ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กัลยา เลาหสงคราม 31
2 สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์ 8
3 ชัยยุทธ ธัญพิทยากุล 7
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
5 รมณี สงวนดีกุล 6
6 ศิริพร น่าชม 5
7 สุเมธ ตันตระเธียร 5
8 สุวรรณา สุภิมารส 3
9 สรายุทธ ชำนิกุล 2
10 ศศิกานต์ กู้พงษ์ศักดิ์ 2
11 ฐิตาภรณ์ รัดริน 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
13 ศิโรรัตน์ กาญจนสำราญวงศ์ 1
14 แสงสวัสดิ์ อุดมเดชวัฒน 1
15 พิชญ์อร วนาอินทรายุทธ 1
16 อนุรัตน์ พัฒนวิบูลย์ 1
17 รัตน์จิกา ชานะมัย 1
18 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 1
19 อนุวัตร แจ้งชัด 1
20 สุมิตรา บุญบำรุง 1
21 พัชรี ปานกุล 1
22 ศิริมา พ่วงประพันธ์ 1
23 วัลลภ ชนะสัตรู 1
24 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
25 รังสินี โสธรวิทย์ 1
26 นินนาท ชินประหัษฐ์ 1
27 มนทกานต์ เบญจพลากร 1
28 เกษมศรี พงษ์เสรี 1
29 ภัณฑิรา เหมภัทรสุวรรณ 1
30 ทัศนัย อรรถพรพิทักษ์ 1
31 ปนิธัตถ์ พลายชุม 1
32 สุพร กาญจนกิจสกุล, 2518- 1
33 อรอง จันทร์ประสาทสุข 1
34 สุพัตรา งามอุรุเลิศ 1
35 พรรณทิพย์ สังข์ทอง 1
36 วิโรจน์ ฤดีศานต์ 1
37 ธิดา มหาเมฆทัศนีย์ 1
38 วรภา คงเป็นสุข 1
39 จิรารัตน์ ทัตติยกุล 1
40 Saiwarun Chaiwanichsiri 1
41 ศุกฤตย์ ไทยอุดม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 4
6 2551 1
7 2550 7
8 2549 3
9 2548 1
10 2547 1
11 2546 1
12 2545 4
13 2544 3
14 2542 2
15 2538 2
16 2537 2
17 2536 2
18 2535 3
19 2534 2
20 2532 1
21 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาอาหารพร้อมบริโภคบรรจุถุงรีทอร์ทสาหรับผู้สูงอายุ
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุไทยอายุ 75 ปีขึ้นไป
ปี พ.ศ. 2556
3 ผลของน้ำมันพืชต่อรีโทรเกรเดชันและเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุกในรีทอร์ตเพาช์ระหว่างการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2554
4 การผลิตโยเกิร์ตนมแพะผงโดยการทำแห้งแบบพ่น
ปี พ.ศ. 2553
5 การศึกษาศักยภาพเชิงอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ และการเพิ่มมูลค่าพืชและวัสดุเหลือใช้จากแหล่งการเพาะปลูกจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลของอบเชยต่อคุณภาพของไส้แมคาเดเมียบดแช่เยือกแข็ง
7 การทำไมโครแคปซูลของน้ำมันแมคาเดเมียโดยการทำแห้งแบบพ่น
8 การวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้า OTOP ประเภท น้ำพริกแกงแดง
9 ผลของอบเชยต่อคุณภาพของไส้แมคาเดเมียบดแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2551
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแพะสู่ชุมชน : การศึกษาสมบัติพื้นฐานทางด้านเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยาของน้ำนมแพะจากแหล่งต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2550
11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแพะสู่ชุมชน : การศึกษาสมบัติพื้นฐานทางด้านเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยา ของน้ำนมแพะจากแหล่งต่างๆ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
12 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพเชิงอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ และการเพิ่มมูลค่าพืชและวัสดุเหลือใช้จากแหล่งการเพาะปลูกจังหวัดน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแพะสู่ชุมชน : การศึกษาสมบัติพื้นฐานทางด้านเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยาของน้ำนมแพะจากแหล่งต่าง ๆ
14 การศึกษาศักยภาพเชิงอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ และการเพิ่มมูลค่าพืชและวัสดุเหลือใช้จากแหล่งการเพาะปลูกจังหวัดน่าน
15 การศึกษาศักยภาพเชิงอุตสาหกรรมการใช้ประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าพืชและวัสดุเหลือใช้จากแหล่งการเพาะปลูกจังหวัดน่าน
16 การรวบรวมผลงานแปลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูลหน่วยงานแปลและนักแปล ว. และ ท.
