ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สันติ ถุงสุวรรณ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เกรียงศักดิ์ สายธนู 10
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 9
3 โสมทัต วงศ์สว่าง 6
4 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 6
5 สุดใจ ผลอำไผสถิตย์ 4
6 ทวีศักดิ์ อุตตมะธนากร 4
7 นิคม ชัยศิริ 4
8 นวรัตน์ จารุจินดา 2
9 สมศักดิ์ โล่ห์เลขา 2
10 สารี วิรุฬหผล 2
11 อารีรัตน์ ลออปักษา 2
12 กาญจนิจ วาจนะวินิจ 1
13 สายสุดใจ ตู้จินดา 1
14 สันติ ถุงสุวรรณ 1
15 กาญจนา เกรียงเกษม 1
16 วันเพ็ญ ชัยคำภา 1
17 จินตนา พัชรประกิติ 1
18 ผ่องพรรณ นันทาภิสุทธิ์ 1
19 วัชราภรณ์ ภิสสาสุนทร 1
20 วรรณี ศิลปอาชา 1
21 เจษฎา มันตเสถียร 1
22 สุมาลี พิชญางกูร 1
23 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
24 สรชัย พิศาลบุตร 1
25 อรพิน ยิ่งยง 1
26 สุรีย์พร ลิมป์ศุภฤกษ์ 1
27 สมศรี ศิริพิทยางกูร 1
28 ผ่องพรรณ นันทาภิสุทธิ์ 1
29 สดใส เวชชาชีวะ 1
30 นิพนธ์ อุดมสันติสุข 1
31 พิมพา รุ่งนพคุณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2531 1
2 2528 2
3 2526 3
4 2525 2
5 2524 2
6 2523 4
7 2522 1
8 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2531
1 Protective immunity and serum agglutinin level in ducks vaccinated with duck cholera vaccines : a comparative study of various adjuvant vaccines
ปี พ.ศ. 2528
2 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพงานวิจัยและการพัฒนาด้านการผลิตวัคซีนสำหรับสัตว์ ในประเทศไทย
3 สถานภาพและศักยภาพของการผลิตและการใช้วัคซีนสำหรับสัตว์รวมทั้งความต้องการงานวิจัยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
4 การวินิจฉัยทางน้ำเหลืองของโรคซิฟิลิส ด้วยวิธีเอนไซม์ลิงค์ อิมมูโนซอร์เบนท์ แอสเส
5 การใช้ฟลูออเรซีน แอนติบอดี เทคนิค เพื่อตรวจหาเชื้อไนซีเรีย โกโนรีเอ
6 การหาปริมาณธัยโรโกลบูลินในเซรุ่มของคนโดยวิธีราดิโออิมมูโนแอสเส
ปี พ.ศ. 2525
7 การทำลายเชื้อของกลูตาราลดีไฮด์, เฮ็กซาคลอโรฟีน และเบนซาลโคเนี่ยม คลอไรด์ที่มีต่อเชื้อสแตฟฟิลโลค็อคคัส ออเรียส และซูโดโมแนส แอรูจิโนซา
8 คุณสมบัติของวัคซีนซึ่งเตรียมจากเชื้อซูโดโมแนส แอรูจิโนซ่า และอิมมิวโนโกลบูลินที่ได้จาการกระตุ้นกระต่าย
ปี พ.ศ. 2524
9 สายพันธุ์คัดของยีสต์ที่สร้างเอทิลแอลกอฮอล ในสภาพที่เหมาะสมจากน้ำอ้อย
10 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อ ของกรดน้ำส้มกับแซฟลอน
ปี พ.ศ. 2523
11 ไวรัสตับอักเสบชนิดบี ในเซลล์ตับของผู้ป่วยมะเร็งตับ
12 เคมีบำบัดของเชื้อพลาสโมเดียมเบอรกีไอที่ดื้อยาคลอโรควิน ในหนูถีบจักร
13 การศึกษาภูมิคุ้มกันต่อเชื้ออหิวาต์ : การตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้ออหิวาต์ในผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน และผู้ป่วยด้วยโรคอหิวาต์
14 การศึกษาระดับแอนติบอดีและปฏิกริยาที่เกิดจากการฉีดวัคซีนไทฟอยด์
ปี พ.ศ. 2522
15 การศึกษาถึงผลของการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์และสเตร็ปโตคอคคัส แซนเควียสด้วยยาบางชนิด