ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัณห์ พณิชยกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สัณห์ พณิชยกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 16
2 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 3
3 สุทธพรรณ ตรีรัตน์ 2
4 กุสุมา วงศ์ศรีศาสตร์ 1
5 กิตติวรรณ เทวัต 1
6 จารุวรรณ์ วิมล 1
7 อ้อยทิพย์ กาญจนปัญจพล 1
8 นลิน นิลอุบล 1
9 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 1
10 นิธิ เจนไวยาวัจมัย 1
11 สุรสิทธิ์ พลอยดนัย 1
12 สมศักดิ์ สรั่งบิน 1
13 สุคันธรส ธาดากิตติสาร 1
14 ไพเราะ ทิพยทัศน์ 1
15 สมพร ประเสริฐส่งสกุล 1
16 นิวัฒน์ คุปต์วิวัฒน์ 1
17 เสาวณีย์ กาญจนชุมพล 1
18 วัฒนา ไชยศิริพุ่มคีรี 1
19 ปริญญา รัตนะพิมาน 1
20 วิเชียร ริมพณิชยกิจ 1
21 ศลยา สุขสอาด 1
22 ศศิธร โชติศศิธร 1
23 วนิดา วัฒนการุณ 1
24 พนา โลหะทรัพย์ทวี 1
25 จันทร์เพ็ญ เดชะอำไพ 1
26 สรรเสริญ ทรัพย์โตษก 1
27 วันดี ยินดียั่งยืน 1
28 นฤมล เรืองฤทธินนท์ 1
29 วิภาดา สุรัตนกวีกุล 1
30 ประสาร ฉลาดคิด 1
31 พัชรินทร์ ศรีทองคำ 1
32 พิศมัย เปี่ยมทิพย์มนัส 1
33 พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2538 2
3 2536 4
4 2535 5
5 2534 1
6 2533 2
7 2531 3
8 2530 3
9 2529 2
10 2526 1
11 2525 2
12 2524 1
13 2522 1
14 2510 1
15 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การควบคุมเอนไซม์สังเคราะห์ฮอร์โมนลอกคราบ (Moulting hormone) ในเซลล์พืชไข่เน่า (Vitex glabrata) เพาะเลี้ยง
ปี พ.ศ. 2538
2 การผันแปรของดีเอ็นเอในเห็ดหอม Lentinula edodes (Berk.) Pegler
3 การขยายพันธุ์หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. 2536
4 การควบคุมกระบวนการสังเคราะห์พอลิ-เบต้า-ไฮดรอกซีอัลคาโนเอทใน Alcaligenes eutrophus ATCC 17697
5 การผลิตแซนแทน กัม ด้วยเครื่องชีวปกรณ์แบบฟองอากาศจากสายพันธุ์คัดเลือก Xanthomonas campestris
6 อิทธิพลของเอนไซม์หลังการเก็บเกี่ยวต่อการหลุดจากก้านของผล ของกล้วยหอมทอง Musa (AAA Group, Gros Michel)
7 การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวโพด (Zen mays L.) ผลิตเมทไธโอนีนปริมาณสูงด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์
ปี พ.ศ. 2535
8 เฟอริดอกชินเอนเอดีพีรีดักเตสใน chlamydomonas reinhardtii สายพันธุ์ต้านพาราควอท
9 สหสัมพันธ์ระหว่างไอโซไซม์กับความสามารถในการเกิดดอก ของสายพันธุ์ลูกผสมของเห็ดหอม (Lentinula edodes)
10 การผลิตสารที่มีฤทธิ์ต่อต้านมะเร็งในเห็ดหมื่นปี [Ganoderma lucidum ZFr.) Karst.]
11 การเกิดต้นจากส่วนแคลลัสและเซลล์ไร้ผนังของถั่วเหลือง (Glycine max (L.X Merr.)
12 การเกิดต้นจากแคลลัสและเซลล์ไร้ผนังของฝ้าย (Gossypium spp.)
ปี พ.ศ. 2534
13 การผลิตสารเอดไดสเตอโรนโดยวิธีการตรึงเซลล์พืชไข่เน่า (vitex glabrata R.Br.)
ปี พ.ศ. 2533
14 การผลิตเพนนิซิลิน เอซิเลส จาก Proteus rettgeri ในถังหมัก
15 การแปลงรูปทางชีวภาพของคอเลสเทอรอลเป็น 1,4-แอนโดรสตาไดอีน-3.17-ไดโอน โดย Mycobacterium sp Bj-157
ปี พ.ศ. 2531
16 การผลิตกรด 6-อะมิโนเพนนิซิลานิก ในหอปฏิกิริยาแบบฟลูอิดไดซ์เบด โดยใช้เซลล์ Escherichia coli ที่ถูกตรึง
17 การแปรรูปกรดลิโทโคลิกเป็นกรด 3 แอลฟา 15 เบตา -ไดไฮดรอกซี-5 เบตา-โคลานิก ด้วย คันนิงฮาเมลลาเบลคสลีอานา เอสที-22 ที่ถูกตรึง
18 การแยกให้บริสุทธิ์และสมบัติของ 12 แอลฟา-ไฮดรอกซีสเตียรอยด์ ดีไฮโดรจีเนส จาก Brevibacterium fuscum DC 33
ปี พ.ศ. 2530
19 การเพิ่มประสิทธิภาพของการสังเคราะห์เพนนิซิลิน เอซิเลส ใน โปรเตียส เรทเกอไร
20 การผลิตกรด 12-คีโตคีโนดีออกซีโคลิก โดยการตรึงเซลล์ร่วมของเอสเคอริเคียโคไล HD-1 และซูโดโมนาส เทสโทสเทอโรไน (ATCC 11996)
21 การแยก การทำให้บริสุทธิ์ และการจำแนกโครงสร้างของอนุพันธ์ ที่แปรรูปจากกรดลิโทโคลิกโดยเชื้อรา Absidia sp. BA16
ปี พ.ศ. 2529
22 สถานภาพและศักยภาพการผลิตและการใช้ 6-Aminopenicillanic acid (6APA) ในประเทศไทย รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนา
23 การผลิตกรด 6-อะมิโนเพนนิซิลานิกโดยใช้เซล Escherichia coli ที่ถูกตรึง
ปี พ.ศ. 2526
24 เอนไซม์ย่อยสลายเซลลูโลสของ Aspergillus fumigatus Fresenius (V1) ที่แยกได้จากกองขยะ
ปี พ.ศ. 2525
25 ความสัมพันธ์ระหว่างองศาการดื้อยามอร์ฟีน และรีเซพเตอร์ของเอ็นเคฟาลิน ในส่วนต่าง ๆ ของสมองหนู
26 การศึกษาการต้านยาไพริเมธามีน ของ พลาสโมเดียม ฟาลซีปารัม
ปี พ.ศ. 2524
27 ผลของอาหารผสมชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อการรอดและขั้นตอนของการเจริญของกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน (Macrobrachium rosenbergii de man)
ปี พ.ศ. 2522
28 การพัฒนาวิธีวัดความดื้อยามอร์ฟีนและความสัมพันธ์ ขององศาของการดื้อยา กับระดับอะดีโนซีน 3,5, โมโนฟอสเฟต ในสมองหนูส่วนต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2510
29 การศึกษา แยกพิษงูแมวเซาออกเป็นส่วน ๆ เพื่อการศึกษาทางเอนไซม์