17 การสกัดแป้งและสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้ง/สตาร์ชจากเมล็ดเกาลัด /
ปี พ.ศ. 2549
18 สมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งและสตาร์ชจากเกาลัดน่าน Sterculia monosperma Vent.
19 การวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้า OTOP ประเภท น้ำพริกแกงแดง
20 การพัฒนาต่อยอดสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2548
21 ผลของพันธุ์และกระบวนการผลิตต่อคุณภาพของแป้งและสตาร์ชข้าวฟ่าง
ปี พ.ศ. 2547
22 ผลการดัดแปรด้วยปฏิกิริยาการแทนที่ และปฏิกิริยาเชื่อมขวางด้วยหมู่ฟอสเฟต ต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ชสาคูไทย (Maranta arundinaceae L.) และสตาร์ชสาคูจีน (Canna edulis Ker.)
ปี พ.ศ. 2546
23 สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสตาร์ชเท้ายายม่อม Tacca leontopetaloides Ktze
ปี พ.ศ. 2545
24 การให้ความร้อนโดยวิธีโอห์มมิกเพื่อการพาสเจอไรซ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มผสมเนื้อสับปะรด
25 การสกัดสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนจากข้าวฟ่าง
26 กระบวนการผลิตน้ำพริกแกงเผ็ดกระป๋องโดยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล
27 ผลของกระบวนการผลิตต่อคุณภาพของสตาร์ชข้าวเหนียว
ปี พ.ศ. 2544
28 ผลของกระบวนการแช่เยือกแข็งต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) ที่ผ่านการแช่เยือกแข็งด้วยวิธีแบบลมพ่นและแบบไครโอจินิค
29 สมบัติทางการไหลและสมบัติทางความร้อนของสตาร์ชจากถั่วเขียว
30 การแตกร้าวของอกไก่กระทงสุกรูปลูกเต๋าที่แช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2542
31 สภาพนำไฟฟ้ายังผลของอาหารประเภทกรดต่ำขณะให้ความร้อนด้วยวิธีโอห์มมิก
32 การศึกษาหาเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่และซอสพริกศรีราชาของไทย
ปี พ.ศ. 2538
33 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำบัวบก Centella asiatica (Linn.) Urban ผลสำเร็จรูป
34 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากแป้งมันเทศโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
ปี พ.ศ. 2537
35 สมบัติทางความร้อนของกุ้งกุลาดำและกุ้งแชบ๊วย
36 สมบัติทางความร้อนของกล้วยไข่ (Musa suerier) และกล้วยน้ำว้า (Musa sapiemtum)
ปี พ.ศ. 2536
37 สมบัติการไหลของแป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวเหนียว
38 สมบัติทางความร้อนของปลาหมึกกล้วยและปลาหมึกกระดอง
ปี พ.ศ. 2535
39 ผลของอุณหภูมิและความชื้นต่อสมบัติทางความร้อนของมะละกอและมะม่วง
40 ผลของกรดแอสคอร์บิกและโซเดียมอิริธอร์เบทต่อการละลายของดีบุกจากกระป๋องชนิดต่างๆ ที่ใช้บรรจุสับปะรด
41 การศึกษาสมบัติทางเคมีฟิสิกส์และทางความร้อนของกุ้งและปลาหมึก : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2534
42 สมบัติทางฟิสิกส์ และทางความร้อนของสับปะรด
43 การปรับปรุงกระบวนการผลิต และยืดอายุการเก็บไส้กรอกเปรี้ยวอีสาน
ปี พ.ศ. 2532
44 สมบัติทางฟิสิกส์ และทางความร้อนของสับปะรด