ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สาธิต พุทธพิพัฒน์ขจน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศรีสกุล สังข์ทองจีน 21
2 Satit Puttipipatkhachorn 10
3 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 9
4 วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ 6
5 ปราณีต โอปณะโสภิต 5
6 อุษาวดี สกุลคู 5
7 Usawadee Sakulkhu 5
8 อรอนงค์ หนูชูเชื้อ 4
9 Nuntavan Bunyapraphatsara 3
10 ปิยะวรรณ เพชราภา 3
11 Varaporn Junyaprasert 3
12 Apinan Soottitantawat 3
13 Piyawan Bejrapha 3
14 อรัญญา ศรีบุศราคัม 3
15 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 3
16 Somsak Saesoo 2
17 Issara Sramala 2
18 สมศักดิ์ แซ่ซู้ 2
19 Praneet Opanasopit 2
20 วรายุทธ สะโจมแสง 2
21 Napaporn Uawongyart 2
22 สุชาดา พิริยะประสาธน์ 2
23 สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 2
24 ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ 2
25 มานี เหลืองธนะอนันต์ 2
26 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 2
27 ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ 2
28 ศิริพร โอโกโนกิ 2
29 Maleenart Petchsangsai 1
30 Siwaporn Meejoo Smith 1
31 Pattarapond Gonil 1
32 ภัทรพร โกนิล 1
33 Sirapat Pratontep 1
34 Boonsong Sutapun 1
35 บุญส่ง สุตะพันธ์ 1
36 Suranan Anantachaisilp 1
37 ศิวพร สมิธ (มีจู) 1
38 อมรรัตน์ ลิ้มมณี 1
39 สุรนันท์ อนันชัยศิลป์ 1
40 อลงกต ตรีทอง 1
41 Alongkot Treetong 1
42 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 1
43 Surachai Limpakdee 1
44 Wanwisa Srinuanchai 1
45 วันวิสาข์ ศรีนวลไชย 1
46 นิสภา ศีตะปันย์ 1
47 Nispa Seetapan 1
48 สุรชัย ลิ้มภักดี 1
49 ศิวพร มีจู 1
50 อิศรา สระมาลา 1
51 สมพล ประคองพันธ์ 1
52 ธเนศ พงศ์จรรยากุล 1
53 Warayuth Sajomsang 1
54 อรุณศรี ปรีเปรม 1
55 พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ 1
56 จุไรรัตน์ นันทานิช 1
57 Pattarapond Gonil 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 3
3 2553 9
4 2552 10
5 2551 3
6 2550 7
7 2549 5
8 2548 3
9 2547 1
10 2546 2
11 2543 1
12 2542 1
13 2541 3
14 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาตำรับและการแก้ปัญหาการเหนียวติดกันของยาเม็ดลอยตัวที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์อะคริลิก
ปี พ.ศ. 2554
2 Self-aggregates formation and mucoadhesive property of water-soluble β-cyclodextrin grafted with chitosan
3 การออกแบบและประเมินยาเม็ดยึดเกาะกับเยื่อบุและ/หรือลอยตัวสำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน /
4 การพัฒนาตำรับและการแก้ปัญหาการเหนียวติดกันของยาเม็ดลอยตัวที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์อะคริลิก
ปี พ.ศ. 2553
5 A water-soluble methylated N-(4-N,N-dimethylaminocinnamyl) chitosan chloride as novel mucoadhesive polymeric nanocomplex platform for sustained-release drug delivery
6 Chemical and structural investigation of lipid nanoparticles: drug–lipid interaction and molecular distribution
7 Nondestructive rheological measurement of aqueous dispersions of solid lipid nanoparticles: effects of lipid types and concentrations on dispersion consistency
8 การพัฒนายาเม็ดลอยตัวโดยอาศัยสารฟองฟู่
9 การออกแบบและประเมินยาเม็ดควบคุมเวลาในการปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์ ซึ่งเตรียมโดยวิธีการตอกเคลือบแห้ง
10 โครงการการพัฒนาแคปซูลลอยตัวฟองฟู่สำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
11 การพัฒนาแคปซูลลอยตัวฟองฟู่สำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
12 คุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์กับการพัฒนายาเม็ดลอยตัว หรือยาเม็ดควบคุมเวลาการปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์
13 การพัฒนาแคปซูลลอยตัวฟองฟู่ สำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
ปี พ.ศ. 2552
14 Effect of lipid types on physicochemical characteristics, stability and antioxidant activity of gamma-oryzanol loaded lipid nanoparticles
15 Physicochemical Investigation and Molecular Modeling of Cyclodextrin Complexation Mechanism with Eugenol
16 Physicochemical Characteristics, Cytotoxicity, and Antioxidant Activity of Three Lipid Nanoparticulate Formulations of Alpha-lipoic Acid
17 In Vitro Characterization and Mosquito (Aedes aegypti) Repellent Activity of Essential-Oils-Loaded Nanoemulsions
18 การออกแบบและประเมินยาเม็ดควบคุมเวลาในการปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์ ซึ่งเตรียมโดยวิธีการตอกเคลือบแห้ง
19 โครงการการพัฒนาแคปซูลลอยตัวฟองฟู่สำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
20 โครงการการพัฒนาแคปซูลลอยตัวฟองฟู่สำหรับระบบนำส่งยาคงค้างในกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน
21 คุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์กับการพัฒนายาเม็ดลอยตัว หรือยาเม็ดควบคุมเวลาการปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์
22 การพัฒนายาเม็ดลอยตัวโดยอาศัยสารฟองฟู่
23 คุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์กับการพัฒนายาเม็ดลอยตัวหรือยาเม็ดควบคุมเวลา การปลดปล่อยตัวยาแบบพัลสะไทล์
ปี พ.ศ. 2551
24 Characterization and mosquito repellent activity of citronella oil nanoemulsion
25 The Effect of cetyl palmitate crystallinity on physical properties of gamma-oryzanol encapsulated in solid lipid nanoparticles
26 โครงการการพัฒนายาเม็ดลอยตัวโดยอาศัยสารฟองฟู่
ปี พ.ศ. 2550
27 ระบบนำส่งยาลอยตัวรูปแบบหลายหน่วย โดยใช้เทคนิคการทำให้เกิดแก๊ส
28 การพัฒนาสารสกัดใบมะม่วงให้อยู่ในรูปผงแห้งเพื่อใช้ผสมอาหารสัตว์
29 การพัฒนาแบบจำลอง QSPR ของการซึมผ่านผิวหนังของระบบนำส่งยาทางผิวหนังโดยการใช้วิธีจินิติกอัลกอริทึม ร่วมกับวิธีวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวเชิงพหุแบบเชิงส่วนและวิธีเครือข่ายประสาทเทียม
30 ผลของน้ำหนักโมเลกุล และรูปเกลือของไคโตแซนต่อการซึมผ่านเซลล์เยื่อบุผิวโดยใช้เซลล์คาโก-2
31 การพัฒนายาเม็ดพัลสะไทล์ชนิดกำหนดเวลาในการปลดปล่อยตัวยาด้วยการแตกของชั้นเคลือบ และการศึกษาภายในร่างกาย
32 ระบบนำส่งยาลอยตัวรูปแบบหลายหน่วย โดยใช้เทคนิคการทำให้เกิดแก๊ส
33 ระบบนำส่งยาลอยตัวรูปแบบหลายหน่วย โดยใช้เทคนิคการทำให้เกิดแก๊ส
ปี พ.ศ. 2549
34 การพัฒนาระบบนำส่งยาออกฤทธิ์นานที่กระเพาะอาหารสำหรับยาแค็ปโตพริล
35 การพัฒนาแบบจำลอง QSPR ของการซึมผ่านผิวหนังของระบบนำส่งยาทางผิวหนังโดยการใช้วิธีจินิติกอัลกอริทึม ร่วมกับวิธีวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวเชิงพหุแบบเชิงส่วนและวิธีเครือข่ายประสาทเทียม
36 ผลของน้ำหนักโมเลกุล และรูปเกลือของไคโตแซนต่อการซึมผ่านเซลล์เยื่อบุผิวโดยใช้เซลล์คาโก-2
37 การพัฒนาแบบจำลอง QSPR ของการซึมผ่านผิวหนังของระบบนำส่งยาทางผิวหนัง โดยการใช้วิธีจินิติกอัลกอริทึมร่วมกับวิธีวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวเชิงพหุแบบเชิงส่วน และวิธีเครือข่ายประสาทเทียม
38 ผลของน้ำหนักโมเลกุลและรูปเกลือของไคโตแซน ต่อการซึมผ่านเซลล์เยื่อบุผิว โดยใช้เซลล์คาโก
ปี พ.ศ. 2548
39 การพัฒนาระบบนำส่งยาชนิดลอยตัวในกระเพาะอาหาร ในรูปของแคลเซียมเพคติเนตเจลปิด
40 การศึกษาคุณสมบัติของเจลและฟิล์มอัลจิเนต-แมกนีเซียมอะลูมินัมซิลิเคต เพื่อประโยชน์ทางเภสัชกรรม
41 การพัฒนาสารสกัดใบมะม่วง ให้อยู่ในรูปผงแห้งเพื่อใช้ผสมอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2547
42 การพัฒนาอนุพันธ์ของไคโตแซน เพื่อใช้เป็นสารช่วยในยาเม็ด
ปี พ.ศ. 2546
43 การใช้ไคโตแซนในการพัฒนายาเม็ดออกฤทธิ์นานชนิดหลายหน่วย
44 การพัฒนาเชลแลคจากแหล่งวัตถุดิบที่มีในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นสารเคลือบสำหรับการนำส่งยาสู่ลำไส้
ปี พ.ศ. 2543
45 การพัฒนาเชลแลคจากแหล่งวัตถุดิบที่มีในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นสารเคลือบสำหรับการนำส่งยาสู่ลำไส้
ปี พ.ศ. 2542
46 การพัฒนาอัตราเร็วในการละลายของตัวยาโดย Solid Dispersion System
ปี พ.ศ. 2541
47 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา ไดไฮโดรอาร์เทมิซินิน
48 การพัฒนาอัตราเร็วในการละลายของยา Ofloxacin โดย ระบบ Solid Dispersion
49 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา ไดไฮโดรอาร์เทมิซินิน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
50 การพัฒนาสารสกัดใบมะม่วงให้อยู่ในรูปผงแห้งเพื่อใช้ผสมอาหารสัตว์
51 การพัฒนายาเม็ดพัลสะไทล์ชนิดกำหนดเวลาในการปลดปล่อยตัวยาด้วยการแตกของชั้นเคลือบ และการศึกษาภายในร่างกาย