ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัญญา สัญญาวิวัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 งามพิศ สัตย์สงวน 17
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
3 ศิริชัย นิลนพคุณ 2
4 Boonchai Sangpetngam 1
5 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
6 Chalermpol Leevailoj 1
7 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
8 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
10 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
11 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
12 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
13 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
14 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
15 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
16 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
17 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
18 Wilai Anomasiri 1
19 กาญจนา แก้วเทพ 1
20 Vanida Chantarateptawan 1
21 ศิริชัย ศิริกายะ 1
22 Somying Tumwasorn 1
23 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
24 Srilert Chotpantarat 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
26 ชิตชัย ไชยรัตน์ 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
28 ทิวาพร กลมกล่อม 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
31 เมทินี ไทยสมบูรณ์ 1
32 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
33 ปัญจนี ทิพโกมุท 1
34 ธวัชชัย สันติสุข 1
35 จันทรพร สุดชาดำ 1
36 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
37 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
38 วิไล ชินธเนศ 1
39 Jaitip Paiboon 1
40 อุทัย บุญประเสริฐ 1
41 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
43 สุเทพ เชาวลิต 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
45 คัคนางค์ มณีศรี 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
47 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
48 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
49 สุมา เมืองใย 1
50 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
51 พรรณี กาญจนพลู 1
52 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
53 วิมล เหมะจันทร 1
54 ละอองทิพย์ เหมะ 1
55 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
56 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
57 สุวดี ยาป่าคาย 1
58 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
59 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
60 Pornpimol Muanjai 1
61 โอภาส พิมลวิชยากิจ 1
62 สรายุทธ ยหะกร 1
63 เอกชัย อดุลยธรรม 1
64 Thada Jirajaras 1
65 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
66 กมลชนก ยวดยง 1
67 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
68 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
69 Puttipongse Varavudhi 1
70 Sumphan Wongseripipatana 1
71 Supa Chantharasakul 1
72 Garnpimol C. Ritthidej 1
73 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
74 Panee Boonthavi 1
75 Kittisak Likhitwitayawuid 1
76 พัชรินทร์ ปิยวนิชพงษ์ 1
77 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
78 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
79 Vimolmas Lipipun 1
80 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
81 Ampa Luiengpirom 1
82 Sompol Sanguanrungsirikul 1
83 Naiyana Chaiyabutr 1
84 Kitpramuk Tantayaporn 1
85 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
86 บรรจง คณะวรรณ 1
87 มยุรี ตันติสิระ 1
88 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
89 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
90 วัฒนชัย สมิทธากร 1
91 สำเริง แย้มโสภี 1
92 Waraporn Siriterm 1
93 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
94 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
95 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
96 Kasidit Nootong 1
97 Anawatch Mitpratan 1
98 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
99 Chayaporn Supachartwong 1
100 สิทธิพร แอกทอง 1
101 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
102 Chariya Uiyyasathian 1
103 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
104 Pantharee Boonsatorn 1
105 สมชัย วัฒนการุณ 1
106 ศุกันยา ห้วยผัด 1
107 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
108 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
109 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
110 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
111 Acom Sornsute 1
112 Jittima Chatchawansaisin 1
113 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
114 ๋Janes, Gavin W. 1
115 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
116 รุ่งราวี ทองกันยา 1
117 สุมิตรา พูลทอง 1
118 ชอุ่ม มลิลา 1
119 ประคอง ชอบเสียง 1
120 Chakkaphan Sutthirat 1
121 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
122 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
123 Yeshey Penjor 1
124 กำจัด มงคลกุล 1
125 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
126 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
127 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
128 Chonticha Srisawang 1
129 วินัย งามแสง 1
130 Phanphen Wattanaarsakit 1
131 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
132 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
133 นภสร โกวรรธนะกุล 1
134 กระมล ทองธรรมชาติ 1
135 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
136 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
137 สุภาวดี คุ้มแว่น 1
138 วาสนา เสียงดัง 1
139 พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา 1
140 ทิวาพงษ์ พลูโต 1
141 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
142 ชัยรพ จุณณวัตต์ 1
143 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
144 พวงทิพย์ เกิดทรัพย์ 1
