ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สันติ แมนศิริ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สันติ แม้นศิริ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Santi Maensiri 17
2 ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ 14
3 Teerapon Yamwong 12
4 ประสิทธิ์ ทองใบ 10
5 Prasit Thongbai 10
6 วิทยา อมรกิจบำรุง 7
7 ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ 4
8 วิเชษฐ์ พลหาญ 4
9 สุมาลินทร์ พ่อค้า 4
10 Sineenat Siri 3
11 Sujittra Daengsakul 3
12 สุจิตตรา แดงสกุล 3
13 Vittaya Amornkitbamrung 3
14 Ian Thomas 3
15 Rattikorn Yimnirun 3
16 ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน 3
17 Charusporn Mongkolkachit 3
18 รัตติกร ยิ้มนิรัญ 3
19 จรัสพร มงคลขจิต 3
20 สินีนาฏ ศิริ 3
21 จันทร์เพ็ญ โทมัส 2
22 Chunpen Thomas 2
23 ธีระพงธ์ แย้มวงษ์ 2
24 ทุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส. 2
25 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 2
26 Sitchai Hunpratub 1
27 สิทธิ์ชัย หันประทับ 1
28 ธานินทร์ ปัจจุโส 1
29 Thanin Putjuso 1
30 ประพันธ์ แม่นยำ 1
31 Prapun Manyum 1
32 Surawut Pongha 1
33 Theerapon Yamwong 1
34 Suwat Tangwancharoen 1
35 Chivalrat Masingboon 1
36 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 1
37 ศราวุธ ป้องหา 1
38 Jinda Khemprasit 1
39 สุวัฒน์ ตั้งวันเจริญ 1
40 Sarawut Pongha 1
41 สุรวุฒิ พงษ์หา 1
42 T. Sareein 1
43 S. Ananta 1
44 สุจิตรา จันดารักษ์ 1
45 C. Thomas 1
46 A. Ngamjarurojana 1
47 M. Unruan 1
48 Pitak Laoratanakul 1
49 S. Chandarak 1
50 Chivanrat Masingbun 1
51 วินิช พรมอารักษ์ 1
52 อภิโชค ตั้งตระการ 1
53 วิทยา อมรบำรุง 1
54 สุรางคนา มาตย์วิเศษ 1
55 เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง 1
56 ศราวุธ ลาบัวใหญ่ 1
57 ธีระพงษ์ แย้มวงษ์ 1
58 จินดา เข็มประสิทธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2555 2
3 2554 6
4 2553 3
5 2552 14
6 2551 6
7 2550 7
8 2549 1
9 2546 1
10 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง
2 การประดิษฐ์โครงสร้างและสมบัติของเซรามิกและฟิล์มบางของวัสดุกลุ่ม AMnO3
ปี พ.ศ. 2555
3 การประดิษฐ์ โครงสร้าง และสมบัติทางกายภาพของนาโนคอมโพสิตแม่เหล็กคาร์บอน
4 โครงการปริญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) ร่นที่ 10 สำหรับ สุมาลินทร์ พ่อค้า
ปี พ.ศ. 2554
5 การสังเคราะห์ ลักษณะเฉพาะและสมบัติเชิงแสงของอนุภาคนาโน CeO2 เตรียมด้วยวิธีสารละลายอย่างง่ายจากสารสกัดใบตะไคร้
6 การประดิษฐ์และสมบัติทางแม่เหล็กของอิเล็กโตรสปินคาร์บอน-NiFe2 O4 นาโนไฟเบอร์คอมโพสิต
7 การเตรียม โครงสร้าง สมบัติทางไฟฟ้าและแม่เหล็กของวัสดุออกไซด์หน้าที่พิเศษ
8 Giant dielectric behavior of solution-growth CuO ceramics subjected to dc bias voltage and uniaxial compressive stress
9 การพัฒนาวัสดุไจแอนต์ไดอิเล็กตริกเซรามิกสำหรับประยุกต์ใช้ทางด้านสิ่งประดิษฐ์อิเล็กโทรนิก
10 การสร้างระบบตรวจสอบประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดแลกเปลี่ยนโปรตอนที่เมมเบรน
ปี พ.ศ. 2553
11 การผลิตและคุณสมบัติของนาโนคอมโพสิทอลูมินา/เพชร
12 สัญญารับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 9 (PHD/0230/2549)
13 การระบุตำแหน่งของ Cr,Mn, และ Zr โดยวิธีสเปกโตรสโกปีการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ของเซรามิกแบบมัลติเฟอร์โรอิก BiFex M x-1 O3 (M=Cr,Mn,Zr; x 0,0.1,0.2,0.3,0.4)
ปี พ.ศ. 2552
14 Synthesis and optical properties of nanocrystalline ZnO powders prepared by a direct thermal decomposition route
15 การเตรียมและสมบัติเชิงกลของนาโนคอมโพสิตคอร์เดียไรต์เมทริกซ์สำหรับประยุกต์ใช้ทางเทคนิคขั้นสูง
16 Dielectric relaxations and dielectric response in multiferroic BiFeO3 ceramics
17 Electrical responses in high permittivity dielectric (Li, Fe)-doped NiO ceramics
18 Giant dielectric response and polarization relaxation mechanism in (Li,V)-doped NiO ceramics
19 A simple thermal decomposition synthesis, magnetic properties, and cytotoxicity of La0.7Sr0.3MnO3 nanoparticles
20 Magnetic and cytotoxicity properties of La1-xSrxMnO3 (0 ? x ? 0.5) nanoparticles prepared by a simple thermal hydro-decomposition
21 Dielectric and electrical properties of giant dielectric (Li, Al)-doped NiO ceramics
22 Effects of Fe, Ti, and V doping on the microstructure and electrical properties of grain and grain boundary of giant dielectric NiO-based ceramics
23 Fabrication and Characterization of (1-x)BiFeO3-xBaTiO3 Ceramics Prepared by a Solid State Reaction Method
24 Synthesis and characterization of LaMnO3+? nanoparticles prepared by a simple thermal hydro-decomposition method
25 การพัฒนาเส้นใยพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิตสมบัติพิเศษสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมแหอวน
26 การพัฒนาฟิล์มบางของสารไทเทเนียมไดอ๊อกไซด์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ดสี
27 การพัฒนาฟิล์มบางของสารไทเทเนียมไดอ๊อกไซด์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ดสี
ปี พ.ศ. 2551
28 The sintering temperature effects on the electrical and dielectric properties of Li0.05Ti0.02Ni0.93O ceramics prepared by a direct thermal decomposition method
29 Nanocrystalline CaCu3Ti4O12 powder by PVA sol-gel route: Synthesis, characterization and its giant dielectric constant
30 การพัฒนาฟิล์มบางของสารไทเทเนียมไดอ๊อกไซด์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ดสี
31 อิเล็กโตรสปินนิงของเส้นใยนาโนแม่เหล็กออกไซด์ : การประดิษฐ์ การศึกษาลักษณะเฉพาะ และสมบัติทางแม่เหล็ก
32 ออกไซด์เจือแม่เหล็กของอนุภาคนาโนกลุ่ม CeO2 : การสังเคราะห์ การศึกษา ลักษณะเฉพาะ และสมบัติทางแม่เหล็ก
33 การพัฒนาฟิล์มบางของสารไทเทเนียมไดออกไซด์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกนาโนเม็ดสี
ปี พ.ศ. 2550
34 การสังเคราะห์และสมบัติทางไดอิเล็กทริกของวัสดุออกไซด์เซรามิกที่มีสภาพยอมไดอิเล็กทริกสูงๆ สำหรับประยุกต์ใช้ทางด้านสิ่งประดิษฐ์อิเล็กโทรนิกส์
35 Giant dielectric response in (Li, Ti)-doped NiO ceramics synthesized by the polymerized complex method
36 Giant dielectric permittivity observed in CaCu3Ti4O12/ Li,Ti-doped NiO composites
37 การสังเคราะห์และสมบัติทางไดอิเล็กตริกของ Cacu3 Ti4O12 ที่มีสภาพยอมไดอิเล็กตริกสูงๆ สำหรับประยุกต์ใช้ทางด้านสิ่งประดิษฐ์อิเล็กโทรนิก
38 การสังเคราะห์และสมบัติทางไดอิเล็กตริกของ Cacu3 Ti4O12 ที่มีสภาพยอมไดอิเล็กตริกสูงๆ สำหรับประยุกต์ใช้ทางด้านสิ่งประดิษฐ์อิเล็กโทรนิก
39 การพัฒนาวัสดุ CaCu3 Ti4O12-(Li, Ti)NiO นาโนคอมโพสิตที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกสูงๆ สำหรับ ประยุกต์ใช้ทางด้านสิ่งประดิษฐ์อิเล็กโทรนิก
40 การสังเคราะห์และสมบัติทางไดอิเล็กตริกของ CaCu3Ti4O12 ที่มีสภาพยอมไดอิเล็กตริกสูงๆ สำหรับประยุกต์ใช้ทางด้านสิ่งประดิษฐ์อิเล็กโทรนิก
ปี พ.ศ. 2549
41 เส้นใยนาโนไคโตซานสำหรับใช้เป็นแผ่นปิดแผลสำหรับการรักษาแผลที่ผิวหนัง
ปี พ.ศ. 2546
42 การผลิตเซลล์ผันไฟฟ้าจากความร้อน