ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัญญา สัญญาวิวัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 งามพิศ สัตย์สงวน 17
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
3 ศิริชัย นิลนพคุณ 2
4 จักกฤษณ์ ประสมเสือ 1
5 Rajalida Lipikorn 1
6 ธรีรัตน์ เชมนะสิริ 1
7 ประธาน ดาบเพชร 1
8 Walaisiri Muangsiri 1
9 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
10 Suchin Arunsawatwong 1
11 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
12 Varunee Padmasankh 1
13 อวย เกตุสิงห์ 1
14 ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย 1
15 สุมาดา ฬาพานิช 1
16 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
17 ชัยรพ จุณณวัตต์ 1
18 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
19 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
20 ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ 1
21 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
22 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
23 ไววิทย์ พุทธารี 1
24 ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ 1
25 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
26 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
27 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
28 Chariya Uiyyasathian 1
29 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
30 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
31 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
32 Anawatch Mitpratan 1
33 Kasidit Nootong 1
34 Waraporn Siriterm 1
35 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
36 Acom Sornsute 1
37 ศุกันยา ห้วยผัด 1
38 กระมล ทองธรรมชาติ 1
39 พวงทิพย์ เกิดทรัพย์ 1
40 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
41 สมชัย วัฒนการุณ 1
42 Pantharee Boonsatorn 1
43 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
44 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
45 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
46 Thanathon Sesuk 1
47 ทิวาพงษ์ พลูโต 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
49 จันทรพร สุดชาดำ 1
50 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
51 สุเทพ เชาวลิต 1
52 ทิวาพร กลมกล่อม 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
54 เมทินี ไทยสมบูรณ์ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
56 ชิตชัย ไชยรัตน์ 1
57 สุวดี ยาป่าคาย 1
58 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
59 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
60 Pornpimol Muanjai 1
61 โอภาส พิมลวิชยากิจ 1
62 สรายุทธ ยหะกร 1
63 เอกชัย อดุลยธรรม 1
64 Thada Jirajaras 1
65 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
66 กมลชนก ยวดยง 1
67 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
68 ธวัชชัย สันติสุข 1
69 ปัญจนี ทิพโกมุท 1
70 จามร สุนทรกิจ 1
71 สายฝน ควรผดุง 1
72 มานพ จิตต์ภูษา 1
73 สิริพร สิวราวุฒิ 1
74 พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา 1
75 วาสนา เสียงดัง 1
76 สิทธิพร แอกทอง 1
77 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
78 สุภาวดี คุ้มแว่น 1
79 เสาวนี วรรณวิทยาภา 1
80 สมพร พรมดี 1
81 สำเริง แย้มโสภี 1
82 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
83 พัชรินทร์ ปิยวนิชพงษ์ 1
84 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
85 เสถียร วิพรมหา 1
86 วัลลภ แย้มเหมือน 1
87 พลากร วีระจิตต์ 1
88 สุวิชา ทองสิมา 1
89 สุธีรา เผ่าโภคสถิตย์ 1
90 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
91 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
92 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
93 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
94 Wilai Anomasiri 1
95 Jaitip Paiboon 1
96 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
97 กาญจนา แก้วเทพ 1
98 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
99 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
100 Vanida Chantarateptawan 1
101 วัฒนชัย สมิทธากร 1
102 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
103 Supa Chantharasakul 1
104 Garnpimol C. Ritthidej 1
105 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
106 Vimolmas Lipipun 1
107 Sumphan Wongseripipatana 1
108 Panee Boonthavi 1
109 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
110 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
111 Kittisak Likhitwitayawuid 1
112 ศิริชัย ศิริกายะ 1
113 Srilert Chotpantarat 1
114 วิไล ชินธเนศ 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
116 อุทัย บุญประเสริฐ 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
118 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
119 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
121 คัคนางค์ มณีศรี 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
123 Somying Tumwasorn 1
124 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
125 Boonchai Sangpetngam 1
126 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
127 Chalermpol Leevailoj 1
128 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
129 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
130 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
131 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
133 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
134 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
135 มยุรี ตันติสิระ 1
136 รุ่งราวี ทองกันยา 1
137 สุมิตรา พูลทอง 1
138 Yeshey Penjor 1
139 กำจัด มงคลกุล 1
140 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
141 ๋Janes, Gavin W. 1
142 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
143 ประคอง ชอบเสียง 1
144 ชอุ่ม มลิลา 1
145 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
146 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
147 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
148 Chonticha Srisawang 1
149 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
150 Jittima Chatchawansaisin 1
151 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
152 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
153 นภสร โกวรรธนะกุล 1
154 Phanphen Wattanaarsakit 1
155 วินัย งามแสง 1
156 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
157 Chakkaphan Sutthirat 1
158 Sompol Sanguanrungsirikul 1
159 Naiyana Chaiyabutr 1
160 Kitpramuk Tantayaporn 1
161 Puttipongse Varavudhi 1
162 Ampa Luiengpirom 1
163 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
164 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
165 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
166 บรรจง คณะวรรณ 1
167 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
168 ละอองทิพย์ เหมะ 1
169 สุมา เมืองใย 1
170 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
171 พรรณี กาญจนพลู 1
172 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
173 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
174 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
175 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
176 วิมล เหมะจันทร 1
177 Chayaporn Supachartwong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2547 2
3 2546 4
4 2545 2
5 2544 3
6 2543 1
7 2542 1
8 2540 3
9 2539 2
10 2538 1
11 2537 2
12 2536 4
13 2535 1
14 2533 1
15 2523 2
16 2522 2
17 2521 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2547
2 การตัดสินใจดำรงครรภ์และการปรับตัวของมารดานอกสมรสในเขตกรุงเทพมหานคร
3 ผลกระทบของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมต่อการเป็นภรรยาน้อย ; ศึกษากรณีสตรีในภาคกลางของประเทศไทย / เสาวนี วรรณวิทยาภา
ปี พ.ศ. 2546
4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีหมู่บ้านท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
5 การเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ของชาวลีซอ : ศึกษากรณีบ้านป่าตึง จังหวัดเชียงราย
6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทำให้ผู้หญิงเป็นหญิงรักหญิงในกรุงเทพมหานคร
7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา : ศึกษากรณีสถานีตำรวจภูธร จังหวัดตราด
ปี พ.ศ. 2545
8 ปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาหญิงเป็นโสเภณี : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร
9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริจาคเงินของพุทธศาสนิกชนวัดปากน้ำ ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2544
10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการค้ายาเสพติดของผู้ต้องขังสตรี ทัณฑสถานหญิงกลาง
11 บทบาทในครอบครัวของผู้หญิงกะเหรี่ยง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
12 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่ออาชญากรรมทางเพศของเยาวชนชายในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2543
13 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของชาวเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2542
14 เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวมอญ : ศึกษากรณีหมู่บ้านเจดีย์ทอง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2540
15 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจร ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
16 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจร ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร
17 การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงพิธีศพของชาวจีน ที่วัดหัวลำโพงในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
18 การปรับตัวทางสังคมของคนพิการในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ
19 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของวัดมหาธาตุฯ
ปี พ.ศ. 2538
20 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการดูแลสุขภาพตนเองของคนงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2537
21 การปรับตัวทางสังคมของเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานสงเคราะห์เด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี
22 คุณภาพชีวิตของประชากรในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านนาหน่ำ บ้านโพนธาตุ และบ้านห้วยสูน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2536
23 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงาน ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับรองสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล
24 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัย : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
25 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิต ของข้าราชการบำนาญ : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
26 อำนาจการตัดสินใจในครอบครัวของภรรยาในสังคม ที่กำลังเปลี่ยนแปลงเป็นอุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2535
27 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพส่วนตัว ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2533
28 อิทธิพลของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวชนชั้นล่าง ที่มีต่อลักษณะอำนาจนิยมในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2523
29 การบริการวางแผนครอบครัว ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขสมาคมสตรีไทย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร : เปรียบเทียบภูมิหลังและภาวะทางสังคม ของผู้มารับบริการตลอดทุกขั้นตอน กับผู้มารับบริการเฉพาะในระยะแรก
30 การเลื่อนชั้นทางสังคมของครูโรงเรียนรัฐบาลในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2522
31 ศูนย์เยาวชน : ศึกษาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน
32 อิทธิพลของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของพ่อแม่ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของลูก
ปี พ.ศ. 2521
33 การเปลี่ยนแปลงภาพตัวเองของผู้ติดยาเสพติด : การศึกษาผลการบำบัดรักษา ณ สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก