ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สันทนา ดวงสวัสดิ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 ความชุกชุม ความหลากหลาย และการแพร่กระจายของประชากรปลา ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2548
2 นิเวศวิทยาและประชากรปลาในหนองหาร จังหวัดสกลนคร
3 ความชุกชุม ความหลากหลาย และการแพร่กระจายของประชากรปลา ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2547
4 ความชุกชุม ความหลากหลาย และการแพร่กระจายของประชากรปลา ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ปี พ.ศ. 2546
5 นิเวศวิทยาและประชากรปลาในหนองหาร จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2545
6 นิเวศวิทยาและประชากรปลาในหนองหาร จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2539
7 ฤดูวางไข่และแหล่งวางไข่ของปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อน กระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2534
8 การศึกษาชนิด การแพร่กระจาย และชีววิทยาการสืบพันธุ์ ของปลาในแม่น้ำท่าจีน
9 การศึกษาชนิด การแพร่กระจายและฤดูวางไข่ของปลาในแม่น้ำแม่กลอง
10 การสำรวจชลชีววิทยาและทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2531
11 การศึกษาชนิด การแพร่กระจาย และชีววิทยาการสืบพันธุ์ ของปลาในแม่น้ำท่าจีน
12 การสำรวจชลชีววิทยาและทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
13 การศึกษาชีววิทยาของปลายี่สกเทศ
ปี พ.ศ. 2530
14 การศึกษาชนิด การแพร่กระจายและฤดูวางไข่ของปลาในแม่น้ำแม่กลอง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 การศึกษาชีววิทยาของปลายี่สกเทศ
16 ฤดูวางไข่และแหล่งวางไข่ของปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อน กระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี