ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัญญา สัญญาวิวัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 งามพิศ สัตย์สงวน 17
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
3 ศิริชัย นิลนพคุณ 2
4 Chayaporn Supachartwong 1
5 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
6 Anawatch Mitpratan 1
7 Jittima Chatchawansaisin 1
8 สิทธิพร แอกทอง 1
9 Chonticha Srisawang 1
10 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
11 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
12 Kasidit Nootong 1
13 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
14 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
15 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
16 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
17 Acom Sornsute 1
18 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
19 Chariya Uiyyasathian 1
20 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
21 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
22 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
23 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
24 Waraporn Siriterm 1
25 นภสร โกวรรธนะกุล 1
26 Chakkaphan Sutthirat 1
27 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
28 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
29 ประคอง ชอบเสียง 1
30 พรรณี กาญจนพลู 1
31 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
32 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
33 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
34 สุมา เมืองใย 1
35 ชอุ่ม มลิลา 1
36 ๋Janes, Gavin W. 1
37 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
38 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
39 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
40 Phanphen Wattanaarsakit 1
41 กำจัด มงคลกุล 1
42 Yeshey Penjor 1
43 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
44 รุ่งราวี ทองกันยา 1
45 สุมิตรา พูลทอง 1
46 วินัย งามแสง 1
47 Pantharee Boonsatorn 1
48 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
49 พวงทิพย์ เกิดทรัพย์ 1
50 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
51 ทิวาพงษ์ พลูโต 1
52 ชัยรพ จุณณวัตต์ 1
53 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
54 ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ 1
55 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
56 สุมาดา ฬาพานิช 1
57 สุวดี ยาป่าคาย 1
58 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
59 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
60 Pornpimol Muanjai 1
61 โอภาส พิมลวิชยากิจ 1
62 สรายุทธ ยหะกร 1
63 เอกชัย อดุลยธรรม 1
64 Thada Jirajaras 1
65 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
66 กมลชนก ยวดยง 1
67 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
68 ไววิทย์ พุทธารี 1
69 ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย 1
70 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
71 Thanathon Sesuk 1
72 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
73 Suchin Arunsawatwong 1
74 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
75 กระมล ทองธรรมชาติ 1
76 วิมล เหมะจันทร 1
77 สมชัย วัฒนการุณ 1
78 ศุกันยา ห้วยผัด 1
79 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
80 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
81 ธรีรัตน์ เชมนะสิริ 1
82 Varunee Padmasankh 1
83 ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ 1
84 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
85 Walaisiri Muangsiri 1
86 จักกฤษณ์ ประสมเสือ 1
87 อวย เกตุสิงห์ 1
88 ประธาน ดาบเพชร 1
89 Rajalida Lipikorn 1
90 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
91 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
92 จันทรพร สุดชาดำ 1
93 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
94 สุเทพ เชาวลิต 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
97 ทิวาพร กลมกล่อม 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
99 ชิตชัย ไชยรัตน์ 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
101 คัคนางค์ มณีศรี 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
104 Somying Tumwasorn 1
105 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
106 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
107 อุทัย บุญประเสริฐ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
109 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
111 วิไล ชินธเนศ 1
112 เมทินี ไทยสมบูรณ์ 1
113 ธวัชชัย สันติสุข 1
114 สายฝน ควรผดุง 1
115 มานพ จิตต์ภูษา 1
116 สิริพร สิวราวุฒิ 1
117 เสาวนี วรรณวิทยาภา 1
118 จามร สุนทรกิจ 1
119 พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา 1
120 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
121 สุภาวดี คุ้มแว่น 1
122 วาสนา เสียงดัง 1
123 สมพร พรมดี 1
124 พลากร วีระจิตต์ 1
125 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
126 พัชรินทร์ ปิยวนิชพงษ์ 1
127 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
128 ปัญจนี ทิพโกมุท 1
129 สำเริง แย้มโสภี 1
130 เสถียร วิพรมหา 1
131 สุวิชา ทองสิมา 1
132 สุธีรา เผ่าโภคสถิตย์ 1
133 วัลลภ แย้มเหมือน 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
135 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
136 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
137 Vimolmas Lipipun 1
138 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
139 มยุรี ตันติสิระ 1
140 Garnpimol C. Ritthidej 1
141 Supa Chantharasakul 1
142 Kittisak Likhitwitayawuid 1
143 Panee Boonthavi 1
144 Sumphan Wongseripipatana 1
145 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
146 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
147 Kitpramuk Tantayaporn 1
148 Puttipongse Varavudhi 1
