ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สันติ ไทยยืนวงษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้้ำท่วม-ดินถล่ม ในพื้นที่ต้นแบบ เพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับกำหนดเกณฑ์และวิธีการในการเตือนภัย
ปี พ.ศ. 2557
2 การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อการจัดการพิบัติภัยดินถล่มในพื้นที่ตำบลกรุงชิง จังหวัดนครศรีธรรมราช
3 การศึกษาพฤติกรรมการไหลซึมของน้ำฝนผ่านรอยแตกของชั้นดินที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำเพื่อพัฒนาแบบจำลองประเมินพื้นที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงความชื้นในดินที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำแบบหลายชั้นดิน เนื่อง จากฝนตกไม่คงที่เพื่อใช้ในการเตือนภัยดินถล่ม
ปี พ.ศ. 2555
5 การกำหนดขอบเขตน้ำฝนวิกฤตเพื่อการเตือนภัยดินถล่ม
6 การพัฒนาแบบจำลองการไหลของซากมวลพิบัติเพื่อประเมินพื้นที่ได้รับผลกระทบจากดินถล่มเนื่องจากฝนตกเชิงพลวัต
ปี พ.ศ. 2553
7 การวิเคราะห์โอกาสเกิดดินถล่มโดยวิธีทางธรณีวิศวกรรม โดยพิจารณาจากปัจจัยที่ไม่คงที่ในภาคใต้ของประเทศไทย พื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน
ปี พ.ศ. 2540
8 การวิเคราะห์พฤติกรรมทางด้านหน่วยแรงและการเคลื่อนตัวของ เขื่อนลำแชะโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ปี พ.ศ. 2539
9 การวิเคราะห์พฤติกรรมทางด้านหน่วยแรงและการเคลื่อนตัวของ เขื่อนลำแชะโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์