ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สันติ สุขสอาด
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สันติ สุขสะอาด
- สันติ สุชสอาด
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การประเมินมูลค่าด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี
2 การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรที่อยู่อาศัยรายรอบป่ากันชนป่าสงวนแห่งชาติน้ำปุ๋ย แขวงไซยบุรี ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3 การตลาดของผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบพลาสติกในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
4 การตลาดของอุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ในประเทศไทย
5 อุปสงค์และอุปทานของกระดาษพิมพ์เขียนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
6 วัสดุเส้นใยธรรมชาติภายในประเทศเพื่อการผลิตชิ้นงานคร่าวฝาประตูด้านในของยานยนต์
ปี พ.ศ. 2548
7 การประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ลุ่มน้ำ : กรณีศึกษาลุ่มน้ำห้วยทึม อำเภอทองผาภูมิ จังหวักกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2544
8 การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรของโรงเรียนป่าไม้ จังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2535
9 การผลิตและการตลาดของไม้โตเร็วในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 การผลิตและการตลาดของไม้โตเร็ว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