ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สันทัด วิเชียรโชติ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 8
2 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 6
3 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 6
4 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 5
5 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 5
6 โครงการวิจัย NRU 5
7 สุกัญญา เศรษฐรักษา 5
8 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 4
9 งบประมาณแผ่นดิน 4
10 นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ 4
11 รวี เถียรไพศาล 3
12 มาริสา จาตุพรพิพัฒน์ 2
13 อุกฤฌ น้านิรัติศัย 2
14 นเรศ ซ่วนยุก 2
15 ปรียา หมาดหลู 2
16 สุพิชญา จันทะชุม 2
17 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
18 สมพร นิลมณี 2
19 จักรี ทองเรือง 2
20 ปาริดา จันทร์สว่าง 2
21 เบญจมาภรณ์ พิมพา 2
22 จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ 2
23 ปฤษณา เรืองรัตน์ 2
24 กรวรรณ ชากรี 2
25 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 2
26 สุวัฒนา พฤกษะศรี 1
27 มาริสา จารุพรพิพัฒน์ 1
28 บัญชา สมบูรณ์สุข 1
29 สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ 1
30 สุกัญญา เธียรวิวัฒน์ 1
31 บุษราภรณ์ งามปัญญา 1
32 พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 4
2 2559 3
3 2558 2
4 2557 1
5 2556 2
6 2555 2
7 2553 7
8 2552 3
9 2551 2
10 2542 1
11 1086 4
12 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์จากข้าวที่เป็นส่วนผสมของโจ๊กข้าวสังข์หยดในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในหนูทดลอง
2 ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากเครื่องแกง ในรูปแบบซอลและผงโรยข้าวเพื่อการส่งออก
3 การผลิตส่วนผสมอาหารสุขภาพจากคาร์โบไฮเดรตข้าวและการใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคไต
4 การพัฒนาส่วนผสมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้: พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง
ปี พ.ศ. 2559
5 ผลของผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกจากแก้วมังกรพันธุ์เนื้อสีขาวต่อระบบภูมิคุ้มกันของหนูขาวใหญ่
6 การสกัดเบต้า-กลูแคนจากเห็ดหูหนูและการทดสอบสมบัติการเป็นพรีไบโอติก
7 การผลิตเบต้า-กลูแคนจากเห็ดบริโภคได้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ปี พ.ศ. 2558
8 การผลิตเบต้า-กลูแคนจากเห็ดบริโภคได้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
9 การพัฒนากระบวนการผลิตวัตถุเจือปนอาหารคาไรด์จากแป้งข้าว แป้งมันสาปะหลัง และแป้งสาคูไอโซมอลโตโอลิโกแซค
ปี พ.ศ. 2557
10 การผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรด์จากขี้เลื้อยไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2556
11 การทดสอบการอยู่รอดและคุณสมบัติทางชีวภาพของโพรไบโอติกและพรีไบโอติกในเจลาตินแคปซูล
12 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเบต้า-กลูแคนจากเห็ดบริโภคได้และการทดสอบสมบัติการเป็นพรีไบโอติก
ปี พ.ศ. 2555
13 การผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรด์จากขี้เลื้อยไม้ยางพารา
14 การพัฒนากระบวนการผลิตโอลิโกแซคคาไรด์จากเวย์ถั่วเหลืองด้วยกระบวนการแบบพันทาง
ปี พ.ศ. 2553
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องเสริมพรีไบโอติก
16 การผลิตฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยเอนไซม์ฟรุกโตซิลทรานสเฟอเรสจากแก่นตะวัน
17 การผลิตสตาร์ชที่ทนต่อการย่อยด้วยเอ็นไซม์จากสตาร์ชเมล็ดขนุน สตาร์ชข้าว และสตาร์ชถั่วเขียว และการตรวจสอบคุณสมบัติพรีไบโอติก
18 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเสริมสุขภาพเสริมโพรโบโอติกและพรีไบโอติก
19 การศึกษาชนิดและปริมาณโอลิโกแซคคาไรด์ในผลแก้วมังกรต่อคุณสมบัติการเป็นสารพรีไบโอติก
20 ความสามารถในการต้านทานโรคของปลานิลแปลงเพศ ต่อเชื้อ Streptococcus Iniae เมื่อเลี้ยงด้วยอาหารเสริมอินนูลินกาแลกโตโอลิโกแซคคาไรด์และซอยบีนโอลิโกแซคคาไรด์
21 ความสามารถในการต้านทานโรคของปลานิลแดงแปลงเพศต่อเชื้อ Streptococcus iniae เมื่อเลี้ยงด้วยอาหารเสริมอินนูลินกาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์และซอยบีนโอลิโกแซคคาไรด์
ปี พ.ศ. 2552
22 ความสามารถในการต้านทานโรคของปลานิลแปลงเพศต่อเชื้อStreptococcus iniae เมื่อเลี้ยงด้วยอาหารเสริมอินนูลินกาแลกโตโอลิโกแซคคาไรด์และซอยบีนโอลิโกแซคคาไรด์
23 การประเมินความเป็นพรีไบโอติกของโอลิโกแซคคาไรด์จากเนื้อขนุนในระบบจำลองลำไส้ใหญ่มนุษย์
24 การประเมินความเป็นพรีไบโอติกของโอลิโกแซคคาไรด์จากเนื้อขนุนในระบบจำลองลำไส้ใหญ่มนุษย์
ปี พ.ศ. 2551
25 การศึกษาชนิดและปริมาณโอลิโกแซคคาไรด์ในผลแก้วมังกรต่อคุณสมบัติการเป็นสารพรีไบโอติก
26 การศึกษาชนิดและปริมาณโอลิโกแซคคาไรด์ในผลแก้วมังกรต่อคุณสมบัติการเป็นสารบรีไบโอติก
ปี พ.ศ. 2542
27 สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพโดยเชื้อ ~iEnterobacter cloacae~i WD7
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
28 กรรมวิธีการผลิตไซแลนและไซโลโอลิโกแซคคาไรด์จากวัสดุเศษเหลือจากไม้ยางพารา
29 กรรมวิธีการผลิตฟลุกโตโอลิโกแซคคาไรด์โดยเอนไซม์ฟรุกโตซิลทรานสเฟอเรสในหัวแก่นตะวัน
30 กรรมวิธีการผลิตนมแลคโตสต่ำที่มีกาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์โดยใช้ระบบเมมเบรนแบบไหลเวียน
31 กรรมวิธีการผลิตเบต้า-กลูแคนจากเห็ดบริโภคได้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
32 การผลิตเบต้า-กลูแคนจากเห็ดบริโภคได้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร