ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สันติ คุณประเสริฐ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2538
1 ผลของการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ในการออกแบบ วิชาศิลปศึกษา สำหรับเด็กปัญญาอ่อนพอเรียนได้ โรงเรียนปัญญาวุฒิกร
2 สภาพและปัญหาการสอนวิชาศิลปะ ในกลุ่มวิชาเลือกเสรีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9
ปี พ.ศ. 2537
3 การพัฒนารายวิชาการออกแบบของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยสาขาวิชาศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2536
4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูศิลปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานครกับเขตการศึกษา 9 เกี่ยวกับการประกวดศิลปะเด็ก
ปี พ.ศ. 2534
5 การศึกษาเกณฑ์การตัดสินการประกวดศิลปะเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
6 ปัญหาและความต้องการการพัฒนาสมรรถภาพด้านการสอนศิลปศึกษา ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเขตการศึกษา 4