ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สายฝน ควรผดุง
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Jittima Chatchawansaisin 1
2 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
3 Chayaporn Supachartwong 1
4 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
5 Chonticha Srisawang 1
6 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
7 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
8 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
9 สิทธิพร แอกทอง 1
10 Anawatch Mitpratan 1
11 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
12 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
13 Chariya Uiyyasathian 1
14 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
15 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
16 Kasidit Nootong 1
17 Waraporn Siriterm 1
18 วินัย งามแสง 1
19 Phanphen Wattanaarsakit 1
20 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
21 ประคอง ชอบเสียง 1
22 ชอุ่ม มลิลา 1
23 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
24 Chakkaphan Sutthirat 1
25 สุมา เมืองใย 1
26 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
27 พรรณี กาญจนพลู 1
28 ๋Janes, Gavin W. 1
29 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
30 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
31 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
32 นภสร โกวรรธนะกุล 1
33 กำจัด มงคลกุล 1
34 Yeshey Penjor 1
35 รุ่งราวี ทองกันยา 1
36 สุมิตรา พูลทอง 1
37 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
38 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
39 เอกชัย อดุลยธรรม 1
40 Walaisiri Muangsiri 1
41 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
42 Rajalida Lipikorn 1
43 Thada Jirajaras 1
44 อวย เกตุสิงห์ 1
45 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
46 ประธาน ดาบเพชร 1
47 Varunee Padmasankh 1
48 Pornpimol Muanjai 1
49 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
50 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
51 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
52 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
53 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
54 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
55 ไววิทย์ พุทธารี 1
56 กมลชนก ยวดยง 1
57 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
58 สมชัย วัฒนการุณ 1
59 ศุกันยา ห้วยผัด 1
60 กระมล ทองธรรมชาติ 1
61 Pantharee Boonsatorn 1
62 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
63 Acom Sornsute 1
64 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
65 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
66 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
67 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
68 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
69 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
70 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
71 Suchin Arunsawatwong 1
72 สุวดี ยาป่าคาย 1
73 Thanathon Sesuk 1
74 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
75 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
76 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
77 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
78 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
79 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
81 Somying Tumwasorn 1
82 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
83 อุทัย บุญประเสริฐ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
86 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
87 Chalermpol Leevailoj 1
88 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
89 Srilert Chotpantarat 1
90 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
91 Boonchai Sangpetngam 1
92 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
93 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
94 วิไล ชินธเนศ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
96 สำเริง แย้มโสภี 1
97 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
98 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
99 วัลลภ แย้มเหมือน 1
100 สุวิชา ทองสิมา 1
101 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
102 สิริพร สิวราวุฒิ 1
103 สมพร พรมดี 1
104 ธวัชชัย สันติสุข 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
106 คัคนางค์ มณีศรี 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
108 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
109 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
113 ศิริชัย ศิริกายะ 1
114 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
115 บรรจง คณะวรรณ 1
116 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
117 Ampa Luiengpirom 1
118 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
119 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
120 Vimolmas Lipipun 1
121 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
122 มยุรี ตันติสิระ 1
123 Sompol Sanguanrungsirikul 1
124 Naiyana Chaiyabutr 1
125 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
126 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
127 วิมล เหมะจันทร 1
128 ละอองทิพย์ เหมะ 1
129 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
130 Kitpramuk Tantayaporn 1
131 Puttipongse Varavudhi 1
132 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
133 Garnpimol C. Ritthidej 1
134 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
135 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
136 Wilai Anomasiri 1
137 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
138 กาญจนา แก้วเทพ 1
139 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
140 Vanida Chantarateptawan 1
141 Jaitip Paiboon 1
142 วัฒนชัย สมิทธากร 1
143 Panee Boonthavi 1
144 Sumphan Wongseripipatana 1
145 Supa Chantharasakul 1
146 Kittisak Likhitwitayawuid 1
147 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
148 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
149 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
150 วาสนา เสียงดัง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2537 1
3 2536 1