ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สายศิริ ด่านวัฒนะ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 6
2 อิสระ 5
3 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 4
4 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 3
5 ฐิติมา นวชินกุล 3
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
7 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 2
8 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
9 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
10 ไม่มีข้อมูล 2
11 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
12 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
13 จเร วิชาไทย 1
14 ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ 1
15 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
16 ธีระ วรธนารัตน์ 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
18 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 1
19 สงครามชัย ทองดี 1
20 สงครามชัย ลีทองดี 1
21 นักวิจัยอิสระ 1
22 อภิญญา อิสระชาญพานิช 1
23 อำนวยพร เอี่ยมพันธ์ 1
24 สุภาวัลย์ จำปาหอม 1
25 รวิพร สายแสนทอง 1
26 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
27 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 1
28 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
29 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
30 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
31 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
32 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
33 นักวิชาการอิสระ 1
34 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
35 Thitima Nawachinkul 1
36 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
37 Saisiri Danwattana 1
38 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
39 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
40 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 6
4 2553 1
5 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมล้างมือและใช้อุปกรณ์การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์ และศึกษาการรับรู้ของสื่อมวลชนต่อปัญหาเชื้อดื้อยา เพื่อวางแผนการสื่อสารเพื่อปรับพฤติกรรมและการสื่อสารสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาสื่อเพื่อสร้างบรรทัดฐานของสังคมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
3 ถอดบทเรียนการดำเนินมาตรการส่งเสริมและกำกับการใช้ยาในโรงพยาบาลนำร่อง 3 แห่ง : โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาลบาลตำรวจ และโรงพยาบาลศิริราช
ปี พ.ศ. 2554
4 บริหารจัดการและปฏิบัติงานสื่อสารความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสุขภาพ
5 บทเรียนระบบวิจัยสุขภาพ กรณีศึกษา 8 ประเทศ และแนวทางการประยุกต์ใช้กับประเทศไทย
6 ผลการช่วงชิงพื้นที่ข่าวในการผลักดันนโยบายเกี่ยวกับ “กลูโคซามีน” และภาพสะท้อนกระบวนการผลักดันนโยบายปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
7 นโยบายพรรคการเมืองด้านสุขภาพ ในการเลือกตั้งทั่วไปเดือนกรกฎาคม 2554
8 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ฉบับที่ 2 (กันยายน 2554) : กระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 ปฏิรูปสู่สิ่งที่ดีกว่า เพื่อเราทุกคน
9 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
10 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
ปี พ.ศ. 2548
11 การรายงานข่าวเชิงสืบสวน ของหนังสือพิมพ์ไทย