ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัมฤทธิ์ โม้พวง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สัมฤทธิ์ โม้พวง 
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การผลิตตัวกรองใยคาร์บอนกัมมันต์จากใยสับปะรดสำหรับใช้ในเครื่องกรองน้ำดื่มครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2558
2 การเตรียมใยคาร์บอนเสริมโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตจากใบสับปะรดเพื่อใช้สำหรับการขจัดไอออนเหล็กและแคลเซียม จากสารละลายน้ำ
ปี พ.ศ. 2556
3 การสังเคราะห์อลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียม-นาโนคาร์บอน คอมโพสิท เพื่อกักเก็บไฮโดรเจนด้วยวิธีไพโรไลซิส
ปี พ.ศ. 2555
4 การสังเคราะห์อลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียม-นาโนคาร์บอน คอมโพสิท เพื่อกักเก็บไฮโดรเจนด้วยวิธีไพโรไลซิส
5 การสังเคราะห์นาโนคาร์บอนจากผงแป้ง
6 การสังเคราะห์อะลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียม-นาโนคาร์บอน คอมโพสิท เพื่อกักเก็บไฮโดรเจนด้วยวิธีไพโรไลซิส
7 สำรวจและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการแหล่งน้ำเขตตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2553
8 การสังเคราะห์คอมโพสิทนาโนคาร์บอน-โซเดียมจากของผสมถ่านกัมมันต์กับโซเดียมไฮดรอกไซด์
ปี พ.ศ. 2552
9 การสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินในการทำน้ำประปาเพื่อวางแผนการจัดการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในเขต ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก
10 การสังเคราะห์คอมโพสิทนาโนคาร์บอน-โซเดียมจากของผสมถ่านกัมมันต์กับโซเดียมไฮดรอกไซด์
11 การสังเคราะห์นาโนคาร์บอนจากผงแป้ง
12 การผลิตถ่านกัมมันต์บริสุทธิ์ สำหรับการกักเก็บไฮโดรเจน
ปี พ.ศ. 2551
13 การศึกษาสารออกฤทธิ์ชีวภาพของพืชในสกุลเสลา
14 การผลิตถ่านกัมมันต์ที่บริสุทธิ์เพื่อกักเก็บไฮโดรเจน
ปี พ.ศ. 2550
15 การผลิตผงฝุ่นดำถ่านกัมมันต์เปลือกกล้วยตรวจลายนิ้วมือแฝง
ปี พ.ศ. 2549
16 การพัฒนาและแปรรูปกล้วยด้วยองค์รวมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
17 ประเมินคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
18 การผลิตถ่านกัมมันต์บริสุทธิ์จากถ่านหินลิกไนต์
19 การผลิตถ่านและถ่านกัมมันต์ จากเปลือกกล้วยและก้านเครือกล้วย
ปี พ.ศ. 2548
20 การผลิตและศึกษาสมบัติของถ่านกัมมันต์จากเมล็ดลำใย
21 การผลิตถ่านและถ่านกัมมันต์จากเปลือกกล้วยและก้านเครือกล้วย
22 การประเมินคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต ภาควิชาเคมี
23 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและสมบัติทางกายภาพของถ่านและถ่านกัมมันต์จากเปลือกและงวงเครือกล้วย
24 การประเมินคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / มหาบัณฑิต ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
25 การตรึงสารหนูในดินปนเปื้อนโดยใช้ดินแดง
26 การผลิตถ่านและถ่านกัมมันต์ จากเปลือกกล้วยและก้านเครือกล้วย
ปี พ.ศ. 2547
27 การตรึกสารหนูในดินปนเปื้อนโดยใช้ดินแดง
ปี พ.ศ. 2546
28 การศึกษาสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากเสลา
ปี พ.ศ. 2543
29 ผลของการดูดซับสารหนูในดินปนเปื้อนโดยสารธรรมชาติที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด
ปี พ.ศ. 2532
30 การทำฟริตสำหรับเคลือบไฟต่ำและการสร้างเตาฟริต / สัมฤทธิ์ โม้พวง