ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สาธิดา พูนมากสถิตย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 2
2 Sompol Sanguanrungsirikul 1
3 Ampa Luiengpirom 1
4 Kitpramuk Tantayaporn 1
5 บรรจง คณะวรรณ 1
6 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
7 มยุรี ตันติสิระ 1
8 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
9 Naiyana Chaiyabutr 1
10 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
11 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
12 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
13 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
14 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
15 วิมล เหมะจันทร 1
16 ละอองทิพย์ เหมะ 1
17 Puttipongse Varavudhi 1
18 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
19 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
20 Vimolmas Lipipun 1
21 Wilai Anomasiri 1
22 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
23 วัฒนชัย สมิทธากร 1
24 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
25 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
26 กาญจนา แก้วเทพ 1
27 Vanida Chantarateptawan 1
28 Jaitip Paiboon 1
29 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
30 Panee Boonthavi 1
31 Garnpimol C. Ritthidej 1
32 Supa Chantharasakul 1
33 Sumphan Wongseripipatana 1
34 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
35 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
36 Kittisak Likhitwitayawuid 1
37 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
38 สุมา เมืองใย 1
39 สิทธิพร แอกทอง 1
40 Chayaporn Supachartwong 1
41 Kasidit Nootong 1
42 Jittima Chatchawansaisin 1
43 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
44 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
45 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
46 Chonticha Srisawang 1
47 Anawatch Mitpratan 1
48 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
49 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
50 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
51 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
52 Chariya Uiyyasathian 1
53 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
54 Waraporn Siriterm 1
55 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
56 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
57 วินัย งามแสง 1
58 ประคอง ชอบเสียง 1
59 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
60 ๋Janes, Gavin W. 1
61 ชอุ่ม มลิลา 1
62 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
63 Chakkaphan Sutthirat 1
64 พรรณี กาญจนพลู 1
65 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
66 สุมิตรา พูลทอง 1
67 รุ่งราวี ทองกันยา 1
68 Phanphen Wattanaarsakit 1
69 นภสร โกวรรธนะกุล 1
70 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
71 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
72 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
73 กำจัด มงคลกุล 1
74 Yeshey Penjor 1
75 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
76 Srilert Chotpantarat 1
77 Walaisiri Muangsiri 1
78 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
79 Varunee Padmasankh 1
80 เอกชัย อดุลยธรรม 1
81 Rajalida Lipikorn 1
82 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
83 ประธาน ดาบเพชร 1
84 Thada Jirajaras 1
85 Pornpimol Muanjai 1
86 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
87 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
88 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
89 วาสนา เสียงดัง 1
90 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
91 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
92 ไววิทย์ พุทธารี 1
93 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
94 อวย เกตุสิงห์ 1
95 กมลชนก ยวดยง 1
96 Pantharee Boonsatorn 1
97 กระมล ทองธรรมชาติ 1
98 ศุกันยา ห้วยผัด 1
99 สมชัย วัฒนการุณ 1
100 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
101 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
102 Acom Sornsute 1
103 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
104 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
105 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
106 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
107 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
108 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
109 สุวดี ยาป่าคาย 1
110 Suchin Arunsawatwong 1
111 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
112 Thanathon Sesuk 1
113 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
114 สายฝน ควรผดุง 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
116 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
117 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
118 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
120 อุทัย บุญประเสริฐ 1
121 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
122 Somying Tumwasorn 1
123 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
125 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
126 Chalermpol Leevailoj 1
127 ศิริชัย ศิริกายะ 1
128 Boonchai Sangpetngam 1
129 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
130 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
131 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
133 วิไล ชินธเนศ 1
134 สำเริง แย้มโสภี 1
135 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
136 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
137 วัลลภ แย้มเหมือน 1
138 สุวิชา ทองสิมา 1
139 สิริพร สิวราวุฒิ 1
140 สมพร พรมดี 1
141 ธวัชชัย สันติสุข 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
143 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
144 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
146 คัคนางค์ มณีศรี 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
150 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2549 2