ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัญญา สิริวิทยาปกรณ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและรายงานผลสารมลพิษปนเปื้อนในน้ำใต้ดินในเวลาจริง (real time) โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic information system, GIS)
2 การเคลื่อนตัวของสารมลพิษในตัวกลางที่เป็นรูพรุน (porous media)
ปี พ.ศ. 2555
3 ศึกษาผลของปริมาณและรูปแบบของผนต่อการเคลื่อนตัวของสารมลพิษในชั้นน้ำใต้ดินโดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
4 โครงการงานศึกษาแนวทางลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา
5 ผลของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำใต้ดินต่อการแพร่กระจายของ LNAPL
6 อิทธิพลของความเข้มฝนต่อการคาดการณ์การปนเปื้อนและการแพร่กระจายของสารมลพิษในน้ำใต้ดินโดยใช้แบบจำลอง Visual MODFLOW premium 2009
7 อัตราการปลอดปล่อยออกซิเจนของแคลเซียมเปอร์ออกไซด์ (CaO2)
8 ผลของอะซิเตตต่อประสิทธิภาพการกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการอนามอกซ์
9 ผลของพีเอชต่อการเกิดก๊าซไนตรัสออกไซด์ด้วยกระบวนการออกซิเดชันแอมโมเนียมในสภาพไร้อากาศ (อนาม็อก)
ปี พ.ศ. 2554
10 การศึกษาการเคลื่อนตัวของสารมลพิษในตัวกลางที่เป็นรูพรุนในแบบจำลองทางกายภาพ
ปี พ.ศ. 2553
11 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำระบบดิจิตอลเพื่องานสิ่งแวดล้อม
12 ประสิทธิภาพการบำบัดไนโตรเจนในน้ำเสียโดยกระบวนการไนตริฟิเคชัน-ดีไนตริฟิเคชันในระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
13 การพัฒนาเครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจนละลายในน้ำ
14 การเคลื่อนตัวของสารมลพิษในตัวกลางที่เป็นรูพรุน (porous media)
15 การเกาะตัวของเชื้ออนาม๊อกซ์บนตัวกลางพลาสติกชนิดต่าง ๆ ในระบบกึ่งต่อเนื่อง
16 การจับตัวของเชื้ออนาม๊อกซ์เป็นเม็ดตะกอน โดยใช้ตัวกลางชนิดจมน้ำ
ปี พ.ศ. 2551
17 การแพร่กระจาย และการประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมของสาร di[2-ethylhexy] phthalate [DEHP] ในน้ำผิวดิน
18 การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตน้ำอัดลมโดยกระบวนการโฟโตคะตะลิติกออกซิเดชันด้วยแสงอาทิตย์ที่มีไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
19 การศึกษาการปนเปื้อนสารมลพิษในน้ำใต้ดินจากนากุ้งและนาข้าวบริเวณ อ.ระโนด จ.สงขลา โดยใช้แบบจำลอง MODFLOW
ปี พ.ศ. 2550
20 การศึกษาอัตราการดูดติดผิว-การคายสาร di [2-ethylhexyl] phthalate [DEHP] บนผิวของตะกอนแขวนลอยธรรมชาติ และอัตราการสลายตัวของสาร DEHP ที่ถูกดูดซับบนผิวตะกอนแขวนลอย
21 การใช้กากตะกอนเยื่อกระดาษเป็นแหล่งคาร์บอนสำหรับผลิตกลูโคสและเอนไซม์เซลลูเลสโดยเชื้อรา Trichoderma ssp. ในปฏิกรณ์กึ่งต่อเนื่องขนาดระดับห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2549
22 การศึกษาอัตราการดูดติดผิว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
23 การบำบัดน้ำเสียจากการผลิตน้ำอัดลมโดยกระบวนการโฟโตออกซิเดชัน
24 การบำบัดสีจากน้ำเสียโรงงานกาแฟสำเร็จรูปโดยกระบวนการดูดติดผิว
25 การบำบัดไนโตรเจนโดยกระบวนการอนาม็อกซ์
26 การพัฒนาเครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจนละลายในน้ำ