ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สาธิดา พูนมากสถิตย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 2
2 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
3 สายฝน ควรผดุง 1
4 สิริพร สิวราวุฒิ 1
5 วาสนา เสียงดัง 1
6 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
7 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
8 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
9 สมพร พรมดี 1
10 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
11 สุวิชา ทองสิมา 1
12 ธวัชชัย สันติสุข 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
15 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
16 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
17 วัลลภ แย้มเหมือน 1
18 สำเริง แย้มโสภี 1
19 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
20 ไววิทย์ พุทธารี 1
21 กมลชนก ยวดยง 1
22 อวย เกตุสิงห์ 1
23 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
24 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
25 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
26 สุวดี ยาป่าคาย 1
27 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
28 ประธาน ดาบเพชร 1
29 Thada Jirajaras 1
30 Varunee Padmasankh 1
31 Pornpimol Muanjai 1
32 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
33 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
34 Walaisiri Muangsiri 1
35 Rajalida Lipikorn 1
36 เอกชัย อดุลยธรรม 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
39 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
40 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
41 กาญจนา แก้วเทพ 1
42 Srilert Chotpantarat 1
43 ศิริชัย ศิริกายะ 1
44 Boonchai Sangpetngam 1
45 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
46 Chalermpol Leevailoj 1
47 Vanida Chantarateptawan 1
48 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
49 Jaitip Paiboon 1
50 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
51 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
52 วัฒนชัย สมิทธากร 1
53 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
54 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
55 Wilai Anomasiri 1
56 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
57 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
59 อุทัย บุญประเสริฐ 1
60 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
61 วิไล ชินธเนศ 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
63 คัคนางค์ มณีศรี 1
64 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
65 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
66 Somying Tumwasorn 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
68 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
70 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
71 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
72 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
73 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
75 Suchin Arunsawatwong 1
76 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
77 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
78 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
79 สุมา เมืองใย 1
80 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
81 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
82 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
83 ละอองทิพย์ เหมะ 1
84 วิมล เหมะจันทร 1
85 Chakkaphan Sutthirat 1
86 พรรณี กาญจนพลู 1
87 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
88 ๋Janes, Gavin W. 1
89 สุมิตรา พูลทอง 1
90 ประคอง ชอบเสียง 1
91 ชอุ่ม มลิลา 1
92 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
93 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
94 Puttipongse Varavudhi 1
95 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
96 Supa Chantharasakul 1
97 Vimolmas Lipipun 1
98 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
99 Garnpimol C. Ritthidej 1
100 Panee Boonthavi 1
101 Kittisak Likhitwitayawuid 1
102 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
103 Sumphan Wongseripipatana 1
104 มยุรี ตันติสิระ 1
105 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
106 Ampa Luiengpirom 1
107 Kitpramuk Tantayaporn 1
108 Naiyana Chaiyabutr 1
109 Sompol Sanguanrungsirikul 1
110 บรรจง คณะวรรณ 1
111 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
112 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
113 รุ่งราวี ทองกันยา 1
114 กำจัด มงคลกุล 1
115 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
116 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
117 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
118 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
119 Chariya Uiyyasathian 1
120 Waraporn Siriterm 1
121 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
122 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
123 Acom Sornsute 1
124 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
125 ศุกันยา ห้วยผัด 1
126 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
127 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
128 กระมล ทองธรรมชาติ 1
129 Pantharee Boonsatorn 1
130 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
131 สมชัย วัฒนการุณ 1
132 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
133 Anawatch Mitpratan 1
134 นภสร โกวรรธนะกุล 1
135 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
136 วินัย งามแสง 1
137 Phanphen Wattanaarsakit 1
138 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
139 Yeshey Penjor 1
140 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
141 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
142 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
143 สิทธิพร แอกทอง 1
144 Chayaporn Supachartwong 1
145 Kasidit Nootong 1
146 Jittima Chatchawansaisin 1
147 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
148 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
149 Chonticha Srisawang 1
150 Thanathon Sesuk 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2549 2