ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สาธิต พุทธพิพัฒน์ขจน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศรีสกุล สังข์ทองจีน 25
2 Satit Puttipipatkhachorn 10
3 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 9
4 วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ 6
5 ปราณีต โอปณะโสภิต 5
6 อุษาวดี สกุลคู 5
7 Usawadee Sakulkhu 5
8 งบประมาณแผ่นดิน 4
9 อรอนงค์ หนูชูเชื้อ 4
10 Varaporn Junyaprasert 3
11 อรัญญา ศรีบุศราคัม 3
12 Nuntavan Bunyapraphatsara 3
13 Apinan Soottitantawat 3
14 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 3
15 Piyawan Bejrapha 3
16 ปิยะวรรณ เพชราภา 3
17 ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ 2
18 มานี เหลืองธนะอนันต์ 2
19 ศิริพร โอโกโนกิ 2
20 ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ 2
21 สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 2
22 สุชาดา พิริยะประสาธน์ 2
23 Praneet Opanasopit 2
24 Issara Sramala 2
25 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 2
26 Somsak Saesoo 2
27 วรายุทธ สะโจมแสง 2
28 สมศักดิ์ แซ่ซู้ 2
29 Napaporn Uawongyart 2
30 Nispa Seetapan 1
31 นิสภา ศีตะปันย์ 1
32 Uracha Ruktanoncha 1
33 สุรชัย ลิ้มภักดี 1
34 Wanwisa Srinuanchai 1
35 Surachai Limpakdee 1
36 ศิวพร มีจู 1
37 จุไรรัตน์ นันทานิช 1
38 ธเนศ พงศ์จรรยากุล 1
39 ศิวพร สมิธ (มีจู) 1
40 อรุณศรี ปรีเปรม 1
41 พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ 1
42 อิศรา สระมาลา 1
43 สมพล ประคองพันธ์ 1
44 วันวิสาข์ ศรีนวลไชย 1
45 Warayuth Sajomsang 1
46 ภัทรพร โกนิล 1
47 Pattarapond Gonil 1
48 Boonsong Sutapun 1
49 บุญส่ง สุตะพันธ์ 1
50 Pattarapond Gonil 1
51 อมรรัตน์ ลิ้มมณี 1
52 Maleenart Petchsangsai 1
53 Siwaporn Meejoo Smith 1
54 อลงกต ตรีทอง 1
55 Suranan Anantachaisilp 1
56 Alongkot Treetong 1
57 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 1
58 Sirapat Pratontep 1
59 สุรนันท์ อนันชัยศิลป์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 4
3 2553 5
4 2552 8
5 2551 2
6 2550 1
7 2549 3
8 2548 3
9 2547 1
10 2546 1
11 2541 2
12 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาตำรับและการแก้ปัญหาการเหนียวติดกันของยาเม็ดลอยตัวที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์อะคริลิก
ปี พ.ศ. 2554
2 Self-aggregates formation and mucoadhesive property of water-soluble β-cyclodextrin grafted with chitosan
3 การออกแบบและประเมินยาเม็ดยึดเกาะกับเยื่อบุและ/หรือลอยตัวสำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
4 การออกแบบและประเมินยาเม็ดยึดเกาะกับเยื่อบุและ/หรือลอยตัวสำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน /
5 การพัฒนาตำรับและการแก้ปัญหาการเหนียวติดกันของยาเม็ดลอยตัวที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์อะคริลิก
ปี พ.ศ. 2553
6 A water-soluble methylated N-(4-N,N-dimethylaminocinnamyl) chitosan chloride as novel mucoadhesive polymeric nanocomplex platform for sustained-release drug delivery
7 Chemical and structural investigation of lipid nanoparticles: drug–lipid interaction and molecular distribution
8 Nondestructive rheological measurement of aqueous dispersions of solid lipid nanoparticles: effects of lipid types and concentrations on dispersion consistency
9 การออกแบบและประเมินยาเม็ดควบคุมเวลาในการปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์ซึ่งเตรียมโดยวิธีการตอกเคลือบแห้ง
10 การพัฒนาแคปซูลลอยตัวฟองฟู่ สำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
ปี พ.ศ. 2552
11 Effect of lipid types on physicochemical characteristics, stability and antioxidant activity of gamma-oryzanol loaded lipid nanoparticles
12 Physicochemical Investigation and Molecular Modeling of Cyclodextrin Complexation Mechanism with Eugenol
13 Physicochemical Characteristics, Cytotoxicity, and Antioxidant Activity of Three Lipid Nanoparticulate Formulations of Alpha-lipoic Acid
14 In Vitro Characterization and Mosquito (Aedes aegypti) Repellent Activity of Essential-Oils-Loaded Nanoemulsions
15 การพัฒนาแคปซุลลอยตัวฟองฟู่สำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
16 การพัฒนาแคปซูลลอยตัวฟองฟู่สำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
17 การพัฒนายาเม็ดลอยตัวโดยอาศัยสารฟองฟู่
18 คุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์กับการพัฒนายาเม็ดลอยตัวหรือยาเม็ดควบคุมเวลา การปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์
ปี พ.ศ. 2551
19 Characterization and mosquito repellent activity of citronella oil nanoemulsion
20 The Effect of cetyl palmitate crystallinity on physical properties of gamma-oryzanol encapsulated in solid lipid nanoparticles
ปี พ.ศ. 2550
21 ระบบนำส่งยาลอยตัวรูปแบบหลายหน่วย โดยใช้เทคนิคการทำให้เกิดแก๊ส
ปี พ.ศ. 2549
22 การพัฒนาระบบนำส่งยาออกฤทธิ์นานที่กระเพาะอาหารสำหรับยาแค็ปโตพริล
23 การพัฒนาแบบจำลอง QSPR ของการซึมผ่านผิวหนังของระบบนำส่งยาทางผิวหนัง โดยการใช้วิธีจินิติกอัลกอริทึมร่วมกับวิธีวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวเชิงพหุแบบเชิงส่วน และวิธีเครือข่ายประสาทเทียม
24 ผลของน้ำหนักโมเลกุลและรูปเกลือของไคโตแซน ต่อการซึมผ่านเซลล์เยื่อบุผิว โดยใช้เซลล์คาโก
ปี พ.ศ. 2548
25 การพัฒนาระบบนำส่งยาชนิดลอยตัวในกระเพาะอาหาร ในรูปของแคลเซียมเพคติเนตเจลปิด
26 การศึกษาคุณสมบัติของเจลและฟิล์มอัลจิเนต-แมกนีเซียมอะลูมินัมซิลิเคต เพื่อประโยชน์ทางเภสัชกรรม
27 การพัฒนาสารสกัดใบมะม่วง ให้อยู่ในรูปผงแห้งเพื่อใช้ผสมอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2547
28 การพัฒนาอนุพันธ์ของไคโตแซน เพื่อใช้เป็นสารช่วยในยาเม็ด
ปี พ.ศ. 2546
29 การใช้ไคโตแซนในการพัฒนายาเม็ดออกฤทธิ์นานชนิดหลายหน่วย
ปี พ.ศ. 2541
30 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา ไดไฮโดรอาร์เทมิซินิน
31 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา ไดไฮโดรอาร์เทมิซินิน