ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัมพันธ์ ฤทธิเดช
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บพิธ บุปผโชติ 15
2 ณัฐพล ภูมิสะอาด 8
3 อดิศักดิ์ ปัตติยะ 8
4 พัฒนพล มีนา 7
5 จิดาภา ผูกพันธ์ 5
6 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 4
7 สุกัญญา ลีทองดี 4
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3
9 ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ 3
10 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 3
11 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 3
12 สมเกียรติ ปรัชญาวรากร 2
13 อดิศักดิ์ นาถกรณกุล 2
14 เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป 2
15 ธนิต สวัสดิ์เสวี 2
16 สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2
17 สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 2
18 ทุนภายนอก 2
19 วัลยา สุทธิขำ 2
20 อาวุธ ยิ้มแต้ 2
21 ธีรพัฒน์ ชมภูคำ 2
22 ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์ 2
23 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 2
24 วารุณี เตีย 2
25 จันทิมา พลพินิจ 2
26 กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 2
27 ปริญญา จินดาประเสริฐ 2
28 ศุภชัย ปทุมนากุล 2
29 วินัย ศรีอำพร 2
30 สินี ช่วงฉ่ำ 2
31 สุดารัตน์ คำปลิว 2
32 ดิรก สาระวดี 2
33 อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง 2
34 วัชรินทร์ กาสลัก 2
35 วสันต์ เธียรสุวรรณ 2
36 ณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล 2
37 วันชัย ธนาเศรษฐอังกูล 2
38 ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ 2
39 รักฤดี สารธิมา 1
40 ศรัณยู คำเมือง 1
41 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
42 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
43 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
44 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
45 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
46 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
47 ศุภชัย สมัปปิโต 1
48 นริศ สินศิริ 1
49 สุนันท์ สายกระสุน 1
50 งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
51 งบประมาณรายได้ปี 2548. 1
52 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
53 ปรีชา ประเทพา 1
54 วราวุธ สุธีธร 1
55 เรือน สมณะ 1
56 รพีพร ช่ำชอง 1
57 ถวิล ชนะบุญ 1
58 สุริทอง ศรีสะอาด 1
59 ปิยมาศ นานอก 1
60 นงนิตย์ มรกต 1
61 บังอร กองอิ้ม 1
62 วรรณา กาญจนมยูร 1
63 ชาติไทย แก้วทอง 1
64 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุนอุดหนุนการวิจัย 1
65 สงครามชัย ลีทองดี 1
66 เมธิน ผดุงกิจ 1
67 อนุชิตา มุ่งงาม 1
68 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
69 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
70 ธวัชชัย ชมศิริ 1
71 นเรศ มีโส 1
72 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
73 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
74 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
75 บรรจบ วันโน 1
76 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
77 ประยูร วงศ์จันทรา 1
78 ชวลิต บุญปก 1
79 ดรุณี บุญชารี 1
80 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
81 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
82 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
83 ฤทธิรงค์ จังโกฎิ 1
84 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
85 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
86 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
87 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
88 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
89 วรากร สีโย 1
90 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
91 ทองใบ บุษกร 1
92 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
93 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
94 สมชาย แก้ววังชัย 1
95 ชาลี นาวานุเคราะห์ 1
96 กล้า สมตระกูล 1
97 ทรงคุณ จันทจร 1
98 ประสงค์ สีหานาม 1
99 ฉัตรแก้ว สุริยะภา 1
100 ทนงศักดิ์ มูลตรี 1
101 มนตรี ทองมูล 1
102 ภายนอก 1
103 ชูสกุล ชัยรัตน์ 1
104 บุษบา จารุฉัตร 1
105 ชัยรัตน์ ชูสกุล 1
106 ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช 1
107 นงนภัส เที่ยงกมล 1
108 จารุฉัตร บุษบา 1
109 อนุรักษ์ รอดบำรุง 1
110 อภิพงษ์ พุฒคำ 1
111 บุญส่ง ฤทธิ์ตา 1
112 มังกร ศรีสะอาด 1
113 ยอดธง ใบมาก 1
114 ทุน วช. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 4
2 2558 4
3 2557 4
4 2556 9
5 2555 11
6 2554 11
7 2553 18
8 2552 19
9 2551 16
10 2550 16
11 2549 6
12 2548 10
13 2547 3
14 2546 1
15 2540 2
16 2539 1
17 2538 2
18 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 -
2 -
3 -
4 -
ปี พ.ศ. 2558
5 -
6 -
7 -
8 -
ปี พ.ศ. 2557
9 การประยุกต์ใช้ท่อความร้อนสำหรับระบายความร้อนให้กับระบบความร้อนของเซลล์แสงอาทิตย์
