ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัญญา สัญญาวิวัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 งามพิศ สัตย์สงวน 17
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
3 ศิริชัย นิลนพคุณ 2
4 พวงทิพย์ เกิดทรัพย์ 1
5 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
6 ทิวาพงษ์ พลูโต 1
7 ชัยรพ จุณณวัตต์ 1
8 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
9 สุมาดา ฬาพานิช 1
10 ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ 1
11 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
12 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
13 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
14 พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา 1
15 สิริพร สิวราวุฒิ 1
16 เสาวนี วรรณวิทยาภา 1
17 สมพร พรมดี 1
18 พลากร วีระจิตต์ 1
19 มานพ จิตต์ภูษา 1
20 สายฝน ควรผดุง 1
21 วาสนา เสียงดัง 1
22 ไววิทย์ พุทธารี 1
23 จามร สุนทรกิจ 1
24 สุภาวดี คุ้มแว่น 1
25 ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ 1
26 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
27 Thanathon Sesuk 1
28 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
29 Suchin Arunsawatwong 1
30 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
31 กระมล ทองธรรมชาติ 1
32 Pantharee Boonsatorn 1
33 สมชัย วัฒนการุณ 1
34 ศุกันยา ห้วยผัด 1
35 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
36 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
37 ธรีรัตน์ เชมนะสิริ 1
38 Varunee Padmasankh 1
39 สุวิชา ทองสิมา 1
40 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
41 Walaisiri Muangsiri 1
42 จักกฤษณ์ ประสมเสือ 1
43 อวย เกตุสิงห์ 1
44 ประธาน ดาบเพชร 1
45 Rajalida Lipikorn 1
46 ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย 1
47 วัลลภ แย้มเหมือน 1
48 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
49 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
51 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
52 Somying Tumwasorn 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
54 วิไล ชินธเนศ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
56 อุทัย บุญประเสริฐ 1
57 สุวดี ยาป่าคาย 1
58 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
59 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
60 Pornpimol Muanjai 1
61 โอภาส พิมลวิชยากิจ 1
62 สรายุทธ ยหะกร 1
63 เอกชัย อดุลยธรรม 1
64 Thada Jirajaras 1
65 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
66 กมลชนก ยวดยง 1
67 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
68 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
69 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
70 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
71 ปัญจนี ทิพโกมุท 1
72 ธวัชชัย สันติสุข 1
73 เมทินี ไทยสมบูรณ์ 1
74 พัชรินทร์ ปิยวนิชพงษ์ 1
75 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
76 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
77 เสถียร วิพรมหา 1
78 สำเริง แย้มโสภี 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
80 ชิตชัย ไชยรัตน์ 1
81 สุเทพ เชาวลิต 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
83 คัคนางค์ มณีศรี 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
86 จันทรพร สุดชาดำ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
88 ทิวาพร กลมกล่อม 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
90 สุธีรา เผ่าโภคสถิตย์ 1
91 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
92 Vimolmas Lipipun 1
93 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
94 มยุรี ตันติสิระ 1
95 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
96 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
97 Garnpimol C. Ritthidej 1
98 Panee Boonthavi 1
99 Sumphan Wongseripipatana 1
100 Supa Chantharasakul 1
101 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
102 บรรจง คณะวรรณ 1
103 Puttipongse Varavudhi 1
104 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
105 ละอองทิพย์ เหมะ 1
106 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
107 Kitpramuk Tantayaporn 1
108 Naiyana Chaiyabutr 1
109 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
110 Ampa Luiengpirom 1
111 Sompol Sanguanrungsirikul 1
112 Kittisak Likhitwitayawuid 1
113 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
114 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
115 Srilert Chotpantarat 1
116 ศิริชัย ศิริกายะ 1
117 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
118 Chalermpol Leevailoj 1
119 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
120 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
121 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
122 Boonchai Sangpetngam 1
123 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
124 Vanida Chantarateptawan 1
125 Jaitip Paiboon 1
126 วัฒนชัย สมิทธากร 1
127 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
128 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
129 Wilai Anomasiri 1
130 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
131 กาญจนา แก้วเทพ 1
132 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
133 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
134 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
135 วิมล เหมะจันทร 1
136 Jittima Chatchawansaisin 1
137 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
138 Chayaporn Supachartwong 1
139 สิทธิพร แอกทอง 1
140 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
141 Chonticha Srisawang 1
142 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
143 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
144 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
145 Anawatch Mitpratan 1
146 Kasidit Nootong 1
147 Chariya Uiyyasathian 1
148 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
149 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
150 Acom Sornsute 1
151 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
152 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
153 Waraporn Siriterm 1
154 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
155 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
156 วินัย งามแสง 1
157 Phanphen Wattanaarsakit 1
158 Chakkaphan Sutthirat 1
159 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
160 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
161 ประคอง ชอบเสียง 1
162 พรรณี กาญจนพลู 1
163 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
164 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
165 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
166 สุมา เมืองใย 1
167 ชอุ่ม มลิลา 1
168 ๋Janes, Gavin W. 1
169 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
170 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
171 นภสร โกวรรธนะกุล 1
172 กำจัด มงคลกุล 1
173 Yeshey Penjor 1
174 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
175 รุ่งราวี ทองกันยา 1
176 สุมิตรา พูลทอง 1
177 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2547 2
3 2546 4
4 2545 2
5 2544 3
6 2543 1
7 2542 1
8 2540 3
9 2539 2
10 2538 1
11 2537 2
12 2536 4
13 2535 1
14 2533 1
15 2523 2
16 2522 2
17 2521 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2547
2 การตัดสินใจดำรงครรภ์และการปรับตัวของมารดานอกสมรสในเขตกรุงเทพมหานคร
3 ผลกระทบของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมต่อการเป็นภรรยาน้อย ; ศึกษากรณีสตรีในภาคกลางของประเทศไทย / เสาวนี วรรณวิทยาภา
ปี พ.ศ. 2546
4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีหมู่บ้านท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
5 การเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ของชาวลีซอ : ศึกษากรณีบ้านป่าตึง จังหวัดเชียงราย
6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทำให้ผู้หญิงเป็นหญิงรักหญิงในกรุงเทพมหานคร
7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา : ศึกษากรณีสถานีตำรวจภูธร จังหวัดตราด
ปี พ.ศ. 2545
8 ปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาหญิงเป็นโสเภณี : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร
9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริจาคเงินของพุทธศาสนิกชนวัดปากน้ำ ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2544
10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการค้ายาเสพติดของผู้ต้องขังสตรี ทัณฑสถานหญิงกลาง
11 บทบาทในครอบครัวของผู้หญิงกะเหรี่ยง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
12 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่ออาชญากรรมทางเพศของเยาวชนชายในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2543
13 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของชาวเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2542
14 เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวมอญ : ศึกษากรณีหมู่บ้านเจดีย์ทอง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2540
15 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจร ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
16 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจร ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร
17 การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงพิธีศพของชาวจีน ที่วัดหัวลำโพงในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
18 การปรับตัวทางสังคมของคนพิการในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ
19 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของวัดมหาธาตุฯ
ปี พ.ศ. 2538
20 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการดูแลสุขภาพตนเองของคนงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2537
21 การปรับตัวทางสังคมของเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานสงเคราะห์เด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี
22 คุณภาพชีวิตของประชากรในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านนาหน่ำ บ้านโพนธาตุ และบ้านห้วยสูน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2536
23 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงาน ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับรองสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล
24 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัย : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
25 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิต ของข้าราชการบำนาญ : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
26 อำนาจการตัดสินใจในครอบครัวของภรรยาในสังคม ที่กำลังเปลี่ยนแปลงเป็นอุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2535
27 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพส่วนตัว ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2533
28 อิทธิพลของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวชนชั้นล่าง ที่มีต่อลักษณะอำนาจนิยมในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2523
29 การบริการวางแผนครอบครัว ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขสมาคมสตรีไทย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร : เปรียบเทียบภูมิหลังและภาวะทางสังคม ของผู้มารับบริการตลอดทุกขั้นตอน กับผู้มารับบริการเฉพาะในระยะแรก
30 การเลื่อนชั้นทางสังคมของครูโรงเรียนรัฐบาลในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2522
31 ศูนย์เยาวชน : ศึกษาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน
32 อิทธิพลของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของพ่อแม่ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของลูก
ปี พ.ศ. 2521
33 การเปลี่ยนแปลงภาพตัวเองของผู้ติดยาเสพติด : การศึกษาผลการบำบัดรักษา ณ สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก