ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สามารถ ศรีจำนงค์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สามารถ ศรีจํานงค์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้ภาษาไทยในการเขียน ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
2 ผลของการอบรมเลี้ยงดู ที่มีต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค ของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 การรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการคัดลอกผลงานผู้อื่นมาเป็นของตน ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ความเป็นผู้หญิงดีของชนชาติพันธุ์ : กรณีศึกษาข้าราชการครูสตรีชาวลีซู ระดับผู้อำนวยการโรงเรียนผู้หนึ่ง
5 การรับรู้ภาพมายาต่อฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ของแฟนฟุตบอลชาวไทย
ปี พ.ศ. 2550
6 การศึกษาเพื่อชุมชน : การบูรณาการภูมิปัญญาชาวบ้านกับศาสตร์ทางวิชาการเพื่อการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2544
7 การยอมรับนวัตกรรมเตาเผาศพแบบห้องเผาไหม้คู่ของพนักงานฌาปนกิจประจำสุสานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่