ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สัมพันธ์ พันธุพฤกษ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 กลุ่มวิจัยการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนาครูภาษาไทย ภาษอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ บรรณารักษ์ แนะแนว และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 โครงการพัฒนาครูภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ บรรณารักษ์ แนะแนว และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2551
4 การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2549
5 โครงการวิจัยติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครู และผู้บริหารประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา และประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
ปี พ.ศ. 2538
6 ความตรงและความเที่ยงของการประเมินอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยเพื่อนร่วมงาน : การศึกษาเฉพาะกรณี
ปี พ.ศ. 2537
7 ความตรงและความเที่ยงของการประเมินอาจารย์มหาวิทยาลัยโดยเพื่อร่วม งานการศึกษาเฉพาะกรณี