ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัมฤทธิ์ ศรีธารงค์สวัสดิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 35
2 Samrit Srithamrongsawats 14
3 สุธีรดา ฉิมน้อย 10
4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 10
5 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 9
6 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 7
7 พัชนี ธรรมวันนา 6
8 พัฒนาวิไล อินใหม 6
9 วรรณภา บำรุงเขต 6
10 นพคุณ ธรรมธัชอารี 6
11 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 6
12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 6
13 อาณัติ วรรณศรี 5
14 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 5
15 National Health Security Office 4
16 Sutheerada Chimnoi 4
17 Paibul Suriyawongpaisal 4
18 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 4
19 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
20 สิรินาฏ นิภาพร 4
21 ถาวร สกุลพาณิชย์ 4
22 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 4
23 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
24 Health Insurance System Research Office 4
25 อังสุมาลี ผลภาค 4
26 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 4
27 สงครามชัย ลีทองดี 4
28 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 4
29 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 4
30 Noppakun Thammatacharee 4
31 Arnat Wannasri 3
32 Wannapha Bamrungkhet 3
33 บุญชัย กิจสนาโยธิน 3
34 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 3
35 จเด็จ ธรรมธัชอารี 3
36 ภาสกร สวนเรือง 3
37 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 3
38 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 3
39 รัชนี สรรเสริญ 3
40 วินัย ลีสมิทธิ์ 3
41 สำนักงานประกันสังคม 3
42 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
43 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 3
44 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 3
45 Chulaporn Limwattananon 3
46 พงค์เทพ สุธีวรวุฒิ 2
47 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
48 วิชัย เอกพลากร 2
49 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
50 มุกดา สำนวนกลาง 2
51 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
52 ศูนย์อนามัยที่ 1 กทม. กรมอนามัย 2
53 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
54 ทัศนีย์ ญาณะ 2
55 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
56 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 2
57 Siriwan Pitayarangsarit 2
58 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2
59 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
60 Viroj Tangcharoensathien 2
61 Passakorn Suanrueang 2
62 ยาใจ อภิบุญโยภาส 2
63 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
64 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 2
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
66 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
67 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
68 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
69 เพ็ญแข ลาภยิ่ง 2
70 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
71 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
72 วลัยพร พัชรนฤมล 2
73 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 2
74 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
75 ครรชิต สุขนาค 2
76 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
77 หทัยชนก สุมาลี 2
78 ภูษิต ประคองสาย 2
79 Swansea university 2
80 Supon Limwattananon 2
81 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
82 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
83 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
84 David Hughes 2
85 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) 2
86 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
87 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
88 สถิรกร พงศ์พานิช 1
89 Sathirakorn Pongpanich 1
90 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ 1
91 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
92 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
93 Sumon Sakolchai 1
94 จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 1
95 สุมนต์ สกลไชย 1
96 จิตรปราณี วาศวิท 1
97 Acharawan Topark-ngarm 1
98 นวลอนันต์ ตันติเกต 1
99 ไม่มีข้อมูล 1
100 วิทยา ชาติบัญชาชัย 1
101 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
102 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
103 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
104 ยงยุทธ พงษ์สุภาพ 1
105 เชิดชัย สุนทรภาส 1
106 อนุชา เศรษฐเสถียร 1
107 ประไพร อุตมา 1
108 พิมประภา กิจวิธี 1
109 จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ 1
110 ธนภร ชัยจิต 1
111 โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด 1
112 พัฒนาวิไล อินไหม 1
113 ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) 1
114 สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
115 ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท.) 1
116 Boonyawee Aueasiriwon 1
117 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
118 พันทิพย์ ธรรมสโรช 1
119 กรมอนามัย. สำนักทันตสาธารณสุข 1
120 Thananan Rattanachotphanit 1
121 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1
122 จิตปราณี วาศวิท 1
123 ทวีศรี กรีทอง 1
124 Pintusorn Hempisut 1
125 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
126 วิรัชดา สุทธยาคม 1
127 Suphasit Panarunothai 1
128 Naresuan University. Faculty of Medicine 1
129 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
130 Dirak Phatamasiriwat 1
131 Sukanya Khongsawat 1
132 เทียม อังสาชน 1
133 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
134 Phi Rodsawaeng 1
135 Wiratda Sutayakhom 1
136 พิชญ์ รอดแสวง 1
137 กวิน กลับคุณ 1
138 Borwornsom Leerapan 1
139 ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ 1
140 บวรศม ลีระพันธ์ 1
141 นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 1
142 รัศมี ตันศิริสิทธิกุล 1
143 Nawanan Theera-ampornpunt 1
144 กัญจนา ดิษยาธิคม 1
145 Siriphan Sasat 1
146 รังสิมา ปรีชาชาติ 1
147 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
148 สุวารี เตียงพิทักษ์ 1
149 Vijj Kasemsup 1
150 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
151 เกศทิพย์ บัวแก้ว 1
152 Vinai Leesmidt 1
153 Rassamee Tansirisithikul 1
154 Chatchai Im-Arom 1
155 สุดา ขำนุรักษ์ 1
156 Kadethip Buakaew 1
157 Wichai Aekplakorn 1
158 Aungsumalee Pholpark 1
159 Kavin Klubkun 1
160 Suda Khumnurak 1
161 ชาฮีดา วิริยาทร 1
162 ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ 1
163 จังหวัดนนทบุรี. โรงพยาบาลบางใหญ่ 1
164 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
165 แพร จิตตินันทน์ 1
166 กรมอนามัย 1
167 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
168 จเร วิชาไทย 1
169 Patchanee Thamwanna 1
170 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
171 Onanong Waleekhachonloet 1
172 แพรว เอี่ยมน้อย 1
173 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข 1
174 Sinchai Torwatanakitkul 1
175 Kwanjai Amnatsatsue 1
176 Kanitta Bundhamcharoen 1
177 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
178 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
179 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
180 International Health Policy Program, Thailand 1
181 สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล 1
182 Faculty of Public Health, Mahidol University 1
183 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
184 Faculty of Nursing, Chulalongkorn University 1
185 Pornpit Silkavute 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2558 3
4 2557 2
5 2555 4
6 2554 1
7 2552 1
8 2544 2
9 2543 1
10 2542 1
11 543 96
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ช่วยเหลือในชุมชน ภายใต้นโยบายการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ปี พ.ศ. 2559
2 ความแตกต่างระหว่าง 3 สิทธิระบบประกันสุขภาพ
3 กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบดูแลผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร และ อำเภอกงหรา จ.พัทลุง
4 แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
5 โครงการศึกษาภาระโรคและสุขภาพของประชากรไทย
6 โครงการพัฒนาการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลันในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย
7 โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดเพื่อการประเมินและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน
ปี พ.ศ. 2557
8 การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยในการใช้บริการรักษาพยาบาลตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
9 โครงการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2555
10 ผลการประเมินหนึ่งทศวรรษระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
11 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
12 การประเมินการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินร่วมสามกองทุน ภายใต้นโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน
13 ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2554
14 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
15 การศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุขสู่บทบาทผู้กำหนดนโยบายและกำกับทิศทางระบบการคลังสุขภาพของประเทศ
ปี พ.ศ. 2544
16 ระบบประกันสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทย
17 โครงการบัตรประกันสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพภาคสมัครใจที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
ปี พ.ศ. 2543
18 การศึกษาประสบการณ์การปฏิรูปของประเทศออสเตรเลียในประเด็น : การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระบบการฟ้องร้องเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรับบริการสุขภาพ การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้บริโภค การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
19 การบริหารจัดการการเงินการคลังระดับชุมชนเพื่อบริการสุขภาพ : แนวคิดและประสบการณ์จากต่างประเทศ, ทบทวนองค์ความรู