ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กัลยา เลาหสงคราม 31
2 สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์ 8
3 ชัยยุทธ ธัญพิทยากุล 7
4 รมณี สงวนดีกุล 6
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
6 ศิริพร น่าชม 5
7 สุเมธ ตันตระเธียร 5
8 สุวรรณา สุภิมารส 3
9 ศศิกานต์ กู้พงษ์ศักดิ์ 2
10 สรายุทธ ชำนิกุล 2
11 ทัศนัย อรรถพรพิทักษ์ 1
12 ภัณฑิรา เหมภัทรสุวรรณ 1
13 มนทกานต์ เบญจพลากร 1
14 สุพร กาญจนกิจสกุล, 2518- 1
15 สุมิตรา บุญบำรุง 1
16 ปนิธัตถ์ พลายชุม 1
17 อนุวัตร แจ้งชัด 1
18 Saiwarun Chaiwanichsiri 1
19 นินนาท ชินประหัษฐ์ 1
20 วรภา คงเป็นสุข 1
21 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 1
22 จิรารัตน์ ทัตติยกุล 1
23 อรอง จันทร์ประสาทสุข 1
24 สุพัตรา งามอุรุเลิศ 1
25 เกษมศรี พงษ์เสรี 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
27 พัชรี ปานกุล 1
28 รัตน์จิกา ชานะมัย 1
29 ศุกฤตย์ ไทยอุดม 1
30 วิโรจน์ ฤดีศานต์ 1
31 ธิดา มหาเมฆทัศนีย์ 1
32 พรรณทิพย์ สังข์ทอง 1
33 พิชญ์อร วนาอินทรายุทธ 1
34 อนุรัตน์ พัฒนวิบูลย์ 1
35 วัลลภ ชนะสัตรู 1
36 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
37 รังสินี โสธรวิทย์ 1
38 ศิโรรัตน์ กาญจนสำราญวงศ์ 1
39 แสงสวัสดิ์ อุดมเดชวัฒน 1
40 ฐิตาภรณ์ รัดริน 1
41 ศิริมา พ่วงประพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 1
3 2552 3
4 2550 3
5 2549 2
6 2548 1
7 2547 1
8 2546 1
9 2545 4
10 2544 3
11 2542 2
12 2538 2
13 2537 2
14 2536 2
15 2535 3
16 2534 1
17 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลของน้ำมันพืชต่อรีโทรเกรเดชันและเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุกในรีทอร์ตเพาช์ระหว่างการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2554
2 การผลิตโยเกิร์ตนมแพะผงโดยการทำแห้งแบบพ่น
ปี พ.ศ. 2552
3 ผลของอบเชยต่อคุณภาพของไส้แมคาเดเมียบดแช่เยือกแข็ง
4 การทำไมโครแคปซูลของน้ำมันแมคาเดเมียโดยการทำแห้งแบบพ่น
5 ผลของอบเชยต่อคุณภาพของไส้แมคาเดเมียบดแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2550
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแพะสู่ชุมชน : การศึกษาสมบัติพื้นฐานทางด้านเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยา ของน้ำนมแพะจากแหล่งต่างๆ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
7 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพเชิงอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ และการเพิ่มมูลค่าพืชและวัสดุเหลือใช้จากแหล่งการเพาะปลูกจังหวัดน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์
8 การสกัดแป้งและสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้ง/สตาร์ชจากเมล็ดเกาลัด /
ปี พ.ศ. 2549
9 สมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งและสตาร์ชจากเกาลัดน่าน Sterculia monosperma Vent.
10 การพัฒนาต่อยอดสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2548
11 ผลของพันธุ์และกระบวนการผลิตต่อคุณภาพของแป้งและสตาร์ชข้าวฟ่าง
ปี พ.ศ. 2547
12 ผลการดัดแปรด้วยปฏิกิริยาการแทนที่ และปฏิกิริยาเชื่อมขวางด้วยหมู่ฟอสเฟต ต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ชสาคูไทย (Maranta arundinaceae L.) และสตาร์ชสาคูจีน (Canna edulis Ker.)
ปี พ.ศ. 2546
13 สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสตาร์ชเท้ายายม่อม Tacca leontopetaloides Ktze
ปี พ.ศ. 2545
14 การให้ความร้อนโดยวิธีโอห์มมิกเพื่อการพาสเจอไรซ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มผสมเนื้อสับปะรด
15 การสกัดสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนจากข้าวฟ่าง
16 กระบวนการผลิตน้ำพริกแกงเผ็ดกระป๋องโดยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล
17 ผลของกระบวนการผลิตต่อคุณภาพของสตาร์ชข้าวเหนียว
ปี พ.ศ. 2544
18 ผลของกระบวนการแช่เยือกแข็งต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) ที่ผ่านการแช่เยือกแข็งด้วยวิธีแบบลมพ่นและแบบไครโอจินิค
19 สมบัติทางการไหลและสมบัติทางความร้อนของสตาร์ชจากถั่วเขียว
20 การแตกร้าวของอกไก่กระทงสุกรูปลูกเต๋าที่แช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2542
21 สภาพนำไฟฟ้ายังผลของอาหารประเภทกรดต่ำขณะให้ความร้อนด้วยวิธีโอห์มมิก
22 การศึกษาหาเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่และซอสพริกศรีราชาของไทย
ปี พ.ศ. 2538
23 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำบัวบก Centella asiatica (Linn.) Urban ผลสำเร็จรูป
24 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากแป้งมันเทศโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
ปี พ.ศ. 2537
25 สมบัติทางความร้อนของกุ้งกุลาดำและกุ้งแชบ๊วย
26 สมบัติทางความร้อนของกล้วยไข่ (Musa suerier) และกล้วยน้ำว้า (Musa sapiemtum)
ปี พ.ศ. 2536
27 สมบัติการไหลของแป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวเหนียว
28 สมบัติทางความร้อนของปลาหมึกกล้วยและปลาหมึกกระดอง
ปี พ.ศ. 2535
29 ผลของอุณหภูมิและความชื้นต่อสมบัติทางความร้อนของมะละกอและมะม่วง
30 ผลของกรดแอสคอร์บิกและโซเดียมอิริธอร์เบทต่อการละลายของดีบุกจากกระป๋องชนิดต่างๆ ที่ใช้บรรจุสับปะรด
31 การศึกษาสมบัติทางเคมีฟิสิกส์และทางความร้อนของกุ้งและปลาหมึก : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2534
32 การปรับปรุงกระบวนการผลิต และยืดอายุการเก็บไส้กรอกเปรี้ยวอีสาน