149 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
150 ละอองทิพย์ เหมะ 1
151 Naiyana Chaiyabutr 1
152 Sompol Sanguanrungsirikul 1
153 บรรจง คณะวรรณ 1
154 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
155 Ampa Luiengpirom 1
156 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
157 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
158 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
159 Srilert Chotpantarat 1
160 ศิริชัย ศิริกายะ 1
161 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
162 Chalermpol Leevailoj 1
163 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
164 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
165 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
166 Boonchai Sangpetngam 1
167 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
168 Vanida Chantarateptawan 1
169 Jaitip Paiboon 1
170 วัฒนชัย สมิทธากร 1
171 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
172 Wilai Anomasiri 1
173 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
174 กาญจนา แก้วเทพ 1
175 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
176 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
177 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2547 2
3 2546 4
4 2545 2
5 2544 3
6 2543 1
7 2542 1
8 2540 3
9 2539 2
10 2538 1
11 2537 2
12 2536 4
13 2535 1
14 2533 1
15 2523 2
16 2522 2
17 2521 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2547
2 การตัดสินใจดำรงครรภ์และการปรับตัวของมารดานอกสมรสในเขตกรุงเทพมหานคร
3 ผลกระทบของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมต่อการเป็นภรรยาน้อย ; ศึกษากรณีสตรีในภาคกลางของประเทศไทย / เสาวนี วรรณวิทยาภา
ปี พ.ศ. 2546
4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีหมู่บ้านท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
5 การเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ของชาวลีซอ : ศึกษากรณีบ้านป่าตึง จังหวัดเชียงราย
6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทำให้ผู้หญิงเป็นหญิงรักหญิงในกรุงเทพมหานคร
7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา : ศึกษากรณีสถานีตำรวจภูธร จังหวัดตราด
ปี พ.ศ. 2545
8 ปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาหญิงเป็นโสเภณี : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร
9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริจาคเงินของพุทธศาสนิกชนวัดปากน้ำ ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2544
10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการค้ายาเสพติดของผู้ต้องขังสตรี ทัณฑสถานหญิงกลาง
11 บทบาทในครอบครัวของผู้หญิงกะเหรี่ยง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
12 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่ออาชญากรรมทางเพศของเยาวชนชายในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2543
13 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของชาวเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2542
14 เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวมอญ : ศึกษากรณีหมู่บ้านเจดีย์ทอง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2540
15 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจร ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
16 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจร ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร
17 การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงพิธีศพของชาวจีน ที่วัดหัวลำโพงในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
18 การปรับตัวทางสังคมของคนพิการในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ
19 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของวัดมหาธาตุฯ
ปี พ.ศ. 2538
20 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการดูแลสุขภาพตนเองของคนงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2537
21 การปรับตัวทางสังคมของเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานสงเคราะห์เด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี
22 คุณภาพชีวิตของประชากรในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านนาหน่ำ บ้านโพนธาตุ และบ้านห้วยสูน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2536
23 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงาน ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับรองสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล
24 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัย : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
25 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิต ของข้าราชการบำนาญ : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
26 อำนาจการตัดสินใจในครอบครัวของภรรยาในสังคม ที่กำลังเปลี่ยนแปลงเป็นอุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2535
27 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพส่วนตัว ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2533
28 อิทธิพลของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวชนชั้นล่าง ที่มีต่อลักษณะอำนาจนิยมในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2523
29 การบริการวางแผนครอบครัว ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขสมาคมสตรีไทย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร : เปรียบเทียบภูมิหลังและภาวะทางสังคม ของผู้มารับบริการตลอดทุกขั้นตอน กับผู้มารับบริการเฉพาะในระยะแรก
30 การเลื่อนชั้นทางสังคมของครูโรงเรียนรัฐบาลในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2522
31 ศูนย์เยาวชน : ศึกษาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน
32 อิทธิพลของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของพ่อแม่ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของลูก
ปี พ.ศ. 2521
33 การเปลี่ยนแปลงภาพตัวเองของผู้ติดยาเสพติด : การศึกษาผลการบำบัดรักษา ณ สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก