ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สายฝน ควรผดุง
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วาสนา เสียงดัง 1
2 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
3 สิริพร สิวราวุฒิ 1
4 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
5 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
6 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
7 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
8 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
9 สมพร พรมดี 1
10 สุวิชา ทองสิมา 1
11 ธวัชชัย สันติสุข 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
14 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
15 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
16 วัลลภ แย้มเหมือน 1
17 สำเริง แย้มโสภี 1
18 ไววิทย์ พุทธารี 1
19 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
20 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
21 กมลชนก ยวดยง 1
22 อวย เกตุสิงห์ 1
23 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
24 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
25 สุวดี ยาป่าคาย 1
26 Suchin Arunsawatwong 1
27 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
28 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
29 ประธาน ดาบเพชร 1
30 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
31 Varunee Padmasankh 1
32 Pornpimol Muanjai 1
33 Walaisiri Muangsiri 1
34 เอกชัย อดุลยธรรม 1
35 Thada Jirajaras 1
36 Rajalida Lipikorn 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
39 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
40 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
41 Vanida Chantarateptawan 1
42 ศิริชัย ศิริกายะ 1
43 Srilert Chotpantarat 1
44 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
45 Chalermpol Leevailoj 1
46 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
47 กาญจนา แก้วเทพ 1
48 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
49 วัฒนชัย สมิทธากร 1
50 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
51 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
52 Jaitip Paiboon 1
53 Wilai Anomasiri 1
54 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
55 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
56 Boonchai Sangpetngam 1
57 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
58 วิไล ชินธเนศ 1
59 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
60 อุทัย บุญประเสริฐ 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
62 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
63 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
64 คัคนางค์ มณีศรี 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
67 Somying Tumwasorn 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
69 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
70 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
71 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
72 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
74 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
75 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
76 Thanathon Sesuk 1
77 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
78 สุมา เมืองใย 1
79 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
80 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
81 วิมล เหมะจันทร 1
82 ละอองทิพย์ เหมะ 1
83 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
84 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
85 พรรณี กาญจนพลู 1
86 Chakkaphan Sutthirat 1
87 ๋Janes, Gavin W. 1
88 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
89 รุ่งราวี ทองกันยา 1
90 ชอุ่ม มลิลา 1
91 ประคอง ชอบเสียง 1
92 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
93 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
94 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
95 Puttipongse Varavudhi 1
96 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
97 Vimolmas Lipipun 1
98 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
99 Garnpimol C. Ritthidej 1
100 Supa Chantharasakul 1
101 Kittisak Likhitwitayawuid 1
102 Panee Boonthavi 1
103 Sumphan Wongseripipatana 1
104 มยุรี ตันติสิระ 1
105 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
106 Sompol Sanguanrungsirikul 1
107 Naiyana Chaiyabutr 1
108 Kitpramuk Tantayaporn 1
109 Ampa Luiengpirom 1
110 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
111 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
112 บรรจง คณะวรรณ 1
113 สุมิตรา พูลทอง 1
114 Yeshey Penjor 1
115 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
116 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
117 Acom Sornsute 1
118 Chariya Uiyyasathian 1
119 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
120 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
121 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
122 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
123 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
124 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
125 กระมล ทองธรรมชาติ 1
126 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
127 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
128 ศุกันยา ห้วยผัด 1
129 สมชัย วัฒนการุณ 1
130 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
131 Pantharee Boonsatorn 1
132 Waraporn Siriterm 1
133 Kasidit Nootong 1
134 Phanphen Wattanaarsakit 1
135 วินัย งามแสง 1
136 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
137 นภสร โกวรรธนะกุล 1
138 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
139 กำจัด มงคลกุล 1
140 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
141 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
142 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
143 Chayaporn Supachartwong 1
144 สิทธิพร แอกทอง 1
145 Anawatch Mitpratan 1
146 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
147 Jittima Chatchawansaisin 1
148 Chonticha Srisawang 1
149 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
150 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2537 1
3 2536 1