ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สาพิศ ดิลกสัมพันธ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 6
2 วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์ 3
3 วีระภาส คุณรัตนสิริ 3
4 ชมพู่ บุญรอดกลับ 3
5 เทพา ผุดผ่อง 3
6 อภิสิทธิ์ เสนาวงศ์ 3
7 เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 3
8 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 3
9 นิคม แหลมสัก 3
10 สคาร ทีจันทึก 3
11 ประสงค์ สงวนธรรม 2
12 กอบศักดิ์ วันธงไชย 2
13 ภาณุมาศ ลาดปาละ 2
14 วีรชัย อาจหาญ 2
15 นายกิตติศักดิ์ จินดาวงศ์ 2
16 วาทินี กฤษณะพันธ์ 2
17 บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
18 วีระเกษตร สวนผกา 1
19 น.ส.อัมพร วัฒนชัยเสรีกุล 1
20 ดร.บุญญวดี จิระวุฒ 1
21 นายสมาน ณ ลำปาง 1
22 นายปราโมทย์ สุขสถิต 1
23 นรากร ศรีเลิศ 1
24 ชมพูนุช แสนภพ 1
25 สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ 1
26 นายขจร สุริยะ 1
27 นายสำเริง ปานอุทัย 1
28 กำจัด รื่นเริงดี 1
29 นางสาวทิพวรรณ สังข์ทอง 1
30 รศ.ดร. อำนาจ ชิดไธสง 1
31 ทิวา พาโคกทม 1
32 เดชา ดวงนามล 1
33 อภิชาต สีทาแก 1
34 กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ 1
35 วัฒนชัย ตาเสน 1
36 มณฑาทิพย์ โสมมีชัย 1
37 คณพล จุฑามณี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2556 4
4 2555 1
5 2554 2
6 2553 1
7 2552 1
8 2550 3
9 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การจัดการไฟป่าเพื่อบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง
ปี พ.ศ. 2557
2 การขยายสเกลจากระดับสถานีสู่ระดับภูมิภาคของข้อมูลการแลกเปลี่ยนคาร์บอน น้ำ และพลังงานในระบบนิเวศ:การประเมินความสมดุลและความไม่แน่นอน
ปี พ.ศ. 2556
3 การคัดเลือกแม่ไม้และสร้างฐานพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ไม้จันทร์ทองเทศที่ปลูกบนที่สูง
4 การพัฒนาดินขาวเคโอลินเป็นสารเคลือบใบและผล เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช โรคพืช และเพิ่มคุณภาพผลผลิตในพืชเศรษฐกิจ
5 ฝนเมล็ดที่ร่วงหล่นและเมล็ดที่สะสมอยู่ในดินต่อการเจริญทดแทนของกล้าไม้ในป่าฟื้นฟูที่สูง
6 โครงการศึกษาและกำหนดเกณฑ์พื้นฐานในการประเมินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า(REDD+)ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
7 การเติบโตและลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการของไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ในแปลงทดสอบลูกไม้ รุ่นที่ 2 ณ สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2554
8 การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของไม้ต้นไม้ในสวนสันติภาพ กรุงเทพมหานคร
9 ลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการและการกักเก็บคาร์บอนของไม้ยูคาลิปตัส 4 สายต้น
ปี พ.ศ. 2553
10 การประเมินชีวภาพของป่าชายเลนในท้องที่อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล
ปี พ.ศ. 2552
11 โครงการวิจัยการพัฒนาเทคนิคเพื่อการประเมินสถานภาพและการเปลี่ยนแปลงของคาร์บอนในป่าธรรมชาติและสวนป่า
ปี พ.ศ. 2550
12 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม
13 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย การจัดตั้งเครือข่ายชุมชนไม้โตเร็วเพื่อพลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย รูปแบบการบริหารจัดการวัตถุดิบไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานชีวมวลและแก๊สหุงต้ม