ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัญญา สัญญาวิวัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 งามพิศ สัตย์สงวน 17
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
3 ศิริชัย นิลนพคุณ 2
4 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
5 Puttipongse Varavudhi 1
6 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
7 Kitpramuk Tantayaporn 1
8 ละอองทิพย์ เหมะ 1
9 Sompol Sanguanrungsirikul 1
10 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
11 Ampa Luiengpirom 1
12 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
13 Naiyana Chaiyabutr 1
14 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
15 Chakkaphan Sutthirat 1
16 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
17 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
18 ประคอง ชอบเสียง 1
19 พรรณี กาญจนพลู 1
20 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
21 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
22 บรรจง คณะวรรณ 1
23 สุมา เมืองใย 1
24 วิมล เหมะจันทร 1
25 มยุรี ตันติสิระ 1
26 Jaitip Paiboon 1
27 วัฒนชัย สมิทธากร 1
28 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
29 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
30 Wilai Anomasiri 1
31 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
32 กาญจนา แก้วเทพ 1
33 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
34 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
35 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
36 Kittisak Likhitwitayawuid 1
37 Vimolmas Lipipun 1
38 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
39 ชอุ่ม มลิลา 1
40 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
41 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
42 Garnpimol C. Ritthidej 1
43 Panee Boonthavi 1
44 Sumphan Wongseripipatana 1
45 Supa Chantharasakul 1
46 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
47 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
48 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
49 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
50 Acom Sornsute 1
51 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
52 Chariya Uiyyasathian 1
53 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
54 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
55 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
56 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
57 สุวดี ยาป่าคาย 1
58 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
59 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
60 Pornpimol Muanjai 1
61 โอภาส พิมลวิชยากิจ 1
62 สรายุทธ ยหะกร 1
63 เอกชัย อดุลยธรรม 1
64 Thada Jirajaras 1
65 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
66 กมลชนก ยวดยง 1
67 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
68 Waraporn Siriterm 1
69 Kasidit Nootong 1
70 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
71 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
72 นภสร โกวรรธนะกุล 1
73 Phanphen Wattanaarsakit 1
74 กำจัด มงคลกุล 1
75 Yeshey Penjor 1
76 Vanida Chantarateptawan 1
77 รุ่งราวี ทองกันยา 1
78 สุมิตรา พูลทอง 1
79 วินัย งามแสง 1
80 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
81 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
82 Chayaporn Supachartwong 1
83 สิทธิพร แอกทอง 1
84 Anawatch Mitpratan 1
85 Jittima Chatchawansaisin 1
86 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
87 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
88 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
89 Chonticha Srisawang 1
90 ๋Janes, Gavin W. 1
91 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
92 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
93 ชัยรพ จุณณวัตต์ 1
94 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
95 พวงทิพย์ เกิดทรัพย์ 1
96 สุมาดา ฬาพานิช 1
97 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
98 ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย 1
99 ไววิทย์ พุทธารี 1
100 ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ 1
101 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
102 ทิวาพงษ์ พลูโต 1
103 สายฝน ควรผดุง 1
104 มานพ จิตต์ภูษา 1
105 สิริพร สิวราวุฒิ 1
106 เสาวนี วรรณวิทยาภา 1
107 จามร สุนทรกิจ 1
108 พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา 1
109 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
110 สุภาวดี คุ้มแว่น 1
111 วาสนา เสียงดัง 1
112 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
113 ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ 1
114 กระมล ทองธรรมชาติ 1
115 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
116 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
117 Thanathon Sesuk 1
118 ศุกันยา ห้วยผัด 1
119 สมชัย วัฒนการุณ 1
120 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
121 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
122 Pantharee Boonsatorn 1
123 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
124 Suchin Arunsawatwong 1
125 จักกฤษณ์ ประสมเสือ 1
126 Walaisiri Muangsiri 1
127 ธรีรัตน์ เชมนะสิริ 1
128 Varunee Padmasankh 1
129 Rajalida Lipikorn 1
130 ประธาน ดาบเพชร 1
131 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
132 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
133 อวย เกตุสิงห์ 1
134 สมพร พรมดี 1
135 พลากร วีระจิตต์ 1
136 อุทัย บุญประเสริฐ 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
138 Somying Tumwasorn 1
139 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
141 วิไล ชินธเนศ 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
143 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
144 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
145 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
147 Chalermpol Leevailoj 1
148 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
149 Srilert Chotpantarat 1
150 ศิริชัย ศิริกายะ 1
151 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
152 Boonchai Sangpetngam 1
153 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
154 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
155 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
156 คัคนางค์ มณีศรี 1
157 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
158 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
159 พัชรินทร์ ปิยวนิชพงษ์ 1
160 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
161 ปัญจนี ทิพโกมุท 1
162 สำเริง แย้มโสภี 1
163 เสถียร วิพรมหา 1
164 สุวิชา ทองสิมา 1
165 สุธีรา เผ่าโภคสถิตย์ 1
166 วัลลภ แย้มเหมือน 1
167 ธวัชชัย สันติสุข 1
168 เมทินี ไทยสมบูรณ์ 1
169 จันทรพร สุดชาดำ 1
170 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
171 สุเทพ เชาวลิต 1
172 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
173 ทิวาพร กลมกล่อม 1
174 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
175 ชิตชัย ไชยรัตน์ 1
176 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
177 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2547 2
3 2546 4
4 2545 2
5 2544 3
6 2543 1
7 2542 1
8 2540 3
9 2539 2
10 2538 1
11 2537 2
12 2536 4
13 2535 1
14 2533 1
15 2523 2
16 2522 2
17 2521 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2547
2 การตัดสินใจดำรงครรภ์และการปรับตัวของมารดานอกสมรสในเขตกรุงเทพมหานคร
3 ผลกระทบของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมต่อการเป็นภรรยาน้อย ; ศึกษากรณีสตรีในภาคกลางของประเทศไทย / เสาวนี วรรณวิทยาภา
ปี พ.ศ. 2546
4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีหมู่บ้านท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
5 การเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ของชาวลีซอ : ศึกษากรณีบ้านป่าตึง จังหวัดเชียงราย
6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทำให้ผู้หญิงเป็นหญิงรักหญิงในกรุงเทพมหานคร
7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา : ศึกษากรณีสถานีตำรวจภูธร จังหวัดตราด
ปี พ.ศ. 2545
8 ปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาหญิงเป็นโสเภณี : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร
9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริจาคเงินของพุทธศาสนิกชนวัดปากน้ำ ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2544
10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการค้ายาเสพติดของผู้ต้องขังสตรี ทัณฑสถานหญิงกลาง
11 บทบาทในครอบครัวของผู้หญิงกะเหรี่ยง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
12 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่ออาชญากรรมทางเพศของเยาวชนชายในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2543
13 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของชาวเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2542
14 เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวมอญ : ศึกษากรณีหมู่บ้านเจดีย์ทอง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2540
15 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจร ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
16 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจร ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร
17 การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงพิธีศพของชาวจีน ที่วัดหัวลำโพงในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
18 การปรับตัวทางสังคมของคนพิการในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ
19 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของวัดมหาธาตุฯ
ปี พ.ศ. 2538
20 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการดูแลสุขภาพตนเองของคนงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2537
21 การปรับตัวทางสังคมของเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานสงเคราะห์เด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี
22 คุณภาพชีวิตของประชากรในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านนาหน่ำ บ้านโพนธาตุ และบ้านห้วยสูน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2536
23 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงาน ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับรองสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล
24 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัย : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
25 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิต ของข้าราชการบำนาญ : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
26 อำนาจการตัดสินใจในครอบครัวของภรรยาในสังคม ที่กำลังเปลี่ยนแปลงเป็นอุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2535
27 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพส่วนตัว ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2533
28 อิทธิพลของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวชนชั้นล่าง ที่มีต่อลักษณะอำนาจนิยมในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2523
29 การบริการวางแผนครอบครัว ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขสมาคมสตรีไทย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร : เปรียบเทียบภูมิหลังและภาวะทางสังคม ของผู้มารับบริการตลอดทุกขั้นตอน กับผู้มารับบริการเฉพาะในระยะแรก
30 การเลื่อนชั้นทางสังคมของครูโรงเรียนรัฐบาลในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2522
31 ศูนย์เยาวชน : ศึกษาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน
32 อิทธิพลของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของพ่อแม่ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของลูก
ปี พ.ศ. 2521
33 การเปลี่ยนแปลงภาพตัวเองของผู้ติดยาเสพติด : การศึกษาผลการบำบัดรักษา ณ สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก