ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัมฤทธิ์ ศรีธารงค์สวัสดิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 31
2 Samrit Srithamrongsawats 10
3 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 8
4 สุธีรดา ฉิมน้อย 7
5 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 7
6 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 5
7 พัฒนาวิไล อินใหม 5
8 นพคุณ ธรรมธัชอารี 5
9 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 5
10 พัชนี ธรรมวันนา 5
11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 5
12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 4
13 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 4
14 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 4
15 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 4
16 วรรณภา บำรุงเขต 4
17 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
18 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
19 Chulaporn Limwattananon 3
20 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 3
21 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
22 อังสุมาลี ผลภาค 3
23 Noppakun Thammatacharee 3
24 ถาวร สกุลพาณิชย์ 3
25 National Health Security Office 3
26 สิรินาฏ นิภาพร 3
27 Health Insurance System Research Office 3
28 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 3
29 อาณัติ วรรณศรี 3
30 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 3
31 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 3
32 Supon Limwattananon 2
33 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
34 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
35 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
36 สงครามชัย ลีทองดี 2
37 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2
38 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
39 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
40 รัชนี สรรเสริญ 2
41 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
42 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
43 Sutheerada Chimnoi 2
44 Wannapha Bamrungkhet 2
45 ภาสกร สวนเรือง 2
46 สำนักงานประกันสังคม 2
47 Arnat Wannasri 2
48 Paibul Suriyawongpaisal 2
49 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
50 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2
51 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 2
52 แพร จิตตินันทน์ 1
53 David Hughes 1
54 กรมอนามัย 1
55 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
56 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
57 หทัยชนก สุมาลี 1
58 จังหวัดนนทบุรี. โรงพยาบาลบางใหญ่ 1
59 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
60 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
61 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) 1
62 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
63 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
64 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
65 สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล 1
66 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
67 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
68 International Health Policy Program, Thailand 1
69 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
70 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
71 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
72 วลัยพร พัชรนฤมล 1
73 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
74 Sinchai Torwatanakitkul 1
75 ภูษิต ประคองสาย 1
76 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
77 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
78 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
79 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข 1
80 ไม่มีข้อมูล 1
81 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
82 ศูนย์อนามัยที่ 1 กทม. กรมอนามัย 1
83 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
84 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 1
85 พงค์เทพ สุธีวรวุฒิ 1
86 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
87 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1
88 ยาใจ อภิบุญโยภาส 1
89 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
90 Aungsumalee Pholpark 1
91 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
92 ครรชิต สุขนาค 1
93 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 1
94 วิชัย เอกพลากร 1
95 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
96 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
97 Patchanee Thamwanna 1
98 Onanong Waleekhachonloet 1
99 แพรว เอี่ยมน้อย 1
100 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
101 จเร วิชาไทย 1
102 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
103 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 1
104 ทัศนีย์ ญาณะ 1
105 Thananan Rattanachotphanit 1
106 Pornpit Silkavute 1
107 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
108 มุกดา สำนวนกลาง 1
109 Swansea university 1
110 เทียม อังสาชน 1
111 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
112 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
113 Sumon Sakolchai 1
114 สุมนต์ สกลไชย 1
115 Acharawan Topark-ngarm 1
116 จิตรปราณี วาศวิท 1
117 พิชญ์ รอดแสวง 1
118 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
119 Dirak Phatamasiriwat 1
120 Sukanya Khongsawat 1
121 วิรัชดา สุทธยาคม 1
122 Suphasit Panarunothai 1
123 Naresuan University. Faculty of Medicine 1
124 นวลอนันต์ ตันติเกต 1
125 Passakorn Suanrueang 1
126 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
127 พิมประภา กิจวิธี 1
128 ธนภร ชัยจิต 1
129 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
130 เชิดชัย สุนทรภาส 1
131 ประไพร อุตมา 1
132 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
133 Sathirakorn Pongpanich 1
134 สถิรกร พงศ์พานิช 1
135 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ 1
136 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
137 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
138 Wiratda Sutayakhom 1
139 Phi Rodsawaeng 1
140 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
141 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
142 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
143 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
144 จิตปราณี วาศวิท 1
145 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
146 Siriphan Sasat 1
147 ชาฮีดา วิริยาทร 1
148 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
149 Kanitta Bundhamcharoen 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
151 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
152 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
153 ทวีศรี กรีทอง 1
154 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
155 พัฒนาวิไล อินไหม 1
156 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
157 Siriwan Pitayarangsarit 1
158 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
159 Viroj Tangcharoensathien 1
160 Pintusorn Hempisut 1
161 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
162 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
163 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
164 ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) 1
165 ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท.) 1
166 Boonyawee Aueasiriwon 1
167 Kwanjai Amnatsatsue 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 3
3 2556 13
4 2555 6
5 2554 3
6 2553 4
7 2552 7
8 2551 4
9 2550 1
10 2545 1
11 2544 2
12 2543 7
13 2542 1
14 543 45
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 โครงการศึกษาภาระโรคและสุขภาพของประชากรไทย
2 โครงการพัฒนาการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลันในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย
3 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดเพื่อการประเมินและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน
ปี พ.ศ. 2557
4 การจ่ายค่าบริการตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของประเทศไทยและต่างประเทศ
5 การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
6 โครงการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2556
7 การรวบรวมองค์ความรู้และถอดบทเรียนรูปแบบการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับพื้นที่
8 การประเมินนโยบายผ่าตัดแบบนัดหมายล่วงหน้าในโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
9 การขับเคลื่อนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ
10 สถานการณ์ความเหลื่อมล้าในระบบบริการสุขภาพ
11 ความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
12 ทัศนะต่อการตรวจคัดกรองโรค
13 มาตรการส่งเสริมและกำกับการใช้ยาสมเหตุผลในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการของโรงพยาบาล 34 แห่ง สำหรับยา 9 กลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูง
14 การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ : ประเด็นข้อขัดแย้ง
15 ประสบการณ์ผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในการรับบริการผ่าตัดแบบนัดหมายล่วงหน้าในโรงพยาบาลเอกชน
16 มาตรการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลภาครัฐ: การทบทวนและวิเคราะห์กลไกเชิงนโยบายระดับชาติ
17 ผลกระทบของนโยบายการใช้บริการผ่าตัดแบบนัดหมายล่วงหน้าภายใต้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการต่อระบบสุขภาพ
18 ศักยภาพระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในการกำกับโรงพยาบาลเอกชนคู่สัญญา
19 การทบทวนประสบการณ์ต่างประเทศในการพัฒนาระบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และบทเรียนสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
20 ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
21 การประเมินการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินร่วมสามกองทุน ภายใต้นโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน
22 ผลการประเมินหนึ่งทศวรรษระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
23 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนระบบบริการสุขภาพโรคเรื้อรังและการมีส่วนร่วมที่หน่วยบริการปฐมภูมิของเภสัชกรโรงพยาบาล
24 การตอบสนองผู้รับบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพและสถานบริการที่แตกต่างกัน
25 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
26 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
27 ค่าใช้จ่ายของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการกับการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
28 ศักยภาพการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาผู้ป่วยนอกสำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการปี 2553
ปี พ.ศ. 2553
29 ผลการศึกษาการประเมินการบริหารจัดการการคลังเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (CUP) และการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการการคลังสถานพยาบาลปฐมภูมิ
30 การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค : บัญชีรายจ่ายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ประเทศไทย พ.ศ. 2549-2552
31 การสังเคราะห์ระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวสำหรับประเทศไทย
32 การประเมินเพื่อพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค : การอภิบาล ศักยภาพ และประสิทธิผล
ปี พ.ศ. 2552
33 การวิจัยเพื่อการประเมินและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
34 การจัดบริการและต้นทุนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ
35 ผลการเรียนรู้การใช้แผนที่ยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ต้นแบบที่ผ่านการอบรมแผนที่ยุทธศาสตร์
36 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิภายใต้กระทรวงสาธารณสุข
37 ข้อเสนอการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิภายใต้กระทรวงสาธารณสุข
38 รูปแบบการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในระยะยาวโดยชุมชน
39 การศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุขสู่บทบาทผู้กำหนดนโยบายและกำกับทิศทางระบบการคลังสุขภาพของประเทศ
ปี พ.ศ. 2551
40 การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูง (Excellence Center) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
41 การประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิชั้นสูงศูนย์มะเร็งภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
42 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าส่งเสริมการแข่งขันในระบบตลาด(Competitive market) หรือระบบการบริการภายใต้การจัดการภาครัฐเพื่อสังคม (Managed or socialized system)
43 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามุ่งเน้นสิทธิเพื่อประกันโอกาสในการเข้าถึงบริการที่เป็นธรรม (Equitable access) หรือมุ่งการสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ (Helping the poor)
ปี พ.ศ. 2550
44 Implications of the Universal Coverage Scheme on Health Service Delivery System in Thailand
ปี พ.ศ. 2545
45 ความเป็นธรรมทางสุขภาพ : การประเมินระดับครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2544
46 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
47 โครงการบัตรประกันสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพภาคสมัครใจที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
ปี พ.ศ. 2543
48 การปฏิรูประบบสุขภาพ : กรณีศึกษาประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
49 ประสบการณ์การปฏิรูปของประเทศเกาหลีใต้ในประเด็น: การคุ้มครองผู้บริโภค การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ บุคลากรสุขภาพ : แพทย์พื้นบ้าน กรณีศึกษาปัญหาคอร์รัปชั้นและข้อเสนอสำหรับประเทศไทย
50 การปฏิรูประบบสุขภาพ : กรณีศึกษาประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน
51 การศึกษาประสบการณ์การปฏิรูปของประเทศออสเตรเลียในประเด็น : การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระบบการฟ้องร้องเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรับบริการสุขภาพ การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้บริโภค การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย
52 การปฏิรูประบบสุขภาพ : กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น
53 ชุดเครื่องมือวัดความเป็นธรรมเพื่อประเมินผลการปฏิรูประบบสุขภาพไทย
54 บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2539 และ 2541
ปี พ.ศ. 2542
55 การบริหารจัดการการเงินการคลังระดับชุมชนเพื่อบริการสุขภาพ : แนวคิดและประสบการณ์จากต่างประเทศ, ทบทวนองค์ความรู