ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สาธิต วงศ์ประทีป,
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สาธิต วงศ์ประทีป
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9
2 มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ 5
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
4 ไกรวิชิต ตันติเมธ 2
5 วรรษมน หงษ์ประชา 2
6 นริศ หนูหอม 2
7 บพิตร ไชยนอก 2
8 ประทาน โชติพันธุ์บัณฑิตย์ 2
9 ชานน สกาว์วัฒนานนท์ 1
10 นุชนารถ ทวีรัตน์ 1
11 สุมามาลย์ สุขสาคร 1
12 กิติพงษ์ ตันโสภณธนาศักดิ์ 1
13 ธานี วิพุทธิกุล 1
14 สมจิตต์ อัครวรมาศ 1
15 ชัยรัตน์ องค์วิศิษฐ์ 1
16 สิริพร ผลสมบูรณ์, 2520- 1
17 สุวรฐ สตันสุวรรณ 1
18 ชัยศิริ ปัณฑิตานนท์ 1
19 นาวิน กุลบุศย์ 1
20 อนิรุต เอี่ยมสกุล 1
21 สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์ 1
22 กมล หอมขจร 1
23 ดารุณี บุญมา 1
24 กลิ่นแก้ว นพวงศ์ ณ อยุธยา 1
25 ลัดดา แจ้งเกษมสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 1
3 2556 2
4 2555 1
5 2554 1
6 2553 2
7 2552 6
8 2548 1
9 2547 1
10 2546 1
11 2544 1
12 2542 3
13 2539 2
14 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาการอ่านคิวอาร์โค้ดบนวัตถุที่เคลื่อนที่
2 การพัฒนาการอ่านคิวอาร์โค้ดบนวัตถุที่เคลื่อนที่
3 การพัฒนาคิวอาร์โค้ดสีเพื่อเพิ่มความจุข้อมูล
4 การแก้ไขข้อผิดพลาดบนคิวอาร์โค้ดด้วยรหัสตรวจสอบสภาวะคู่หรือคี่ชนิดความหนาแน่นต่ำ
ปี พ.ศ. 2557
5 การใช้เทคนิคการบีบอัดข้อมูลแบบออฟไลน์เพื่อเพิ่มความจุให้คิวอาร์โค้ด
ปี พ.ศ. 2556
6 เทคนิคการเพิ่มส่วนการตรวจหาความผิดพลาดของการถอดรหัสคิวอาร์โค้ดโดยใช้ไมโครคิวอาร์โค้ด
7 วิธีปรับปรุงการฝังรูปในรหัสคิวอาร์โค้ด
ปี พ.ศ. 2555
8 กระบวนการขจัดรอยขีดข่วนบนภาพคิวอาร์โค้ด
ปี พ.ศ. 2554
9 การพัฒนาคิวอาร์โค้ดร่วมกับลายน้ำดิจิตอลเพื่อซ่อนข้อมูล
ปี พ.ศ. 2553
10 การฝังลายน้ำอเนกประสงค์บนรูปภาพดิจิตอลเพื่อตรวจสอบรับรองความเป็นต้นฉบับและพิสูจน์ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
11 การฝังลายน้ำอเนกประสงค์บนรูปภาพดิจิตอลเพื่อตรวจสอบรับรองความเป็นต้นฉบับและพิสูจน์ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2552
12 การฝังลายน้ำดิจิตอลบนสัญญาณเสียงโดยใช้วิธีการเชิงพันธุกรรม และดีสครีต เวฟเล็ตทรานฟอร์ม
13 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมช่วยสอนในการควบคุมและเฝ้าระวังของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์
14 การซ่อนข้อมูลและความมั่นคงสำหรับเอกสารสิ่งพิมพ์
15 การฝังลายน้ำดิจิตอลบนสัญญาณเสียงโดยใช้วิธีการเชิงพันธุกรรมและดีสครีตเวปเล็ตทรานฟอร์ม
16 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมช่วยสอนในการควบคุมและเฝ้าระวังของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์
17 การซ่อนข้อมูลและความมั่นคงสำหรับเอกสารสิ่งพิมพ์
ปี พ.ศ. 2548
18 ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือแบบอัตโนมัติเพื่อประมวลผลบนสมาร์ตคาร์ด
ปี พ.ศ. 2547
19 ลายน้ำดิจิตอลสำหรับรูปภาพที่คืนสภาพได้จากการหมุน การปรับขนาดและการเคลื่อนที่ โดยใช้ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเชิงซ้อน
ปี พ.ศ. 2546
20 การปรับปรุงความหนาแน่นของเทคโนโลยีการฝังข้อมูลลงบนกระดาษ
ปี พ.ศ. 2544
21 การพัฒนาระบบควบคุมและการจัดตารางการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2542
22 ระบบเฝ้าสังเกตจอภาพของผู้เรียนผ่านเครือข่ายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์
23 การตรวจหาจอภาพคอมพิวเตอร์ในภาพนิ่งซึ่งจับมาจากกล้องวีดิทัศน์
24 การพัฒนาระบบบริหารข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ผ่านเครือข่าย
ปี พ.ศ. 2539
25 การออกแบบระบบสารสนเทศทะเบียนและบริการทางการแพทย์
26 การออกแบบระบบสารสนเทศระบบเงินสมทบและประโยชน์ทดแทน สำหรับสำนักงานประกันสังคม