ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัมฤทธิ์ ศรีธำรงค์สวัสดิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 35
2 Samrit Srithamrongsawats 14
3 สุธีรดา ฉิมน้อย 10
4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 10
5 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 9
6 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 7
7 วรรณภา บำรุงเขต 6
8 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 6
9 พัฒนาวิไล อินใหม 6
10 นพคุณ ธรรมธัชอารี 6
11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 6
12 พัชนี ธรรมวันนา 6
13 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 5
14 อาณัติ วรรณศรี 5
15 อังสุมาลี ผลภาค 4
16 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 4
17 สิรินาฏ นิภาพร 4
18 Sutheerada Chimnoi 4
19 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
20 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 4
21 Paibul Suriyawongpaisal 4
22 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 4
23 Health Insurance System Research Office 4
24 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
25 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
26 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 4
27 ถาวร สกุลพาณิชย์ 4
28 สงครามชัย ลีทองดี 4
29 รัชนี สรรเสริญ 3
30 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 3
31 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 3
32 บุญชัย กิจสนาโยธิน 3
33 Chulaporn Limwattananon 3
34 Wannapha Bamrungkhet 3
35 จเด็จ ธรรมธัชอารี 3
36 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 3
37 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
38 สำนักงานประกันสังคม 3
39 วินัย ลีสมิทธิ์ 3
40 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
41 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 3
42 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
43 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
44 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
45 ทัศนีย์ ญาณะ 2
46 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
47 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
49 มุกดา สำนวนกลาง 2
50 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
51 วิชัย เอกพลากร 2
52 Siriwan Pitayarangsarit 2
53 Passakorn Suanrueang 2
54 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
55 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2
56 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
57 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
58 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 2
59 ยาใจ อภิบุญโยภาส 2
60 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
61 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
62 ภูษิต ประคองสาย 2
63 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
64 วลัยพร พัชรนฤมล 2
65 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
66 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2
67 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
68 ครรชิต สุขนาค 2
69 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
70 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
71 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
72 หทัยชนก สุมาลี 2
73 Swansea university 2
74 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
75 David Hughes 2
76 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
77 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
78 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
79 Naresuan University. Faculty of Medicine 1
80 ธนภร ชัยจิต 1
81 พิชญ์ รอดแสวง 1
82 พิมประภา กิจวิธี 1
83 เชิดชัย สุนทรภาส 1
84 สุมนต์ สกลไชย 1
85 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
86 Phi Rodsawaeng 1
87 Wiratda Sutayakhom 1
88 วิรัชดา สุทธยาคม 1
89 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
90 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
91 ประไพร อุตมา 1
92 Pintusorn Hempisut 1
93 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
94 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
95 สถิรกร พงศ์พานิช 1
96 Sathirakorn Pongpanich 1
97 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
98 จิตรปราณี วาศวิท 1
99 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
100 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
101 Nawanan Theera-ampornpunt 1
102 ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ 1
103 เทียม อังสาชน 1
104 Chatchai Im-Arom 1
105 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
106 เกศทิพย์ บัวแก้ว 1
107 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
108 Vinai Leesmidt 1
109 Borwornsom Leerapan 1
110 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
111 Aungsumalee Pholpark 1
112 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
113 Boonyawee Aueasiriwon 1
114 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
115 Vijj Kasemsup 1
116 บวรศม ลีระพันธ์ 1
117 นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 1
118 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
119 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
120 Kadethip Buakaew 1
121 Siriphan Sasat 1
122 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
123 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
124 ชาฮีดา วิริยาทร 1
125 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
127 International Health Policy Program, Thailand 1
128 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
129 Kwanjai Amnatsatsue 1
130 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
131 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
132 Kavin Klubkun 1
133 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
134 กวิน กลับคุณ 1
135 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
136 ทวีศรี กรีทอง 1
137 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
138 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
139 จิตปราณี วาศวิท 1
140 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
141 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
142 Patchanee Thamwanna 1
143 Onanong Waleekhachonloet 1
144 จังหวัดนนทบุรี. โรงพยาบาลบางใหญ่ 1
145 ไม่มีข้อมูล 1
146 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
147 Thananan Rattanachotphanit 1
148 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
149 Pornpit Silkavute 1
150 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
151 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
152 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข 1
153 Sinchai Torwatanakitkul 1
154 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
155 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
156 จเร วิชาไทย 1
157 แพร จิตตินันทน์ 1
158 แพรว เอี่ยมน้อย 1
159 กรมอนามัย 1
160 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2558 3
4 2557 2
5 2555 4
6 2554 1
7 2552 1
8 2544 2
9 2543 1
10 2542 1
11 543 96
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ช่วยเหลือในชุมชน ภายใต้นโยบายการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ปี พ.ศ. 2559
2 ความแตกต่างระหว่าง 3 สิทธิระบบประกันสุขภาพ
3 กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบดูแลผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร และ อำเภอกงหรา จ.พัทลุง
4 แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
5 โครงการศึกษาภาระโรคและสุขภาพของประชากรไทย
6 โครงการพัฒนาการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลันในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย
7 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดเพื่อการประเมินและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน
ปี พ.ศ. 2557
8 การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
9 โครงการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2555
10 ผลการประเมินหนึ่งทศวรรษระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
11 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
12 การประเมินการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินร่วมสามกองทุน ภายใต้นโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน
13 ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2554
14 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
15 การศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุขสู่บทบาทผู้กำหนดนโยบายและกำกับทิศทางระบบการคลังสุขภาพของประเทศ
ปี พ.ศ. 2544
16 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
17 โครงการบัตรประกันสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพภาคสมัครใจที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
ปี พ.ศ. 2543
18 การศึกษาประสบการณ์การปฏิรูปของประเทศออสเตรเลียในประเด็น : การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระบบการฟ้องร้องเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรับบริการสุขภาพ การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้บริโภค การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
19 การบริหารจัดการการเงินการคลังระดับชุมชนเพื่อบริการสุขภาพ : แนวคิดและประสบการณ์จากต่างประเทศ, ทบทวนองค์ความรู