ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สายฝน ควรผดุง
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Yeshey Penjor 1
2 กำจัด มงคลกุล 1
3 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
4 สุมิตรา พูลทอง 1
5 รุ่งราวี ทองกันยา 1
6 ชอุ่ม มลิลา 1
7 ๋Janes, Gavin W. 1
8 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
9 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
10 นภสร โกวรรธนะกุล 1
11 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
12 Chonticha Srisawang 1
13 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
14 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
15 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
16 Phanphen Wattanaarsakit 1
17 วินัย งามแสง 1
18 ประคอง ชอบเสียง 1
19 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
20 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
21 ละอองทิพย์ เหมะ 1
22 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
23 Puttipongse Varavudhi 1
24 Kitpramuk Tantayaporn 1
25 Ampa Luiengpirom 1
26 Sompol Sanguanrungsirikul 1
27 Naiyana Chaiyabutr 1
28 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
29 วิมล เหมะจันทร 1
30 พรรณี กาญจนพลู 1
31 Chakkaphan Sutthirat 1
32 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
33 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
34 สุมา เมืองใย 1
35 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
36 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
37 Jittima Chatchawansaisin 1
38 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
39 สุวดี ยาป่าคาย 1
40 Suchin Arunsawatwong 1
41 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
42 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
43 Thanathon Sesuk 1
44 กระมล ทองธรรมชาติ 1
45 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
46 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
47 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
48 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
49 ประธาน ดาบเพชร 1
50 Thada Jirajaras 1
51 Rajalida Lipikorn 1
52 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
53 อวย เกตุสิงห์ 1
54 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
55 กมลชนก ยวดยง 1
56 ศุกันยา ห้วยผัด 1
57 สมชัย วัฒนการุณ 1
58 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
59 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
60 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
61 Waraporn Siriterm 1
62 Kasidit Nootong 1
63 Chayaporn Supachartwong 1
64 สิทธิพร แอกทอง 1
65 Anawatch Mitpratan 1
66 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
67 Chariya Uiyyasathian 1
68 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
69 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
70 Pantharee Boonsatorn 1
71 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
72 Acom Sornsute 1
73 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
74 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
75 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
76 บรรจง คณะวรรณ 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
78 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
79 คัคนางค์ มณีศรี 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
82 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
83 ธวัชชัย สันติสุข 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
86 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
88 Somying Tumwasorn 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
90 อุทัย บุญประเสริฐ 1
91 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
93 วิไล ชินธเนศ 1
94 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
95 สำเริง แย้มโสภี 1
96 ไววิทย์ พุทธารี 1
97 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
98 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
99 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
100 Pornpimol Muanjai 1
101 Walaisiri Muangsiri 1
102 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
103 Varunee Padmasankh 1
104 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
105 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
106 สมพร พรมดี 1
107 สุวิชา ทองสิมา 1
108 วัลลภ แย้มเหมือน 1
109 สิริพร สิวราวุฒิ 1
110 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
111 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
112 วาสนา เสียงดัง 1
113 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
114 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
115 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
116 Kittisak Likhitwitayawuid 1
117 Panee Boonthavi 1
118 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
119 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
120 Wilai Anomasiri 1
121 Jaitip Paiboon 1
122 วัฒนชัย สมิทธากร 1
123 Sumphan Wongseripipatana 1
124 Supa Chantharasakul 1
125 มยุรี ตันติสิระ 1
126 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
127 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
128 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
129 Vimolmas Lipipun 1
130 Garnpimol C. Ritthidej 1
131 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
132 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
133 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
134 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
135 Boonchai Sangpetngam 1
136 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
137 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
138 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
139 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
141 Chalermpol Leevailoj 1
142 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
143 Vanida Chantarateptawan 1
144 กาญจนา แก้วเทพ 1
145 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
146 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
147 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
148 Srilert Chotpantarat 1
149 ศิริชัย ศิริกายะ 1
150 เอกชัย อดุลยธรรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2537 1
3 2536 1