ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สาคร ชินวงค์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชัชรี นฤทุม 8
2 สิรีรัตน์ เชษฐสุมน 6
3 ชูเกียรติ รักซ้อน 3
4 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 2
5 กันยารัตน์ เชี่ยวเวช 2
6 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
7 มยุรี ถนอมสุข 1
8 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
9 รัชด ชมภูนิช 1
10 สมชาย ดอนเจดีย์ 1
11 สคาร ทีจันทึก 1
12 สันติ ทองพำนัก 1
13 สมบัติ ชิณะวงศ์ 1
14 นพสิทธิ์ ล่องจ้า 1
15 รัชนี จารุสันต์ 1
16 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
17 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
18 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
19 สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 1
20 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 1
21 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
22 เจษฎา แก้วกัลยา 1
23 สุมิตร สุวรรณ 1
24 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
25 วลี สงสุวงค์ 1
26 ศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี 1
27 กรุง สีตะธนี 1
28 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
29 ธนภณ พันธเสน 1
30 บรรจบ ภิรมย์คำ 1
31 สุพิตร สมาหิโต 1
32 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
33 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
34 บัญชา ขวัญยืน 1
35 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 2
4 2551 1
5 2549 6
6 2548 1
7 2545 1
8 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2554
2 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ปี พ.ศ. 2553
3 การวิจัยศึกษาเพื่อพัฒนาการเกษตรสู่ความยั่งยืนเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการทำสวนยางพาราของเกษตรกร
4 ระบบการผลิตพริกปลอดภัยจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2551
5 ระบบการผลิตพริกปลอดภัยจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2549
6 การผลิตผักคุณภาพเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดนครปฐม
7 การพัฒนาทางเลือกใหม่ในภาคเกษตร: การผลิตผักคุณภาพเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดนครปฐม
8 การศึกษาสถานภาพและความต้องการแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรภายใต้โครงการ นำร่องบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อ การต่อสู่เอาชนะความยากจนภาคประชาชน (ศตจ.ปชช.)
9 การศึกษาและจัดทำต้นแบบคู่มือและวีซีดี การผลิตผักคุณภาพตามระบบ GAP ภายใต้โครงการพัฒนาทางเลือกใหม่ภาคเกษตร: การผลิตผักคุณภาพเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยจังหวัดนครปฐม
10 บทบาทของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผัก GAP และผู้ค้าภาคเอกชนในจังหวัดนครปฐม
11 รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรสำหรับเกษตรกรรายย่อยเพื่อการจัดเครือข่ายการผลิตผักอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2548
12 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต่อการพัฒนาการเกษตรในภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2545
13 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารโคของเกษตรกร ที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์