ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สาธิต พุทธพิพัฒน์ขจน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศรีสกุล สังข์ทองจีน 21
2 Satit Puttipipatkhachorn 10
3 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 9
4 วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ 6
5 ปราณีต โอปณะโสภิต 5
6 อุษาวดี สกุลคู 5
7 Usawadee Sakulkhu 5
8 อรอนงค์ หนูชูเชื้อ 4
9 Varaporn Junyaprasert 3
10 Nuntavan Bunyapraphatsara 3
11 อรัญญา ศรีบุศราคัม 3
12 Piyawan Bejrapha 3
13 ปิยะวรรณ เพชราภา 3
14 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 3
15 Apinan Soottitantawat 3
16 ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ 2
17 มานี เหลืองธนะอนันต์ 2
18 ศิริพร โอโกโนกิ 2
19 ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ 2
20 สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 2
21 สุชาดา พิริยะประสาธน์ 2
22 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 2
23 Somsak Saesoo 2
24 Issara Sramala 2
25 สมศักดิ์ แซ่ซู้ 2
26 วรายุทธ สะโจมแสง 2
27 Napaporn Uawongyart 2
28 Praneet Opanasopit 2
29 Nispa Seetapan 1
30 นิสภา ศีตะปันย์ 1
31 ศิวพร มีจู 1
32 Surachai Limpakdee 1
33 Wanwisa Srinuanchai 1
34 Uracha Ruktanoncha 1
35 สุรชัย ลิ้มภักดี 1
36 จุไรรัตน์ นันทานิช 1
37 อรุณศรี ปรีเปรม 1
38 ธเนศ พงศ์จรรยากุล 1
39 พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ 1
40 ศิวพร สมิธ (มีจู) 1
41 อิศรา สระมาลา 1
42 สมพล ประคองพันธ์ 1
43 วันวิสาข์ ศรีนวลไชย 1
44 Warayuth Sajomsang 1
45 ภัทรพร โกนิล 1
46 Pattarapond Gonil 1
47 Boonsong Sutapun 1
48 บุญส่ง สุตะพันธ์ 1
49 Pattarapond Gonil 1
50 อมรรัตน์ ลิ้มมณี 1
51 Maleenart Petchsangsai 1
52 Siwaporn Meejoo Smith 1
53 อลงกต ตรีทอง 1
54 Suranan Anantachaisilp 1
55 Alongkot Treetong 1
56 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 1
57 Sirapat Pratontep 1
58 สุรนันท์ อนันชัยศิลป์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 3
3 2553 4
4 2552 6
5 2551 2
6 2550 1
7 2549 3
8 2548 3
9 2547 1
10 2546 1
11 2541 2
12 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาตำรับและการแก้ปัญหาการเหนียวติดกันของยาเม็ดลอยตัวที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์อะคริลิก
ปี พ.ศ. 2554
2 Self-aggregates formation and mucoadhesive property of water-soluble β-cyclodextrin grafted with chitosan
3 การออกแบบและประเมินยาเม็ดยึดเกาะกับเยื่อบุและ/หรือลอยตัวสำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน /
4 การพัฒนาตำรับและการแก้ปัญหาการเหนียวติดกันของยาเม็ดลอยตัวที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์อะคริลิก
ปี พ.ศ. 2553
5 A water-soluble methylated N-(4-N,N-dimethylaminocinnamyl) chitosan chloride as novel mucoadhesive polymeric nanocomplex platform for sustained-release drug delivery
6 Chemical and structural investigation of lipid nanoparticles: drug–lipid interaction and molecular distribution
7 Nondestructive rheological measurement of aqueous dispersions of solid lipid nanoparticles: effects of lipid types and concentrations on dispersion consistency
8 การพัฒนาแคปซูลลอยตัวฟองฟู่ สำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
ปี พ.ศ. 2552
9 Effect of lipid types on physicochemical characteristics, stability and antioxidant activity of gamma-oryzanol loaded lipid nanoparticles
10 Physicochemical Investigation and Molecular Modeling of Cyclodextrin Complexation Mechanism with Eugenol
11 Physicochemical Characteristics, Cytotoxicity, and Antioxidant Activity of Three Lipid Nanoparticulate Formulations of Alpha-lipoic Acid
12 In Vitro Characterization and Mosquito (Aedes aegypti) Repellent Activity of Essential-Oils-Loaded Nanoemulsions
13 การพัฒนายาเม็ดลอยตัวโดยอาศัยสารฟองฟู่
14 คุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์กับการพัฒนายาเม็ดลอยตัวหรือยาเม็ดควบคุมเวลา การปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์
ปี พ.ศ. 2551
15 Characterization and mosquito repellent activity of citronella oil nanoemulsion
16 The Effect of cetyl palmitate crystallinity on physical properties of gamma-oryzanol encapsulated in solid lipid nanoparticles
ปี พ.ศ. 2550
17 ระบบนำส่งยาลอยตัวรูปแบบหลายหน่วย โดยใช้เทคนิคการทำให้เกิดแก๊ส
ปี พ.ศ. 2549
18 การพัฒนาระบบนำส่งยาออกฤทธิ์นานที่กระเพาะอาหารสำหรับยาแค็ปโตพริล
19 การพัฒนาแบบจำลอง QSPR ของการซึมผ่านผิวหนังของระบบนำส่งยาทางผิวหนัง โดยการใช้วิธีจินิติกอัลกอริทึมร่วมกับวิธีวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวเชิงพหุแบบเชิงส่วน และวิธีเครือข่ายประสาทเทียม
20 ผลของน้ำหนักโมเลกุลและรูปเกลือของไคโตแซน ต่อการซึมผ่านเซลล์เยื่อบุผิว โดยใช้เซลล์คาโก
ปี พ.ศ. 2548
21 การพัฒนาระบบนำส่งยาชนิดลอยตัวในกระเพาะอาหาร ในรูปของแคลเซียมเพคติเนตเจลปิด
22 การศึกษาคุณสมบัติของเจลและฟิล์มอัลจิเนต-แมกนีเซียมอะลูมินัมซิลิเคต เพื่อประโยชน์ทางเภสัชกรรม
23 การพัฒนาสารสกัดใบมะม่วง ให้อยู่ในรูปผงแห้งเพื่อใช้ผสมอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2547
24 การพัฒนาอนุพันธ์ของไคโตแซน เพื่อใช้เป็นสารช่วยในยาเม็ด
ปี พ.ศ. 2546
25 การใช้ไคโตแซนในการพัฒนายาเม็ดออกฤทธิ์นานชนิดหลายหน่วย
ปี พ.ศ. 2541
26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา ไดไฮโดรอาร์เทมิซินิน
27 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา ไดไฮโดรอาร์เทมิซินิน