ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สันทัด ทองรินทร์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2553 1
5 2551 2
6 2543 1
7 2542 2
8 2534 2
9 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนารูปแบบการปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านเครื่องมือสื่อสารแบบเคลื่อนที่
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาตัวชี้วัดความรุนแรงต่อสตรีในรายการโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2557
3 การเปิดรับ ทัศนคติและความต้องการของผู้ชมที่มีต่อรายการโทรทัศน์ "เล่าเรื่องล้านนา"
ปี พ.ศ. 2553
4 แนวโน้มหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไทย ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2551
5 การเปิดรับ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากสื่อ เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ของผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร
6 การเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากข่าวสารการตลาดสินค้า OTOP ประเภทไวน์ของจังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2543
7 หนังสือพิมพ์ออนไลน์ฉบับภาษาไทย : แนวคิด การจัดทำ และแนวโน้ม
ปี พ.ศ. 2542
8 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ รูปแบบของปฏิสัมพันธ์ และระดับของปฏิสัมพันธ์ในการเรียนโดยใช้การประชุมทางคอมพิวเตอร์ที่มีผลต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
9 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ รูปแบบของปฏิสัมพันธ์ และระดับของปฏิสัมพันธ์ในการเรียน โดยใช้การประชุมทางคอมพิวเตอร์ ที่มีผลต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปี พ.ศ. 2534
10 ความคิดเห็นของผู้อุปถัมภ์รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก
11 ความคิดเห็นของผู้อุปถัมภ์รายการโทรทัศน์ ที่มีต่อรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก