ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัมฤทธิ์ โม้พวง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สัมฤทธิ์ โม้พวง 
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การผลิตตัวกรองใยคาร์บอนกัมมันต์จากใยสับปะรดสำหรับใช้ในเครื่องกรองน้ำดื่มครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2558
2 การเตรียมใยคาร์บอนเสริมโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตจากใบสับปะรดเพื่อใช้สำหรับการขจัดไอออนเหล็กและแคลเซียม จากสารละลายน้ำ
ปี พ.ศ. 2556
3 การสังเคราะห์อลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียม-นาโนคาร์บอน คอมโพสิท เพื่อกักเก็บไฮโดรเจนด้วยวิธีไพโรไลซิส
ปี พ.ศ. 2555
4 การสังเคราะห์อลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียม-นาโนคาร์บอน คอมโพสิท เพื่อกักเก็บไฮโดรเจนด้วยวิธีไพโรไลซิส
5 การสังเคราะห์นาโนคาร์บอนจากผงแป้ง
6 การสังเคราะห์อะลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียม-นาโนคาร์บอน คอมโพสิท เพื่อกักเก็บไฮโดรเจนด้วยวิธีไพโรไลซิส
7 สำรวจและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการแหล่งน้ำเขตตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2554
8 การสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินในการทำน้ำประปาเพื่อวางแผนการจัดการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในเขต ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก
9 การสกัดและการใช้ประโยชน์ทางอาหารของใยอาหารและเซลลูโลสจากเปลือกกล้วย
ปี พ.ศ. 2553
10 การสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินในการทำน้ำประปาเพื่อวางแผนการจัดการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในเขต ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก
11 การสกัดและการใช้ประโยชน์ทางอาหารของใยอาหารและเซลลูโลสจากเปลือกกล้วย
12 การผลิตถ่านกัมมันต์บริสุทธิ์สำหรับการกักเก็บไฮโดรเจน
13 การสังเคราะห์คอมโพสิทนาโนคาร์บอน-โซเดียมจากของผสมถ่านกัมมันต์กับโซเดียมไฮดรอกไซด์
ปี พ.ศ. 2552
14 การสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินในการทำน้ำประปาเพื่อวางแผนการจัดการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในเขต ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก
15 การผลิตผงฝุ่นดำถ่านกัมมันต์เปลือกกล้วยตรวจลายนิ้วมือแฝง
16 การสังเคราะห์คอมโพสิทนาโนคาร์บอน-โซเดียมจากของผสมถ่านกัมมันต์กับโซเดียมไฮดรอกไซด์
17 การสังเคราะห์นาโนคาร์บอนจากผงแป้ง
18 การผลิตถ่านกัมมันต์บริสุทธิ์ สำหรับการกักเก็บไฮโดรเจน
ปี พ.ศ. 2551
19 การศึกษาสารออกฤทธิ์ชีวภาพของพืชในสกุลเสลา
20 การผลิตถ่านกัมมันต์บริสุทธิ์สำหรับการกักเก็บไฮโดรเจน
21 การผลิตถ่านกัมมันต์บริสุทธิ์เพื่อกักเก็บไฮโดรเจน
22 การผลิตถ่านกัมมันต์ที่บริสุทธิ์เพื่อกักเก็บไฮโดรเจน
ปี พ.ศ. 2550
23 การผลิตถ่านกัมมันต์บริสุทธิ์จากถ่านหินลิกไนต์
24 ประเมินคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต/มหาบัณฑิต ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
25 การตรึงสารหนูในดินปนเปื้อนโดยใช้ดินแดง
26 การผลิตถ่านและถ่านกัมมันต์จากเปลือกกล้วยและก้านเครือกล้วย
27 การผลิตผงฝุ่นดำถ่านกัมมันต์เปลือกกล้วยตรวจลายนิ้วมือแฝง
ปี พ.ศ. 2549
28 การผลิตถ่านและถ่านกัมมันต์จากเปลือกกล้วยและก้านเครือกล้วย
29 การพัฒนาและแปรรูปกล้วยด้วยองค์รวมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
30 ประเมินคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
31 การผลิตถ่านกัมมันต์บริสุทธิ์จากถ่านหินลิกไนต์
32 การผลิตถ่านและถ่านกัมมันต์ จากเปลือกกล้วยและก้านเครือกล้วย
ปี พ.ศ. 2548
33 การตรึงสารหนูในดินปนเปื้อนโดยใช้ดินแดง
34 การผลิตถ่านและถ่านกัมมันต์จากเปลือกกล้วยและก้านเครือกล้วย
35 การศึกษาโครงสร้างผลึกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพโดยเทคนิคเอกซเรย์คริสตัลโลกราฟี การหาสภาวะการตกผลึกเบื้องต้นและการศึกษาโครงสร้างสามมิติของเอนไซม์
36 ผลของการดูดซับสารหนูในดินปนเปื้อนโดยสารธรรมชาติที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด
37 การผลิตและศึกษาสมบัติของถ่านกัมมันต์จากเมล็ดลำใย
38 การผลิตถ่านและถ่านกัมมันต์จากเปลือกกล้วยและก้านเครือกล้วย
39 การประเมินคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต ภาควิชาเคมี
40 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและสมบัติทางกายภาพของถ่านและถ่านกัมมันต์จากเปลือกและงวงเครือกล้วย
41 การประเมินคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / มหาบัณฑิต ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
42 การตรึงสารหนูในดินปนเปื้อนโดยใช้ดินแดง
43 การผลิตถ่านและถ่านกัมมันต์ จากเปลือกกล้วยและก้านเครือกล้วย
ปี พ.ศ. 2547
44 การตรึกสารหนูในดินปนเปื้อนโดยใช้ดินแดง
ปี พ.ศ. 2546
45 การศึกษาสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากเสลา
46 การศึกษาโครงสร้างผลึกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพโดยเทคนิคเอกซเรย์คริสตัลโลกราฟี การหาสภาวะการตกผลึกเบื้องต้นและการศึกษาโครงสร้างสามมิติของเอนไซม์
47 การจัดระบบการกำจัดของเสียในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2545
48 การจัดระบบการกำจัดของเสียในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2544
49 ผลของการดูดซับสารหนูในดินปนเปื้อนโดยสารธรรมชาติที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด
ปี พ.ศ. 2543
50 ผลของการดูดซับสารหนูในดินปนเปื้อนโดยสารธรรมชาติที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด
ปี พ.ศ. 2542
51 การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกกล้วย
ปี พ.ศ. 2540
52 การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกกล้วย
ปี พ.ศ. 2532
53 การทำฟริตสำหรับเคลือบไฟต่ำและการสร้างเตาฟริต / สัมฤทธิ์ โม้พวง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
54 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ต้นแบบ ต.พันเสา อ.บางระกำ