ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สายชล เกตุษา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พีระเดช ทองอำไพ 9
2 ฉลองชัย แบบประเสริฐ 7
3 เบญจมาศ ศิลาย้อย 7
4 กัลยาณี สุวิทวัส 6
5 สุรพงษ์ โกสิยะจินดา 6
6 สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช 6
7 จำนงค์ อุทัยบุตร 4
8 ธิติมา วงษ์ชีรี 3
9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเกษตร 3
10 Saichol Ketsa 3
11 จริงแท้ ศิริพานิช 3
12 ธวัชชัย ศรีสวัสดิ์ 2
13 สุภาณี พิมพ์สมาน 2
14 เจริญ ขุนพรม 2
15 ยุพา หาญบุญทรง 2
16 ภิญญา ศิลาย้อย 2
17 วิมล วรพรรณ 2
18 ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ 2
19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเกษตรศาสตร์ 2
20 น.ส.มณฑาทิพย์ ทองคุ้ม 2
21 น.ส.ชณัฏติกา คำดี 2
22 วินิจ วงกลม 2
23 จิตราพรรณ พิลึก 2
24 กิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์ 2
25 อารีย์ ใจเพชร 2
26 วิจิตร วังใน 2
27 ดวงพร อมัติรัตนะ 2
28 ลพ ภวภูตานนท์ 2
29 ภัคมน สุวรรณโร 2
30 สุนทร โปธา 2
31 วลัยพร ศิริวิชะภาพ 2
32 อัญชลี วงษ์วีระขันธ์ 2
33 น.ส.เสาวลักษณ์ เพ็ชรศิริกุล, 1
34 น.ส. ศิริพร อมรพุทธ์ 1
35 น.ส.กนกวรรณ ถนอมจิตร 1
36 น.ส. อภิญญา วิสุทธิอมรกุล. 1
37 นายอุกฤษ์ จงจตุพร 1
38 กฤษณา บุญศิริ 1
39 น.ส. เสาวลักษณ์ เพชรศิริกุล 1
40 สมชาย ภู่ชัย 1
41 เพื่อแก้ว หัสดิเสวี 1
42 สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์ 1
43 Zhiqiang Jin 1
44 Jingtair Siriphanich 1
45 อารีรัตน์ การุณสถิตย์ชัย 1
46 กาญจนา กิระศักดิ์ 1
47 กนกพร บุญญะอติชาติ 1
48 พัชร ปิริยะวินิตร 1
49 บัณฑิต จริโมภาส 1
50 Bundit Jarimopas 1
51 อ.ดร.สุทิน กันยะมี 1
52 อ.ดร.ยศพล ผลาผล 1
53 อ.ดร.กนกพร บุญญะอติชาติ 1
54 อภิตา บุญศิริ 1
55 นางละอองศรี ศิริเกษร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 3
4 2554 1
5 2553 2
6 2552 3
7 2551 5
8 2550 2
9 2549 2
10 2548 2
11 2547 2
12 2544 2
13 2540 1
14 2538 1
15 2537 1
16 2535 1
17 543 72
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่13
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 12
3 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 13
4 สรีรวิทยาและชีวเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
ปี พ.ศ. 2555
5 สรีรวิทยาและชีวเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
6 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 10
7 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 11
ปี พ.ศ. 2554
8 สรีรวิทยาและชีวเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
ปี พ.ศ. 2553
9 กำเนิดเส้นใยหินในปอด
10 การตายของเซลล์ในช่วงการชราภาพของดอกกล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium) ที่ถูกชักนำโดยเอทิลีน
ปี พ.ศ. 2552
11 การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาและการขนส่งทางเรือเพื่อการส่งออกผลกล้วย
12 โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
13 ภาวะโลกร้อน : ผลกระทบต่อพืช
ปี พ.ศ. 2551
14 การส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
15 กลไกการเกิดความเสียหายของใบพืชสกุลกะเพราระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
16 การส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
17 การควบคุมการสุกของผลมังคุดหลังการเก็บเกี่ยว
18 ความสัมพันธ์ระหว่างความเสียหายของเยื่อหุ้มเซลล์และการเกิดอาการสะท้านหนาวของใบพืชสกุลกะเพรา
ปี พ.ศ. 2550
19 การศึกษากลไกและการลดความเสียหายของพริกเผ็ด ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
20 บทบาทของ cell wall hydrolases และการแสดงออกของยีนต่อการร่วงของดอกตูม กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium) ที่ตอบสนองต่อเอทิลีน
ปี พ.ศ. 2549
21 การถ่ายทอดการผลิตไม้ผลบางชนิดส่งครัวการบินไทย
22 การส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
ปี พ.ศ. 2548
23 การศีกษาสารฟีนอลิกและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเปลือกผลมังคุดหลังการตกกระทบ
24 การส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยา หลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
ปี พ.ศ. 2547
25 การศึกษาบทบาทของ cell wall hydrolases องค์ประกอบของผนังเซลล์ และการแสดงออกยีนที่ควบคุมเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการหลุดร่วงของผลกล้วยหอมระหว่างการสุก
26 อิทธิพลของดอกบาน ที่มีผลต่อการร่วงและการบานของดอกตูมในกล้วยไม้สกุลหวาย หลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2544
27 การศึกษาสารฟีนอดิกและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเปลือกผลมังคุดหลังการตกกระทบ
28 การศึกษาสารฟีนอลิกและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเปลือกผลมังคุดหลังการตกกระทบ
ปี พ.ศ. 2540
29 การยืดอายุการเก็บรักษาทุเรียนในระดับพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2538
30 การเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี ดัชนีการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาและการบ่มให้สุกของผลมะม่วงพันธุ์แก้วจุก
ปี พ.ศ. 2537
31 การพัฒนาอุปกรณ์เรือนบรรจุผลิตผลเกษตรเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2535
32 การยืดอายุวางขายและการเก็บรักษาของผลมะม่วง