145 จามร สุนทรกิจ 1
146 สายฝน ควรผดุง 1
147 สุวิชา ทองสิมา 1
148 สุธีรา เผ่าโภคสถิตย์ 1
149 วัลลภ แย้มเหมือน 1
150 เสถียร วิพรมหา 1
151 พลากร วีระจิตต์ 1
152 สมพร พรมดี 1
153 มานพ จิตต์ภูษา 1
154 สิริพร สิวราวุฒิ 1
155 เสาวนี วรรณวิทยาภา 1
156 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
157 สุมาดา ฬาพานิช 1
158 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
159 อวย เกตุสิงห์ 1
160 ประธาน ดาบเพชร 1
161 Rajalida Lipikorn 1
162 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
163 Suchin Arunsawatwong 1
164 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
165 Thanathon Sesuk 1
166 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
167 จักกฤษณ์ ประสมเสือ 1
168 Walaisiri Muangsiri 1
169 ไววิทย์ พุทธารี 1
170 ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ 1
171 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
172 ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย 1
173 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
174 ธรีรัตน์ เชมนะสิริ 1
175 Varunee Padmasankh 1
176 ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ 1
177 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2547 2
3 2546 4
4 2545 2
5 2544 3
6 2543 1
7 2542 1
8 2540 3
9 2539 2
10 2538 1
11 2537 2
12 2536 4
13 2535 1
14 2533 1
15 2523 2
16 2522 2
17 2521 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2547
2 การตัดสินใจดำรงครรภ์และการปรับตัวของมารดานอกสมรสในเขตกรุงเทพมหานคร
3 ผลกระทบของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมต่อการเป็นภรรยาน้อย ; ศึกษากรณีสตรีในภาคกลางของประเทศไทย / เสาวนี วรรณวิทยาภา
ปี พ.ศ. 2546
4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีหมู่บ้านท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
5 การเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ของชาวลีซอ : ศึกษากรณีบ้านป่าตึง จังหวัดเชียงราย
6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทำให้ผู้หญิงเป็นหญิงรักหญิงในกรุงเทพมหานคร
7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา : ศึกษากรณีสถานีตำรวจภูธร จังหวัดตราด
ปี พ.ศ. 2545
8 ปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาหญิงเป็นโสเภณี : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร
9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริจาคเงินของพุทธศาสนิกชนวัดปากน้ำ ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2544
10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการค้ายาเสพติดของผู้ต้องขังสตรี ทัณฑสถานหญิงกลาง
11 บทบาทในครอบครัวของผู้หญิงกะเหรี่ยง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
12 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่ออาชญากรรมทางเพศของเยาวชนชายในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2543
13 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของชาวเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2542
14 เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวมอญ : ศึกษากรณีหมู่บ้านเจดีย์ทอง ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2540
15 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจร ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
16 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจร ของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร
17 การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงพิธีศพของชาวจีน ที่วัดหัวลำโพงในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
18 การปรับตัวทางสังคมของคนพิการในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ
19 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของวัดมหาธาตุฯ
ปี พ.ศ. 2538
20 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการดูแลสุขภาพตนเองของคนงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง จังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2537
21 การปรับตัวทางสังคมของเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานสงเคราะห์เด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี
22 คุณภาพชีวิตของประชากรในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านนาหน่ำ บ้านโพนธาตุ และบ้านห้วยสูน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2536
23 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงาน ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับรองสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล
24 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมพุทธศาสนาของนักศึกษามหาวิทยาลัย : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
25 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิต ของข้าราชการบำนาญ : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
26 อำนาจการตัดสินใจในครอบครัวของภรรยาในสังคม ที่กำลังเปลี่ยนแปลงเป็นอุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2535
27 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเลือกประกอบอาชีพส่วนตัว ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2533
28 อิทธิพลของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวชนชั้นล่าง ที่มีต่อลักษณะอำนาจนิยมในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2523
29 การบริการวางแผนครอบครัว ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขสมาคมสตรีไทย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร : เปรียบเทียบภูมิหลังและภาวะทางสังคม ของผู้มารับบริการตลอดทุกขั้นตอน กับผู้มารับบริการเฉพาะในระยะแรก
30 การเลื่อนชั้นทางสังคมของครูโรงเรียนรัฐบาลในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2522
31 ศูนย์เยาวชน : ศึกษาการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กลุ่มชน
32 อิทธิพลของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของพ่อแม่ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของลูก
ปี พ.ศ. 2521
33 การเปลี่ยนแปลงภาพตัวเองของผู้ติดยาเสพติด : การศึกษาผลการบำบัดรักษา ณ สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก