ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 31
2 Samrit Srithamrongsawats 10
3 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 8
4 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 7
5 สุธีรดา ฉิมน้อย 7
6 พัชนี ธรรมวันนา 5
7 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 5
8 พัฒนาวิไล อินใหม 5
9 นพคุณ ธรรมธัชอารี 5
10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 5
11 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 5
12 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 4
13 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 4
14 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 4
15 วรรณภา บำรุงเขต 4
16 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 4
17 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 3
18 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
19 Health Insurance System Research Office 3
20 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
21 ถาวร สกุลพาณิชย์ 3
22 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
23 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
24 สิรินาฏ นิภาพร 3
25 Noppakun Thammatacharee 3
26 Chulaporn Limwattananon 3
27 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 3
28 อังสุมาลี ผลภาค 3
29 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 3
30 National Health Security Office 3
31 อาณัติ วรรณศรี 3
32 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
33 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2
34 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 2
35 สำนักงานประกันสังคม 2
36 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
37 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
38 Arnat Wannasri 2
39 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
40 สงครามชัย ลีทองดี 2
41 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
42 Wannapha Bamrungkhet 2
43 รัชนี สรรเสริญ 2
44 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
45 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
46 Sutheerada Chimnoi 2
47 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
48 Supon Limwattananon 2
49 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2
50 ภาสกร สวนเรือง 2
51 Paibul Suriyawongpaisal 2
52 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
53 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
54 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
55 จิตปราณี วาศวิท 1
56 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
57 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
58 ชาฮีดา วิริยาทร 1
59 ทวีศรี กรีทอง 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
61 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
62 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
63 Siriphan Sasat 1
64 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
65 ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท.) 1
66 เทียม อังสาชน 1
67 พัฒนาวิไล อินไหม 1
68 Siriwan Pitayarangsarit 1
69 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
70 Kanitta Bundhamcharoen 1
71 Viroj Tangcharoensathien 1
72 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
73 Pintusorn Hempisut 1
74 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
75 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
76 ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) 1
77 Boonyawee Aueasiriwon 1
78 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
79 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
80 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
81 แพร จิตตินันทน์ 1
82 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
83 หทัยชนก สุมาลี 1
84 กรมอนามัย 1
85 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
86 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
87 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
88 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
89 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
90 Aungsumalee Pholpark 1
91 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) 1
92 Phi Rodsawaeng 1
93 จังหวัดนนทบุรี. โรงพยาบาลบางใหญ่ 1
94 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข 1
95 ภูษิต ประคองสาย 1
96 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
97 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
98 International Health Policy Program, Thailand 1
99 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
100 ครรชิต สุขนาค 1
101 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
102 วลัยพร พัชรนฤมล 1
103 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
104 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
105 Sinchai Torwatanakitkul 1
106 สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล 1
107 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
108 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
109 Kwanjai Amnatsatsue 1
110 ธนภร ชัยจิต 1
111 พงค์เทพ สุธีวรวุฒิ 1
112 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
113 วิชัย เอกพลากร 1
114 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
115 ทัศนีย์ ญาณะ 1
116 Thananan Rattanachotphanit 1
117 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 1
118 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
119 ยาใจ อภิบุญโยภาส 1
120 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 1
121 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1
122 ศูนย์อนามัยที่ 1 กทม. กรมอนามัย 1
123 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
124 Pornpit Silkavute 1
125 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
126 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
127 จเร วิชาไทย 1
128 Swansea university 1
129 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
130 David Hughes 1
131 แพรว เอี่ยมน้อย 1
132 Onanong Waleekhachonloet 1
133 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 1
134 มุกดา สำนวนกลาง 1
135 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
136 Patchanee Thamwanna 1
137 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
138 ไม่มีข้อมูล 1
139 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
140 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
141 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
142 Sumon Sakolchai 1
143 สุมนต์ สกลไชย 1
144 Acharawan Topark-ngarm 1
145 จิตรปราณี วาศวิท 1
146 พิชญ์ รอดแสวง 1
147 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
148 Dirak Phatamasiriwat 1
149 Sukanya Khongsawat 1
150 วิรัชดา สุทธยาคม 1
151 Suphasit Panarunothai 1
152 Naresuan University. Faculty of Medicine 1
153 นวลอนันต์ ตันติเกต 1
154 Passakorn Suanrueang 1
155 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
156 พิมประภา กิจวิธี 1
157 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
158 เชิดชัย สุนทรภาส 1
159 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
160 ประไพร อุตมา 1
161 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
162 Sathirakorn Pongpanich 1
163 สถิรกร พงศ์พานิช 1
164 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ 1
165 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
166 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
167 Wiratda Sutayakhom 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 3
3 2556 13
4 2555 6
5 2554 3
6 2553 4
7 2552 7
8 2551 4
9 2550 1
10 2545 1
11 2544 2
12 2543 7
13 2542 1
14 543 45
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 โครงการศึกษาภาระโรคและสุขภาพของประชากรไทย
2 โครงการพัฒนาการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลันในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย
3 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดเพื่อการประเมินและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน
ปี พ.ศ. 2557
4 การจ่ายค่าบริการตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของประเทศไทยและต่างประเทศ
5 การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
6 โครงการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2556
7 การรวบรวมองค์ความรู้และถอดบทเรียนรูปแบบการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับพื้นที่
8 การประเมินนโยบายผ่าตัดแบบนัดหมายล่วงหน้าในโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
9 การขับเคลื่อนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ
10 สถานการณ์ความเหลื่อมล้าในระบบบริการสุขภาพ
11 ความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
12 ทัศนะต่อการตรวจคัดกรองโรค
13 มาตรการส่งเสริมและกำกับการใช้ยาสมเหตุผลในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการของโรงพยาบาล 34 แห่ง สำหรับยา 9 กลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูง
14 การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ : ประเด็นข้อขัดแย้ง
15 ประสบการณ์ผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในการรับบริการผ่าตัดแบบนัดหมายล่วงหน้าในโรงพยาบาลเอกชน
16 มาตรการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลภาครัฐ: การทบทวนและวิเคราะห์กลไกเชิงนโยบายระดับชาติ
17 ผลกระทบของนโยบายการใช้บริการผ่าตัดแบบนัดหมายล่วงหน้าภายใต้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการต่อระบบสุขภาพ
18 ศักยภาพระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในการกำกับโรงพยาบาลเอกชนคู่สัญญา
19 การทบทวนประสบการณ์ต่างประเทศในการพัฒนาระบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และบทเรียนสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
20 ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
21 การประเมินการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินร่วมสามกองทุน ภายใต้นโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน
22 ผลการประเมินหนึ่งทศวรรษระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
23 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนระบบบริการสุขภาพโรคเรื้อรังและการมีส่วนร่วมที่หน่วยบริการปฐมภูมิของเภสัชกรโรงพยาบาล
24 การตอบสนองผู้รับบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพและสถานบริการที่แตกต่างกัน
25 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
26 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
27 ค่าใช้จ่ายของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการกับการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
28 ศักยภาพการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาผู้ป่วยนอกสำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการปี 2553
ปี พ.ศ. 2553
29 ผลการศึกษาการประเมินการบริหารจัดการการคลังเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (CUP) และการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการการคลังสถานพยาบาลปฐมภูมิ
30 การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค : บัญชีรายจ่ายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ประเทศไทย พ.ศ. 2549-2552
31 การสังเคราะห์ระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวสำหรับประเทศไทย
32 การประเมินเพื่อพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค : การอภิบาล ศักยภาพ และประสิทธิผล
ปี พ.ศ. 2552
33 การวิจัยเพื่อการประเมินและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
34 การจัดบริการและต้นทุนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ
35 ผลการเรียนรู้การใช้แผนที่ยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ต้นแบบที่ผ่านการอบรมแผนที่ยุทธศาสตร์
36 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิภายใต้กระทรวงสาธารณสุข
37 ข้อเสนอการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิภายใต้กระทรวงสาธารณสุข
38 รูปแบบการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในระยะยาวโดยชุมชน
39 การศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุขสู่บทบาทผู้กำหนดนโยบายและกำกับทิศทางระบบการคลังสุขภาพของประเทศ
ปี พ.ศ. 2551
40 การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง (Excellence Center) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
41 การประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูงศูนย์มะเร็งภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
42 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าส่งเสริมการแข่งขันในระบบตลาด(Competitive market) หรือระบบการบริการภายใต้การจัดการภาครัฐเพื่อสังคม (Managed or socialized system)
43 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามุ่งเน้นสิทธิเพื่อประกันโอกาสในการเข้าถึงบริการที่เป็นธรรม (Equitable access) หรือมุ่งการสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ (Helping the poor)
ปี พ.ศ. 2550
44 Implications of the Universal Coverage Scheme on Health Service Delivery System in Thailand
ปี พ.ศ. 2545
45 ความเป็นธรรมทางสุขภาพ : การประเมินระดับครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2544
46 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
47 โครงการบัตรประกันสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพภาคสมัครใจที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
ปี พ.ศ. 2543
48 การปฏิรูประบบสุขภาพ : กรณีศึกษาประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
49 ประสบการณ์การปฏิรูปของประเทศเกาหลีใต้ในประเด็น: การคุ้มครองผู้บริโภค การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ บุคลากรสุขภาพ : แพทย์พื้นบ้าน กรณีศึกษาปัญหาคอร์รัปชั้นและข้อเสนอสำหรับประเทศไทย
50 การปฏิรูประบบสุขภาพ : กรณีศึกษาประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน
51 การศึกษาประสบการณ์การปฏิรูปของประเทศออสเตรเลียในประเด็น : การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระบบการฟ้องร้องเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรับบริการสุขภาพ การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้บริโภค การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย
52 การปฏิรูประบบสุขภาพ : กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น
53 ชุดเครื่องมือวัดความเป็นธรรมเพื่อประเมินผลการปฏิรูประบบสุขภาพไทย
54 บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2539 และ 2541
ปี พ.ศ. 2542
55 การบริหารจัดการการเงินการคลังระดับชุมชนเพื่อบริการสุขภาพ : แนวคิดและประสบการณ์จากต่างประเทศ, ทบทวนองค์ความรู