ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สายบัว ชี้เจริญ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิรัช วุฒิภูมิ 5
2 กอบแก้ว สุวรรณ์ 5
3 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 5
4 เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี 4
5 อดิศร รัตนพันธ์ 3
6 ภูธร แคนยุกต์ 3
7 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 2
8 จินตมาศ สุวรรณจรัส 2
9 สาธนา บุณยพิพัฒน์ 2
10 ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล 2
11 มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล 2
12 เพทาย รอดละมูล 2
13 อรุณ จิรวัฒน์กุล 1
14 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 1
15 บัณฑิต ถิ่นคำรพ 1
16 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
18 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
19 สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ 1
20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
21 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. คณะแพทยศาสตร์ 1
22 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1
23 ศิริราชพยาบาล. คณะแพททยศาสตร์ 1
24 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
25 ไม่มีข้อมูล 1
26 สุรพล เวียงนนท์ 1
27 สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2550 1
3 2549 4
4 2545 3
5 2534 1
6 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การศึกษาการรักษามะเร็งปากมดลูกระยะที่ Ib2-IIb(เริ่มแรก) โดยการรักษาแบบมาตรฐานคือการฉายรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัดเปรียบเทียบกับการให้ยาเคมีบำบัดก่อนการผ่าตัดหรือฉายรังสี
ปี พ.ศ. 2550
2 การประเมินผลการใช้ชุดตรวจจำแนกชนิด Human papillomavirus ด้วย MU-BIOTEC HPV Test เปรียบเทียบกับชุดมาตรฐาน Hybrid Capture 2 ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
3 การวิเคราะห์การผ่าเหล่าของยีนกดมะเร็งเต้านม BRCA 1 ในผู้ป่วยคนไทยที่เป็นมะเร็งรังไข่
4 โครงการประเมินภาวะสุขสภาพของบุคลากรภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
5 การศึกษาย้อนหลังระดับนานาชาติเพื่อหาความชุกของสายพันธ์ Human Papilloma (HPV) ในมะเร็งปากมดลูกทั่วไป
6 ภาระการคลังของการรักษาพยาบาลและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและศูนย์มะเร็งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
7 การศึกษาทรัพยากรในการดูแลผู้ป่วยที่มีการตรวจพบเซลล์มะเร็งปากมดลูกในภาคใต้ตอนล่าง
8 ลักษณะทางคลินิก และการวินิจฉัยทางจุลพยาธิวิทยาในสตรีที่มีความผิดปกติของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
9 Study of the resources for management of the abnormal Pap smears in the South of Thailand with the goal of establishing the effective referral system.
ปี พ.ศ. 2534
10 ปัจจัยที่มีผลตอบสนองต่อรังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกชนิด Squamous Cell