ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สันติ ทองพำนัก
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วราวุธ วุฒิวณิชย์ 16
2 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 12
3 จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี 5
4 สมชาย ดอนเจดีย์ 3
5 ไชยวัฒน์ เจริญจิริตระกูล 2
6 ณัฐพล เกิดสุข 2
7 เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย 2
8 ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์ 2
9 ปกรณ์ อึ้งชัยพงษ์ 2
10 วิชญ์ ศรีวงษา 2
11 สิทธิพร เงินประเสริฐศรี 2
12 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 2
13 ดร.วิชญ์ ศรีวงษา 2
14 ทิพวัลย์ สีจันทร์ 2
15 พงษ์สันติ์ สีจันทร์ 2
16 สุพิตร สมาหิโต 1
17 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
18 บรรจบ ภิรมย์คำ 1
19 บัญชา ขวัญยืน 1
20 ธนภณ พันธเสน 1
21 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
22 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
23 รัชด ชมภูนิช 1
24 สาคร ชินวงค์ 1
25 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
26 ชูเกียรติ รักซ้อน 1
27 มยุรี ถนอมสุข 1
28 สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 1
29 สคาร ทีจันทึก 1
30 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
31 Assit. Prof. Dr. Tamao Kasahara 1
32 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
33 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
34 สมบัติ ชิณะวงศ์ 1
35 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
36 ชัชรี นฤทุม 1
37 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
38 ผอ.สุวรรณ นันทศรุต 1
39 ดวงนภา วานิชสรรพ์ 1
40 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
41 เจษฎา แก้วกัลยา 1
42 อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร 1
43 วัชมา โพธิ์ทอง 1
44 ธรรมพงศ์ เนาวบุตร 1
45 นิคม คงสุวรรณ์ 1
46 สุมิตร สุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 3
5 2552 1
6 2551 1
7 2550 4
8 2548 1
9 2546 1
10 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากการไหลของน้ำในคลองชลประทานโดยกังหัน น้ำแกนตั้งแบบลดแรงเสียดทาน
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในทางน้ำธรรมชาติโดยไม่ใช้พลังงาน
ปี พ.ศ. 2553
4 การพัฒนาเครื่องปั๊มน้ำพลังงานภายใน
5 การวิเคราะห์แบบแผนการปลูกพืชในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลนด้วยภาพบันทึกการรับรู้จากระยะไกลหลายช่วงเวลา
6 การศึกษาและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในทางน้ำธรรมชาติโดยไม่ใช้พลังงาน
ปี พ.ศ. 2552
7 การวิเคราะห์บัญชีน้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง
ปี พ.ศ. 2551
8 การศึกษาผลกระทบของน้ำทิ้งจากฟาร์มเลี้ยงสุกรในเขตจังหวัดราชบุรี ที่มีต่อคุณภาพน้ำและการบริหารจัดการน้ำ ในเขตฝั่งตะวันตกของแม่น้ำแม่กลอง
ปี พ.ศ. 2550
9 วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี่
10 แบบจำลองน้ำฝนRainfall Simulator
11 การศึกษาและวิจัยการบริหารจัดการน้ำ ของโครงการชลประทานระบบท่อหนองพันจันทร์ จ.ราชบุรีและดอนกอก จ.ขอนแก่น
12 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและเขียนแบบอาคารท่อส่งน้ำแบบปากแตร
ปี พ.ศ. 2548
13 การบริหารจัดการน้ำโครงการชลประทานระบบท่อในพื้นที่ปลูกอ้อย
ปี พ.ศ. 2546
14 การประยุกต์ระบบโครงข่ายประสาทประดิษฐ์ในการพยากรณ์ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