ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สันติภาพ ปัญจพรรค์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สันติภาพ ปัญจพรรณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มงคล ต๊ะอุ่น 14
2 บุปผา โตภาคงาม 7
3 ธรรมเรศ เชื้อสาวถี 5
4 ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย 3
5 วิทยา ตรีโลเกศ 3
6 ธิติมา เขียงถุ่ง 3
7 นฤมล แก้วจำปา 3
8 กรรณิการ์ กาญจนชาตรี 2
9 ชุลีมาศ บุญไทย 2
10 สุรศักดิ์ เสรีพงศ์ 2
11 ปัทมา แรมโบ 2
12 สนิท อักษรแก้ว 2
13 กมลพร ทองอุไทย 2
14 พัชรี ธีรจินดาขจร 2
15 เกษสุดา เดชภิมล 2
16 กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 2
17 เริงศักดิ์ กตเวทิน 2
18 สำอาง หอมชื่น 2
19 เทอดศักดิ์ คำเหม็ง 2
20 สุระเดช วงษ์ศรีทา 1
21 พัชรี แสนจันทร์ 1
22 แสวง รวยสูงเนิน 1
23 ปัญญา ร่มเย็น 1
24 ปัทมา วิตยากร 1
25 กมลพรรณ นามวงศ์พรหม 1
26 มาลี ณ นคร 1
27 ลิลลี่ กาวีต๊ะ 1
28 ศรีสม สุวรรณวงศ์ 1
29 นิตย์ศรี แสงเดือน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 3
2 2551 2
3 2549 6
4 2548 3
5 2547 4
6 2546 3
7 2545 1
8 543 54
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การใช้หญ้าแฝกร่วมกับการจัดการดินและปุ๋ย ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชไร่ และเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน
2 การใช้หญ้าแฝกร่วมกับการจัดการดินและปุ๋ย ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชไร่ และเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน
3 การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2551
4 อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์และการเพาะปลูกแบบเกษตรธรรมชาติต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพข้าวหอมอินทรีย์และต่อการรักษาถาวรภาพของทรัพยากรดิน
5 อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์และการเพาะปลูกแบบเกษตรธรรมชาติต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพข้าวหอมอินทรีย์และต่อการรักษาถาวรภาพของทรัพยากรดิน
ปี พ.ศ. 2549
6 อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์และการเพาะปลูกแบบเกษตรธรรมชาติต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพข้าวหอมอินทรีย์และต่อการรักษาถาวรภาพของทรัพยากรดิน
7 ศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 จากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี
8 การใช้กระบวนการทางชีวภาพร่วมกับวิธีการทางเคมีและกายภาพในการควบคุมน้ำเสียจากชุมชนแบบบูรณาการ
9 การใช้กระบวนการทางชีวภาพร่วมกับวิธีการทางเคมีและกายภาพในการควบคุมน้ำเสียจากชุมชนแบบบูรณาการ
10 ศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 จากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี
11 การใช้หญ้าแฝกร่วมกับการจัดการดินและปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของพืชไร่และเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน
ปี พ.ศ. 2548
12 การใช้กระบวนการทางชีวภาพร่วมกับวิธีการทางเคมีและกายภาพในการควบคุมน้ำเสียจากชุมชนแบบบูรณาการ
13 การจัดการทรัพยากรดิน เพื่อยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาหว่าน และเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรในพื้นที่ดินเค็ม
14 การจัดการทรัพยากรดิน เพื่อยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาหว่าน และเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรในพื้นที่ดินเค็ม
ปี พ.ศ. 2547
15 การจัดการทรัพยากรดิน เพื่อยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 และเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรในพื้นที่ดินเค็ม
16 การจัดการทรัพยากรดิน เพื่อยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาหว่าน และเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรดินในพื้นที่ดินเค็ม เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และความยั่งยืนของทรัพยากรดินในพื้นที่ ดินเค็ม
17 การจัดการทรัพยากรดิน เพื่อยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 และเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรในพื้นที่ดินเค็ม
18 การจัดการทรัพยากรดิน เพื่อยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาหว่าน และเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรดินในพื้นที่ดินเค็ม เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และความยั่งยืนของทรัพยากรดินในพื้นที่ ดินเค็ม
ปี พ.ศ. 2546
19 การทดสอบปลูกและคัดเลือกแฝกทนเค็มในสภาพแปลงทดลอง
20 การจัดการทรัพยากรดิน เพื่อยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 และเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรในพื้นที่ดินเค็ม
21 การจัดการทรัพยากรดินเพื่อยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 และเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรในพื้นที่ดินเค็ม
ปี พ.ศ. 2545
22 การจัดการทรัพยากรดิน เพื่อยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาหว่าน และเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรดินในพื้นที่ดินเค็ม เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และความยั่งยืนของทรัพยากรดินในพื้นที่ ดินเค็ม