ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สันติภาพ ปัญจพรรค์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สันติภาพ ปัญจพรรณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มงคล ต๊ะอุ่น 14
2 บุปผา โตภาคงาม 7
3 ธรรมเรศ เชื้อสาวถี 5
4 ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย 3
5 วิทยา ตรีโลเกศ 3
6 ธิติมา เขียงถุ่ง 3
7 นฤมล แก้วจำปา 3
8 ปัทมา แรมโบ 2
9 เริงศักดิ์ กตเวทิน 2
10 พัชรี ธีรจินดาขจร 2
11 กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 2
12 ชุลีมาศ บุญไทย 2
13 สุรศักดิ์ เสรีพงศ์ 2
14 เทอดศักดิ์ คำเหม็ง 2
15 กรรณิการ์ กาญจนชาตรี 2
16 เกษสุดา เดชภิมล 2
17 สำอาง หอมชื่น 2
18 สนิท อักษรแก้ว 2
19 กมลพร ทองอุไทย 2
20 ลิลลี่ กาวีต๊ะ 1
21 ศรีสม สุวรรณวงศ์ 1
22 นิตย์ศรี แสงเดือน 1
23 กมลพรรณ นามวงศ์พรหม 1
24 ปัญญา ร่มเย็น 1
25 พัชรี แสนจันทร์ 1
26 สุระเดช วงษ์ศรีทา 1
27 แสวง รวยสูงเนิน 1
28 ปัทมา วิตยากร 1
29 มาลี ณ นคร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2552 3
3 2551 3
4 2550 2
5 2549 6
6 2548 5
7 2547 5
8 2546 3
9 2545 2
10 2544 2
11 2543 2
12 2542 1
13 2540 3
14 2538 2
15 2534 1
16 2531 1
17 543 32
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การใช้หญ้าแฝกร่วมกับการจัดการดินและปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชไร่ และเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน
2 การศึกษาความเหมาะสมในการใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน เพื่อเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Bio-indicator) ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางระบบนิเวศดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 1 : ภายใต้ชุดโครงการ เรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคต
3 การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2552
4 การใช้หญ้าแฝกร่วมกับการจัดการดินและปุ๋ย ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชไร่ และเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน
5 การใช้หญ้าแฝกร่วมกับการจัดการดินและปุ๋ย ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชไร่ และเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน
6 การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2551
7 การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8 อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์และการเพาะปลูกแบบเกษตรธรรมชาติต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพข้าวหอมอินทรีย์และต่อการรักษาถาวรภาพของทรัพยากรดิน
9 อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์และการเพาะปลูกแบบเกษตรธรรมชาติต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพข้าวหอมอินทรีย์และต่อการรักษาถาวรภาพของทรัพยากรดิน
ปี พ.ศ. 2550
10 การใช้หญ้าแฝกร่วมกับการจัดการดินและปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชไร่ และเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน
11 การศึกษาความเหมาะสมในการใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน เพื่อเป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Bio-indicator) ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางระบบนิเวศดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 1 : ภายใต้ชุดโครงการ เรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคต
ปี พ.ศ. 2549
12 อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์และการเพาะปลูกแบบเกษตรธรรมชาติต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพข้าวหอมอินทรีย์และต่อการรักษาถาวรภาพของทรัพยากรดิน
13 ศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 จากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี
14 การใช้กระบวนการทางชีวภาพร่วมกับวิธีการทางเคมีและกายภาพในการควบคุมน้ำเสียจากชุมชนแบบบูรณาการ
15 การใช้กระบวนการทางชีวภาพร่วมกับวิธีการทางเคมีและกายภาพในการควบคุมน้ำเสียจากชุมชนแบบบูรณาการ
16 ศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 จากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี
17 การใช้หญ้าแฝกร่วมกับการจัดการดินและปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของพืชไร่และเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน
ปี พ.ศ. 2548
18 การจัดการทรัพยากรดิน เพื่อยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรดินในพื้นที่ดินเค็ม
19 การจัดการทรัพยากรดิน เพื่อยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรดินในพื้นที่ดินเค็ม
20 การใช้กระบวนการทางชีวภาพร่วมกับวิธีการทางเคมีและกายภาพในการควบคุมน้ำเสียจากชุมชนแบบบูรณาการ
21 การจัดการทรัพยากรดิน เพื่อยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาหว่าน และเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรในพื้นที่ดินเค็ม
22 การจัดการทรัพยากรดิน เพื่อยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาหว่าน และเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรในพื้นที่ดินเค็ม
ปี พ.ศ. 2547
23 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เพื่อการผลิตพืช
24 การจัดการทรัพยากรดิน เพื่อยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 และเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรในพื้นที่ดินเค็ม
25 การจัดการทรัพยากรดิน เพื่อยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาหว่าน และเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรดินในพื้นที่ดินเค็ม เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และความยั่งยืนของทรัพยากรดินในพื้นที่ ดินเค็ม
26 การจัดการทรัพยากรดิน เพื่อยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 และเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรในพื้นที่ดินเค็ม
27 การจัดการทรัพยากรดิน เพื่อยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาหว่าน และเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรดินในพื้นที่ดินเค็ม เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และความยั่งยืนของทรัพยากรดินในพื้นที่ ดินเค็ม
ปี พ.ศ. 2546
28 การทดสอบปลูกและคัดเลือกแฝกทนเค็มในสภาพแปลงทดลอง
29 การจัดการทรัพยากรดิน เพื่อยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 และเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรในพื้นที่ดินเค็ม
30 การจัดการทรัพยากรดินเพื่อยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 และเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรในพื้นที่ดินเค็ม
ปี พ.ศ. 2545
31 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เพื่อการผลิตพืช
32 การจัดการทรัพยากรดิน เพื่อยกระดับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพนาหว่าน และเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรดินในพื้นที่ดินเค็ม เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และความยั่งยืนของทรัพยากรดินในพื้นที่ ดินเค็ม
ปี พ.ศ. 2544
33 อิทธิพลของระดับความเค็ม ปุ๋ยโปแตสเซียม และความชื้นในดินต่อผลผลิตและคุณภาพมะเขือเทศรับประทานผลสด
34 การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ปรับปรุงดิน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มพูนรายได้ของเกษตรกรในบริเวณพื้นที่ดินเค็ม และดินทรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2543
35 การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ปรับปรุงดิน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มพูนรายได้ของเกษตรกรในบริเวณพื้นที่ดินเค็ม และดินทรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
36 อิทธิพลของระดับความเค็มต่อการเจริญเติบโตของไม้ผลบางชนิดที่สามารถขึ้นได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการเพิ่มพูนรายได้ของเกษตรกร ลดการแพร่กระจายดินเค็มและการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ปี พ.ศ. 2542
37 อิทธิพลของระดับความเค็ม ปุ๋ยโปแตสเซียม และความชื้นในดินต่อผลผลิตและคุณภาพมะเขือเทศรับประทานผลสด
ปี พ.ศ. 2540
38 อิทธิพลของระดับความเค็มต่อการเจริญเติบโตของไม้ผลบางชนิดที่สามารถขึ้นได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการเพิ่มพูนรายได้ของเกษตรกร ลดการแพร่กระจายดินเค็มและการอนุรักษ์ดินและน้ำ
39 การศึกษาการเลี้ยงเซลล์ปลาดุกบิ๊กอุย
40 เกษตรธรรมชาติ : การศึกษาอัตราถั่วเขียวและวิธีการปลูกข้าวที่เหมาะสม ต่อการเจริญเติบโตของข้าวและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ปี พ.ศ. 2538
41 การศึกษาการเลี้ยงเซลล์ปลาดุกบิ๊กอุย
42 เกษตรธรรมชาติ : การศึกษาอัตราถั่วเขียวและวิธีการปลูกข้าวที่เหมาะสม ต่อการเจริญเติบโตของข้าวและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ปี พ.ศ. 2534
43 การใช้สารอินทรีย์และปุ๋ยเคมีในการปรับปรุงคุณสมบัติและธาตุอาหารของดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มพูนรายได้จากการปลูกข้าวโพดหวานของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2531
44 การใช้สารอินทรีย์และปุ๋ยเคมีในการปรับปรุงคุณสมบัติและธาตุอาหารของดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มพูนรายได้จากการปลูกข้าวโพดหวานของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