ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สันติ คุณประเสริฐ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 10
2 ณัฐวุฒิ เจียรนำโชค 5
3 สันติ คุณประเสริฐ 5
4 จุมพล พูลภัทรชีวิน 3
5 ปิยะรัตน์ สุขจำรัส 2
6 ธันวา พรหมสุข 2
7 จุมพล พูลภัทรชีวิน 2
8 วิบูลย์ชัย ใยบัวเทศ 2
9 ภุชงค์ โรจน์แสงรัตน์ 1
10 สักรินทร์ อินทรวงค์ 1
11 วิทยา เริงโกสุม 1
12 สุดารัตน์ เพชรรูจี 1
13 บุศรินทร์ คำหุ่ง 1
14 วิทยา ชั้นประเสริฐ 1
15 สมาน สรรพศรี 1
16 รจนา เหล่อขะย่อน 1
17 สมลักษณ์ เจริญชุษณะ 1
18 วิจัย ไร่ทิม 1
19 ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ 1
20 อภิชาติ พลประเสริฐ 1
21 กิตติคุณ เย็นกล่ำ 1
22 จินดา เนื่องจำนงค์ 1
23 กาญจนา โกศลพิศิษฐ์กุล 1
24 บรรลือ กุลโชติ 1
25 พิภพ ปิติ 1
26 วรนุช ธรรมมงคลเดช 1
27 อินทิรา พรมพันธุ์ 1
28 เสน่ห์ เทียมดี 1
29 รัตนา รักสกุลพาณิชย์ 1
30 ยุวดี สุพรมงคลเลิศ 1
31 ดุษฎี สุนทรารชุน 1
32 กาญจนา โกศลพิศิษฐ์กุล 1
33 อัครพล เดชะพหุล 1
34 อวยพร วาตะบุตร์ 1
35 มนสิรี ศรีรักษา 1
36 ตรัยภพ บุญรอด 1
37 จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 2
4 2552 2
5 2551 3
6 2547 1
7 2546 3
8 2545 1
9 2544 1
10 2543 2
11 2539 3
12 2538 2
13 2537 3
14 2536 1
15 2535 1
16 2534 2
17 2533 1
18 2531 2
19 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาการจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีในหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครตามแนวทฤษฎี DBAE
2 การศึกษาการจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีในหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครตามแนวทฤษฎี DBAE
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลของการสอนวาดเส้นโดยใช้รูปแบบกิจกรรมของ เบ็ตตี เอ็ดเวิร์ดส์ ที่มีต่อความสามารถในการวาดเส้นแบบเหมือนจริงของเด็กอายุ 15-17 ปี
ปี พ.ศ. 2553
4 ผลของการสอนการออกแบบผ้าพิมพ์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึกที่มีต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
5 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนศิลปะตามลัทธิโพสท์อิมเพรสชั่นนิสม์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลการจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีโดยใช้กระบวนการกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาช่างศิลป์ ของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี
7 ผลการจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสีโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาช่างศิลป์ ของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2551
8 ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 การพัฒนารูปแบบการสอนศิลปศึกษาโดยใช้กิจกรรมศิลปศึกษาแบบสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3
10 ความคิดเห็นของบัณฑิต ที่มีต่อหลักสูตรปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2547
11 ผลการสอนทัศนศิลป์โดยบูรณาการการจัดการศึกษานอกสถานที่ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2546
12 แนวโน้มหลักสูตรสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สังกัดกรมอาชีวศึกษาในทศวรรษหน้า
13 การศึกษาสภาพ และ ความต้องการด้านการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
14 สภาพและปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาสุนทรียภาพของชีวิต ของอาจารย์ และนักศึกษาสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2545
15 ผลของการสอนวิชาการออกแบบตัวอักษร 1 ตามแนวคอนสตรัคติวิซึ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรม ระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2544
16 การศึกษาบทบาทครูศิลปศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยตามการรับรู้ของครูศิลปศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2543
17 ผลการบูรณาการการสอนโครงงานออกแบบในวิชาออกแบบพาณิชยศิลป์ โดยอินเทอร์เน็ตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 การศึกษาสภาพและความต้องการด้านการเรียนการสอนรายวิชาออกแบบหลักสูตรศิลปศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2539
19 สภาพและความต้องการในการจัดกิจกรรมศิลปะของเด็กป่วย ในโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร
20 ผลของการสอนจิตรกรรมที่มีต่อการรับรู้ทางศิลปศึกษาของผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค
21 สภาพและปัญหาการจัดประสบการณ์ศิลปศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ของครูปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
22 ผลของการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ในการออกแบบ วิชาศิลปศึกษา สำหรับเด็กปัญญาอ่อนพอเรียนได้ โรงเรียนปัญญาวุฒิกร
23 สภาพและปัญหาการสอนวิชาศิลปะ ในกลุ่มวิชาเลือกเสรีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9
ปี พ.ศ. 2537
24 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนแขนงวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี ในวิทยาลัยครู
25 การพัฒนารายวิชาการออกแบบของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยสาขาวิชาศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี
26 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกวิชาศิลปประยุกต์ สาขาศิลปหัตถกรรม ในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา กลุ่มสถานศึกษาภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2536
27 การนำเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะการตกแต่ง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เน้นทักษะกระบวนการ
ปี พ.ศ. 2535
28 ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาเอกศิลปะระดับอนุปริญญา เกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนวิชาชีพศิลปะ ในสหวิทยาลัยพุทธชินราชและสหวิทยาลัยล้านนา
ปี พ.ศ. 2534
29 การศึกษาเกณฑ์การตัดสินการประกวดศิลปะเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
30 ปัญหาและความต้องการการพัฒนาสมรรถภาพด้านการสอนศิลปศึกษา ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเขตการศึกษา 4
ปี พ.ศ. 2533
31 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูศิลปศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2531
32 การพัฒนาเนื้อหารายวิชาการออกแบบลายพิมพ์ผ้าสำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาออกแบบสิ่งทอ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
33 ความต้องการการนิเทศการสอนของครูศิลปศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก