pestalotiopsis virgatula in Thailand
159 Biocontrol of Rhizoctonia solani AG-2, the causal agent of damping-off by Muscodor cinnamomi CMU-Cib 461
160 Molecular and morphological eveidence support four new species in the genus Muscodor from northern Thailand
161 Biofumigation with the endophytic fungus Nodulisporium spp. CMU-UPE34 to control postharvest decay of citrus fruit. Crop Protection 45: 63-70
162 Plant growth promoting effects and colonization ability of diazotrophic bacteria in rice
163 Down-regulation of cellulose gene of nitrogen-fixing Sphingomonas sp. P55 during colonization on rice
164 Mycofumigation by Endophytic Fungi Isolated in Thailand
165 D-Mannose isomerase produced from Saccharothrix sp.CMU-K747 and some properties of the crude enzyme
166 Bioactive polyketides isolated from agar-supported fermentation of Phomopsis sp
167 Preliminary molecular identification of Boletus griseipurpureus Corner from Thailand and its nutritional value
168 Solid state cultivation of Bacillus thruringiensis R 176 with shrimp shell and rice straw as a substrate for chitinase production
169 Preliminary RPB2 molecular identification of Boletus griseipurpureus Corner from Thailand and its nutritional value
170 Isolation and Identification of Chitinase Production by Soil Actinomycetes
171 Effect of single species inoculum of arbuscularmycorrhizal fungi on para rubber seedling growth
172 Control of Fungal Growth on Unsmoked Rubber Sheet by Antifungal Producing Actinomycetes
173 Isolation and Screening of Actinobacteria for Biological Control of Fungal Contaminants on Unsmoked Rubber Sheet
174 Biodiversity of fungi on the palm Eleiodoxa conferta in Sirindhorn peat swamp forest, Narathiwat, Thailand
175 A phylogenetic evaluation of whether endophytes become saprotrophs at host senescence
176 Amanita siamensis, a new species of Amanita from Thailand