10 -
11 -
12 -
ปี พ.ศ. 2556
13 รูปแบบการไหลภายในที่มีผลต่อลักษณะการถ่ายโอนความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับที่โมดความร้อนอยู่ตำแหน่งแนวนอน
14 ลักษณะการถ่ายโอนความร้อนของท่อความร้อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็ก
15 A correlation to predict heat-transfer rates of a miniature loop thermosyphon
16 ลักษณะการถ่ายโอนความร้อนของท่อความร้อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็ก
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
ปี พ.ศ. 2555
22 ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการไหลภายใน และคุณลักษณะการถ่ายโอนความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับที่โมดความร้อนอยู่ตำแหน่งด้านบน
23 ลักษณะการถ่ายโอนความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับที่โมดความร้อนอยู่ตำแหน่งด้านบน
24 Correlation between Yellow Color Intensity of Silk Cocoons and Antioxidant Activity
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
ปี พ.ศ. 2554
33 Effect of melatonin on cell proliferation in hippocalpal dentate gyrus by dexamethasone-induced stress mice
34 Flow patterns and heat-transfer characteristics of a top heat mode closed-loop oscillating heat pipe with check valves (THMCLOHP/CV)
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
ปี พ.ศ. 2553
44 ลักษณะการถ่ายโอนความร้อนแบบสั่นรอบวงที่ติดตั้งวาล์วกันกลับที่โมดความร้อนอยู่ตำแหน่งด้านบน
45 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
46 เครื่องอุ่นอากาศแบบเทอร์โมไซฟอนสำหรับกระบวนการปั๊มขึ้นรูปร้อนทองเหลือง
47 การศึกษาศักยภาพและพัฒนาพลังงานน้ำ เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำชี
48 ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบกบริเวณภูเขาหินปูน และภูเขาหินทราย จังหวัดหนองบัวลำภู.
49 Application of flat thermosyphon in a solar collector for increasing the temperature in a: Reboiler
50 The Preliminary Study of the Internal Parasite Infection in Goats Reared in the North Eastern : The Case study of Goats Rearing in the Mahasarakham University
51 ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบกบริเวณภูเขาหินปูน และภูเขาหินทราย จังหวัดหนองบัวลำภู.
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบกบริเวณภูเขาหินปูน และภูเขาหินทราย จังหวัดหนองบัวลำภู.
58 -
59 -
60 -
61 -
ปี พ.ศ. 2552
62 สมรรถนะทางความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับในตำแหน่งแนวนอน
63 Application of silver nanofluid containing oleic acid surfactant in a thermosyphon economizer
64 Application of thermosyphon air-preheater for energy thrift from a furnace in a hot forging process
65 Influence of working fluids, working temperature and evaporator length on internal pressure and damage behavior of the close loop oscillating heat pipe with check valves (CLOHP/CV)
66 Effect of working fluids and evaporator temperatures on internal flow patterns and heat transfer rates of a top heat mode closed-loop oscillating heat pipe with check valves (THMCLOHP/CV)
67 Internal flow patterns on heat transfer performance of a closed-loop oscillating heat pipe with check valves
68 Design and construction of an oven for drying palm bunch using glycerin as fuel together with using closed-loop oscillating heat-pipe with check valves (CLOHP/CV) heat exchanger for waste heat recovery
69 ผลของรูปร่างและตัวแปรไร้มิติที่มีต่อลักษณะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งเช็ควาล์ว
70 สมรรถนะทางความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับในตำแหน่งแนวนอน
71 ผลของรูปร่างและตัวแปรไร้มิติที่มีผลต่อลักษณะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบ ที่ติดตั้งเช็ควาล์ว
72 Experimental study of the performance of a circular tube solar collector with closed-loop oscillating heat-pipe with check valve (CLOHP/CV)
73 Experimental Study of a Thermosyphon Heat Exchanger (TPHE) in a Bio-diesel Factory in Thailand
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
ปี พ.ศ. 2551
81 Thermal performance of horizontal closed-loop oscillating heat-pipe with check valves
82 Heat transfer characteristics of a two-phase closed thermosyphon using de ionized water mixed with silver nano
83 Thermosyphon installation for energy thrift in a smoked fish sausage oven (TISO)
84 A correlation to predict heat-transfer rates of a two-phase closed thermosyphon (TPCT) using silver nanofluid at normal operating conditions
85 Correlation to predict heat-transfer characteristics of a vertical flat thermosyphon (VFT) at normal operating conditions
86 Motion and heat-transfer analysis of a closed-loop oscillating heat pipe with a magnetic field
87 Application of a closed-loop oscillating heat pipe with check valves (CLOHP/CV) on performance enhancement in air conditioning system
88 การศึกษาศักยภาพและพัฒนาพลังงานน้ำ เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำชี
89 ผลของรูปร่างและตัวแปรไร้มิติที่มีผลต่อลักษณะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบ ที่ติดตั้งเช็ควาล์ว
90 Mechanical Science; New mechanical science study results reported from W. Srimuang et al
91 Application of the top heat mode closed-loop oscillating heat-pipe with check valves (THMCLOHP/CV) air preheater for chili drying
92 Heat-transfer characteristics of the top heat mode closed-loop oscillating heat pipe with a check valve (THMCLOHP/CV)
93 -
94 -
95 -
96 ผลของรูปร่างและตัวแปรไร้มิติ ที่มีผลต่อลักษณะการถ่ายเทความร้อน ของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งเช็ควาล์ว
ปี พ.ศ. 2550
97 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) รุ่นที่ 9
98 ผลของมุมเอียงและเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่มีต่อลักษณะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับที่สภาวะวิกฤติ
99 ผลของความยาวส่วนทำระเหย และสารทำงานทีมีต่อการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับที่สภาวะวิกฤติ
100 Effect of evaporator section lengths and working fluids on operational limit of closed loop oscillating heat pipes with check valves (CLOHP/CV)
101 Heat transfer rate of a closed-loop oscillating heat pipe with check valves using silver nanofluid as working fluid
102 Heat transfer characteristics of a vertical flat thermosyphon (VFT)
103 Internal flow patterns on heat transfer characteristics of a closed-loop oscillating heat-pipe with check valves using ethanol and a silver nano-ethanol mixture
104 Effect of parameters on internal flow patterns of a top heat mode closed-loop oscillating heat pipe with check valves (THMCLOHP/CV)
105 การพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหาร/เกษตร โดยการผสมผสานเทคนิคการอบแห้งที่หลากหลาย
106 Quality of Thai Attitude toward Physical Activity (TATPA) : Measure Development and Validation
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 -
ปี พ.ศ. 2549
113 Experimental study of the performance of a circular tube solar collector with closed-loop oscillating heat-pipe with check valve (CLOHP/CV)
114 การพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหาร/เกษตร โดยการผสมผสานเทคนิคการอบแห้งที่หลากหลาย
115 Effect of evaporator lengths and ration of check valves to number of turns on internal flow patterns of a closed-loop oscillating heat-pipe with check valves
116 The effect of Misoprostol on FSH-R mRNA expression in the ovine cervix.
117 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
118 -
ปี พ.ศ. 2548
119 เครื่องอุ่นอากาศแบบท่อความร้อนชนิดสั่นปลายปิดสำหรับเครื่องอบแห้ง
120 คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์ว์ กันกลับ
121 การพัฒนาการดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
122 Heat-transfer characteristics of a closed-loop oscillating heat-pipe with check valves
123 Application of closed-loop oscillating heat-pipe with check valves (CLOHP/CV) air-preheater for reduced relative-humidity in drying systems
124 Experimental study of the performance of a solar collector by closed-end oscillating heat pipe (CEOHP)
125 Effect of internal flow patterns on heat transfer performance of a closed-end oscillating heat pipe at vertical position
126 CPU Cooling of Desktop PC by Closed-end Oscillating Heat-pipe (CEOHP)
127 -
128 -
ปี พ.ศ. 2547
129 การประยุกต์สร้างกี่ทอเสื่อ : โครงการ = Loom Rush mat construct applied
130 Closed-loop oscillating heat-pipe with check valves (CLOHP/CVs) air-preheater for reducing relative humidity in drying systems
131 เครื่องอุ่นอากาศแบบท่อความร้อนชนิดสั่นปลายปิด สำหรับเครื่องอบแห้ง
ปี พ.ศ. 2546
132 Closed-ended oscillating heat-pipe (CEOHP) air-preheater for energy thrift in a dryer
ปี พ.ศ. 2540
133 การศึกษาถึงผลของขนาดและอัตราส่วนสนทรรศน์ที่มีต่อคุณลักษณะทางความร้อนของเทอร์โมไซฟอนอุณหภูมิต่ำแบบเอียง / สัมพันธ์ ฤทธิเดช
134 การศึกษาถึงผลของขนาดและอัตราส่วนสนทรรศน์ที่มีต่อคุณลักษณะทางความร้อนของเทอร์โมไซฟอนอุณหภูมิต่ำแบบเอียง
ปี พ.ศ. 2539
135 การศึกษาถึงผลของขนาดและอัตราส่วนสนทรรศน์ที่มีต่อคุณลักษณะ ทางความร้อนของเทอร์โมไซฟอนอุณหภูมิต่ำแบบเอียง
ปี พ.ศ. 2538
136 Infrared Spectra of Some Metal ?-diketonates.
137 -