ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 35
2 Samrit Srithamrongsawats 14
3 สุธีรดา ฉิมน้อย 10
4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 10
5 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 9
6 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 7
7 พัฒนาวิไล อินใหม 6
8 นพคุณ ธรรมธัชอารี 6
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 6
10 พัชนี ธรรมวันนา 6
11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 6
12 วรรณภา บำรุงเขต 6
13 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 5
14 อาณัติ วรรณศรี 5
15 สงครามชัย ลีทองดี 4
16 Health Insurance System Research Office 4
17 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
18 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
19 อังสุมาลี ผลภาค 4
20 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 4
21 Noppakun Thammatacharee 4
22 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 4
23 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 4
24 Sutheerada Chimnoi 4
25 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
26 สิรินาฏ นิภาพร 4
27 National Health Security Office 4
28 Paibul Suriyawongpaisal 4
29 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 4
30 ถาวร สกุลพาณิชย์ 4
31 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
32 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 3
33 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
34 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 3
35 รัชนี สรรเสริญ 3
36 วินัย ลีสมิทธิ์ 3
37 Chulaporn Limwattananon 3
38 Arnat Wannasri 3
39 สำนักงานประกันสังคม 3
40 Wannapha Bamrungkhet 3
41 ภาสกร สวนเรือง 3
42 บุญชัย กิจสนาโยธิน 3
43 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 3
44 จเด็จ ธรรมธัชอารี 3
45 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 3
46 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
47 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
48 มุกดา สำนวนกลาง 2
49 ทัศนีย์ ญาณะ 2
50 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
51 Swansea university 2
52 วิชัย เอกพลากร 2
53 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
54 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
55 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
56 ศูนย์อนามัยที่ 1 กทม. กรมอนามัย 2
57 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 2
58 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2
59 Supon Limwattananon 2
60 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
61 ยาใจ อภิบุญโยภาส 2
62 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
63 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
65 พงค์เทพ สุธีวรวุฒิ 2
66 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
67 ครรชิต สุขนาค 2
68 วลัยพร พัชรนฤมล 2
69 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
70 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
71 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
72 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2
73 David Hughes 2
74 Passakorn Suanrueang 2
75 Viroj Tangcharoensathien 2
76 Siriwan Pitayarangsarit 2
77 ภูษิต ประคองสาย 2
78 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
79 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
80 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
81 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) 2
82 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
83 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
84 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
85 หทัยชนก สุมาลี 2
86 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
87 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
88 Pornpit Silkavute 1
89 Patchanee Thamwanna 1
90 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
91 Onanong Waleekhachonloet 1
92 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
93 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
94 แพรว เอี่ยมน้อย 1
95 ไม่มีข้อมูล 1
96 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
97 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
98 Thananan Rattanachotphanit 1
99 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
100 สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล 1
101 Sinchai Torwatanakitkul 1
102 เชิดชัย สุนทรภาส 1
103 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
104 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
105 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข 1
106 กรมอนามัย 1
107 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
108 จังหวัดนนทบุรี. โรงพยาบาลบางใหญ่ 1
109 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
110 แพร จิตตินันทน์ 1
111 จเร วิชาไทย 1
112 บวรศม ลีระพันธ์ 1
113 Vinai Leesmidt 1
114 เกศทิพย์ บัวแก้ว 1
115 Rassamee Tansirisithikul 1
116 Chatchai Im-Arom 1
117 Nawanan Theera-ampornpunt 1
118 สุดา ขำนุรักษ์ 1
119 กวิน กลับคุณ 1
120 International Health Policy Program, Thailand 1
121 Kavin Klubkun 1
122 Suda Khumnurak 1
123 Kadethip Buakaew 1
124 ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ 1
125 Borwornsom Leerapan 1
126 ประไพร อุตมา 1
127 พิมประภา กิจวิธี 1
128 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
129 ธนภร ชัยจิต 1
130 Aungsumalee Pholpark 1
131 Wichai Aekplakorn 1
132 นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 1
133 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
134 Vijj Kasemsup 1
135 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
136 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
137 สถิรกร พงศ์พานิช 1
138 Suphasit Panarunothai 1
139 วิรัชดา สุทธยาคม 1
140 Naresuan University. Faculty of Medicine 1
141 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
142 พิชญ์ รอดแสวง 1
143 Dirak Phatamasiriwat 1
144 Sukanya Khongsawat 1
145 เทียม อังสาชน 1
146 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
147 Phi Rodsawaeng 1
148 Wiratda Sutayakhom 1
149 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
150 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
151 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ 1
152 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
153 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
154 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
155 Sathirakorn Pongpanich 1
156 นวลอนันต์ ตันติเกต 1
157 Sumon Sakolchai 1
158 สุมนต์ สกลไชย 1
159 จิตรปราณี วาศวิท 1
160 Acharawan Topark-ngarm 1
161 พัฒนาวิไล อินไหม 1
162 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
163 Siriphan Sasat 1
164 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
165 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
166 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
167 ชาฮีดา วิริยาทร 1
168 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
169 Kwanjai Amnatsatsue 1
170 Kanitta Bundhamcharoen 1
171 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
172 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
173 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
174 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
175 ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท.) 1
176 Boonyawee Aueasiriwon 1
177 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
178 Pintusorn Hempisut 1
179 ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) 1
180 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
181 จิตปราณี วาศวิท 1
182 ทวีศรี กรีทอง 1
183 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
184 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
185 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2558 3
4 2557 2
5 2555 4
6 2554 1
7 2552 1
8 2544 2
9 2543 1
10 2542 1
11 543 96
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ช่วยเหลือในชุมชน ภายใต้นโยบายการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ปี พ.ศ. 2559
2 ความแตกต่างระหว่าง 3 สิทธิระบบประกันสุขภาพ
3 กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบดูแลผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร และ อำเภอกงหรา จ.พัทลุง
4 แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
5 โครงการศึกษาภาระโรคและสุขภาพของประชากรไทย
6 โครงการพัฒนาการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลันในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย
7 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดเพื่อการประเมินและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน
ปี พ.ศ. 2557
8 การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
9 โครงการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2555
10 ผลการประเมินหนึ่งทศวรรษระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
11 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
12 การประเมินการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินร่วมสามกองทุน ภายใต้นโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน
13 ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2554
14 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
15 การศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุขสู่บทบาทผู้กำหนดนโยบายและกำกับทิศทางระบบการคลังสุขภาพของประเทศ
ปี พ.ศ. 2544
16 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
17 โครงการบัตรประกันสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพภาคสมัครใจที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
ปี พ.ศ. 2543
18 การศึกษาประสบการณ์การปฏิรูปของประเทศออสเตรเลียในประเด็น : การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระบบการฟ้องร้องเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรับบริการสุขภาพ การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้บริโภค การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
19 การบริหารจัดการการเงินการคลังระดับชุมชนเพื่อบริการสุขภาพ : แนวคิดและประสบการณ์จากต่างประเทศ, ทบทวนองค์ความรู